Rysunki w Tekla Structures

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rysunki w Tekla Structures

Rysunki Tekla Structures zawierają wiele różnych funkcji i narzędzi wspomagających proces tworzenia rysunków i zarządzania nimi w wydajny sposób.

Główne cechy rysunku

 • Model jest jedynym źródłem informacji dla rysunków. Rysunek jest jedynie kolejnym widokiem dodanym do modelu, zazwyczaj widokiem 2D.

 • Katalog rysunków głównych stanowi jedną, centralną lokalizację, dlatego tworzenie rysunków przebiega w sposób szybki, wydajny i kontrolowany.

 • Automatyczne rysunki warsztatowe zespołów i pojedynczych elementów, zespołów betonowych, wybranych elementów z wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami układu, widoków, wymiarów, znaków i obiektów budowlanych. Właściwości widoku są definiowane osobno dla każdego widoku przed utworzeniem rysunku.

 • Automatyczne rysunki zestawcze i plany zakotwień z wybranych widoków.

 • Obiekty rysunkowe są powiązane z obiektami modelu i aktualizują się, gdy zmienia się model.

 • Zmiana niektórych właściwości wymaga ponownego utworzenia rysunków.

 • Jeżeli w modelu znajduje się kilka identycznych elementów, zespołów betonowych lub zespołów, Tekla Structures utworzy tylko jeden rysunek.

 • Można modyfikować właściwości rysunku na trzech poziomach: rysunku, widoku i poziomu obiektu, w zależności od typu rysunku i pożądanego rezultatu.

 • Rysunki składają się z trzech podstawowych typów elementów: układu rysunku, widoków rysunku i obiektów rysunku. Można wybrać, które z nich zostaną uwzględnione w rysunku przed jego utworzeniem, a także dodać, zmodyfikować i usunąć obiekty na istniejącym rysunku.

 • Można sprawdzać podglądy rysunków i drukować rysunki przy pomocy drukarki, plotera oraz do plików PDF.

 • Można kontrolować rewizje rysunków, wydawać je, blokować i zamrażać.

 • Można użyć interaktywnych narzędzi edycji do dodawania wymiarów, różnych obiektów szkicu, znaków, uwag, tekstów, symboli, obrazów i łączy na rysunkach.

Rysunki są zintegrowane z modelami

Tekla Structures integruje rysunki z modelem. Rysunek stanowi okno do modelu przedstawiające konstrukcje 3D w 2D. Obiekty budowlane przedstawione na rysunku są obiektami modelu utworzonymi w modelu. Można zmieniać sposób ich przedstawienia na rysunku, jednak nie można zmienić geometrii ani lokalizacji obiektu budowlanego. Nie można również usuwać obiektów budowlanych. Wszystkie zmiany w obiektach budowlanych są wprowadzane w modelu. Dlatego rysunki są zawsze aktualne, a np. wymiary i znaki na rysunkach są zawsze poprawne. Za pomocą narzędzi filtrowania można odfiltrować elementy i śruby na rysunkach lub można je ukryć, aby nie były widoczne.

Rysunki można tworzyć na dowolnym etapie projektu. Aby można było tworzyć rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych model musi być ponumerowany, dlatego przed przystąpieniem do tworzenia rysunków konieczne jest zaplanowanie i wykonanie numeracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat numeracji, zobacz Numerowanie modelu.

W przypadku zmiany modelu Tekla Structures umieści w obszarze Menedżer dokumentów powiadomienie o konieczności aktualizacji powiązanych rysunków. Nie można otworzyć rysunku, który nie jest aktualny. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji modelu, zobacz Aktualizacja rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu.

Rysunki są powiązane

Rysunki Tekla Structurespowiązane. Obiekty na rysunku są połączone z obiektami modelu, co oznacza, że większość obiektów na rysunku jest automatycznie aktualizowana po zmianie powiązanych obiektów modelu. Jeśli na przykład zmianie ulegnie rozmiar obiektu modelu, wówczas punkty wymiarów na rysunku przesuną się wraz z odpowiednim obiektem i nastąpi przeliczenie wymiarów. Nie powoduje to utraty żadnych zmian wprowadzonych ręcznie na rysunku. Dotyczy to wszystkich typów rysunków.

Tekla Structures aktualizuje następujące obiekty rysunku zgodnie ze zmianami w modelu:

 • Elementy

 • Znaki

 • Wymiary

 • Spoiny

 • Widoki

 • Znaki przekroju

 • Znaki detalu

 • Uwagi powiązane

 • Linie i inne kształty

 • Tabele

Tekla Structures zachowuje następujące ręczne zmiany wprowadzone na rysunkach:

 • Punkty bazowe obiektów; np. jeśli przeciągniesz obiekt do nowego położenia

 • Właściwości obiektu, np. kolor, czcionka i typ linii

Opcje zaawansowane odpowiedzialne za powiązania

XS_​ASSOCIATIVE_​CHANGE_​HIGHLIGHT_​SIZE

XS_​ASSOCIATIVE_​CHANGE_​HIGHLIGHT_​SYMBOL

XS_​HIGHLIGHT_​ASSOCIATIVE_​DIMENSION_​CHANGES

Symbol powiązania

Na rysunkach, symbol powiązania wskazuje, które obiekty rysunkowe są powiązane i automatycznie aktualizowane. Symbole powiązania są widoczne tylko po wybraniu obiektu rysunku, na przykład wymiaru.

Obiekty, które nie mają prawidłowego powiązania, są oznaczone przerywanym symbolem powiązania i pytajnikiem. Symbole te są widoczne przez cały czas, nawet jeśli obiekt rysunku nie jest wybrany. Ułatwia to wyszukiwanie obiektów, które wymagają uwagi.

Symbole powiązania nie są widoczne na wydrukowanych rysunkach.

Wskazówka:

Aby ukryć symbole powiązania w widokach rysunku, w menu Plik kliknij Ustawienia i zaznacz pole wyboru Symbol powiązania lub naciśnij kombinację klawiszy Shift+A na klawiaturze.

Dowiedz się więcej o rysunkach

Aby Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącza
Sprawdzanie funkcji sterujących dostępnych w trybie rysunku

Tryb rysunku w Tekla Structures

Sprawdzanie, co się dzieje, gdy rysunek wymaga aktualizacji

Dbałość o aktualizację rysunków

Sprawdzanie, gdzie i w jakiej kolejności można zmieniać właściwości rysunku

Różne poziomy ustawiania i modyfikowania właściwości rysunku

Sprawdzanie sytuacji, w których rysunek wymaga aktualizacji

Ponowne tworzenie rysunków

Sprawdzanie, z czego rysunek się składa

Obiekty, widoki i układy rysunku

Sprawdzanie różnych dostępnych typów rysunków i sposobów ich tworzenia przy użyciu różnych metod

Tworzenie rysunków w Tekla Structures

Tworzenie rysunków poprzez klonowanie i sprawdzanie, w jakich sytuacjach klonowanie jest najlepszym wyborem

Klonowanie rysunków

Wyszukiwanie potrzebnych rysunków za pomocą opcji wyszukiwania i filtrowania w oknie Menedżer dokumentów, wybieranie i otwieranie rysunków

Menedżer dokumentów

Ręczne edytowanie rysunków: dodawanie obiektów, modyfikowanie właściwości itp.

Edytowanie rysunków

Aktualizowanie rysunków w przypadku zmian w modelu, blokowanie rysunków, zamrażanie rysunków, wydawanie rysunków, tworzenie rewizji rysunków i usuwanie rysunków

Zarządzanie rysunkami

Drukowanie rysunków jako plików PDF, zapisywanie ich jako plików do plotowania (.plt) na potrzeby drukowania za pomocą drukarki/plotera lub drukowanie ich za pomocą wybranej drukarki

Drukowanie rysunków

Konfigurowanie i modyfikowanie automatycznych ustawień rysunków

Definiowanie automatycznych ustawień rysunków

Sprawdzanie dostępnych właściwości i ustawień rysunku

Odniesienie do ustawień rysunku

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej