Definiowanie automatycznych ustawień rysunków

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Definiowanie automatycznych ustawień rysunków

Ustawienia rysunku zawierają informacje dla Tekla Structures dotyczące wymaganego wyglądu rysunku i jego zawartości. Automatyczne ustawienia rysunku są definiowane przed utworzeniem rysunków.

Automatyczne ustawienia rysunku

Automatyczne ustawienia rysunku są definiowane przez:

  • Rysunek, widok i właściwości obiektu w różnych typach rysunku. Właściwości są przechowywane w plikach właściwości. Właściwości można określać oddzielnie dla każdego tworzonego rysunku, ale zalecane jest zapisanie najczęściej używanych ustawień w plikach właściwości w celu wykorzystania ich w przyszłości, np. w oknie Katalog rysunków głównych. Tworząc nowy rysunek, należy zawsze zacząć od wczytania automatycznych właściwości rysunku, które powinny zawierać najlepsze ustawienia dla tworzonego rysunku, a następnie przed utworzeniem rysunku odpowiednio dostosować ustawienia. Właściwości można zdefiniować również po utworzeniu rysunku.

    Aby otworzyć okna dialogowe właściwości rysunku umożliwiające ustawienie automatycznych właściwości rysunku, można przejść na kartę Rysunki i raporty, Właściwości rysunku, a następnie wybrać typ rysunku.

  • Określenie ustawień rysunku umożliwiają różne opcje i opcje zaawansowane w oknach dialogowych Opcje i Opcje zaawansowane.
  • Istnieją dodatkowe pliki ustawień, takie jak rebar_config.inp, który służy do ustawień zbrojenia i hatch_types1.pat, który służy do ustawień wzorów kreskowania.

Właściwości rysunku pojedynczego elementu, zespołu i zespołu betonowego

Te rysunki mogą zawierać dwa typy właściwości automatycznych: specyficzne dla rysunku i specyficzne dla widoku. Właściwości specyficzne dla rysunku dotyczą całego rysunku: układ współrzędnych, obrót układu współrzędnych, tytuły rysunków, układ rysunku, właściwości określone przez użytkownika oraz niektóre właściwości widoku detalu i przekroju.

Właściwości specyficzne dla widoku są określane oddzielnie dla każdego tworzonego widoku. Może być pożądane np. wyświetlenie znaków w jednym widoku, wymiarów w drugim, a wykończenia powierzchni w trzecim. Można również określić ustawienia ochrony różne dla każdego widoku. Można utworzyć dowolną żądaną liczbę widoków.

Aby określić widoki rysunku, które będą tworzone, oraz używane właściwości, postępuj zgodnie z poniższą ilustracją. Najpierw wybierz widoki, które mają zostać utworzone, i właściwości widoku, które mają być dla nich używane. Aby dostosować właściwości widoku lub utworzyć nowe, kliknij Właściwości widoku i dostosuj właściwości widoku, w tym ustawienia ochrony, wymiary, filtry, znaki i obiekty. Aby zapisać właściwości widoku, zawsze używaj przycisku Zapisz. W przeciwnym razie wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane.

Właściwości na poziomie rysunku i na poziomie widoku rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych można zmieniać w otwartym rysunku przez dwukrotne kliknięcie, odpowiednio, tła rysunku lub ramki widoku. Dostępne opcje są takie same, jak w oknach dialogowych przedstawionych powyżej.

Właściwości rysunku zestawczego

Automatyczne właściwości rysunku dla rysunków zestawczych można zdefiniować na poziomie rysunku przed jego utworzeniem. Właściwości na poziomie rysunku można zmienić w otwartym rysunku, klikając dwukrotnie tło rysunku.

Można wybrać widoki, które mają zostać utworzone po rozpoczęciu tworzenia rysunku zestawczego. Właściwości na poziomie rysunku można dostosować w otwartym rysunku, klikając dwukrotnie ramkę widoku.

Poszczególne właściwości widoku, wymiaru, znaku i obiektu

Właściwości wymiaru, znaku i obiektu można zmienić ręcznie w otwartym rysunku i zapisać zmienione właściwości w pliku właściwości do wykorzystania w przyszłości lub innych celów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej