Definiowanie niestandardowych typów linii w pliku TeklaStructures.lin

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Definiowanie niestandardowych typów linii w pliku TeklaStructures.lin

Można zdefiniować własne typy linii oraz używać ich w każdym oknie, gdzie są dostępne ustawienia linii. Dostosowane typy linii są obsługiwane tak samo jak pozostałe typy linii. Dostosowane typy linii są zdefiniowane w pliku TeklaStuctures.lin w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp. Domyślnie w pliku są dostępne najczęściej używane typy linii.

  1. Otwórz plik TeklaStuctures.lin.
  2. Rozpocznij każdy wiersz literą A, aby wskazać początek wzoru typu linii.

    Do tworzenia linii można używać trzech różnych obiektów: kresek, kropek i spacji.

  3. Zdefiniuj długość kreski (-), używając liczb dodatnich.
  4. Zdefiniuj długość spacji ( ), używając liczb ujemnych.
  5. Zdefiniuj kropki (.), używając cyfry zero (0).

    Wzory muszą się rozpoczynać kreską. Zazwyczaj kończą się spacją, chociaż nie jest to wymagane.

  6. Po zdefiniowaniu wzoru typu linii naciśnij klawisz Enter.

Plik TeklaStructures.lin.id zawiera nazwy typów linii widocznych w interfejsie użytkownika oraz unikatowe identyfikatory przypisane poszczególnym typom linii. Wartość identyfikatora musi być większa niż 10, na przykład:

CENTER, 1000

BORDER, 1002

DASHDOT, 1003

Do mapowania wyeksportowanych typów linii może służyć plik TeklaStructures.lin.

Uwaga:

W przypadku dodawania nowych niestandardowych typów linii trzeba także dodać powiązane mapy bitowe do folderu ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\bitmaps oraz nadać im nazwy w formacie dr_line_type_*.bmp, np. dr_line_type_CENTER.bmp.

Przykład 1

Definicja typu linii DASHDOT to A, 12.7, -6.35, 0, -6.35

Ten ciąg oznacza, że wzór rozpoczyna się kreską o długości 12.7 jednostki, po której następuje spacja o długości 6.35 jednostki, następnie kropka, po czym ponownie spacja o długości 6.35 jednostki. Następnie jest ponownie rysowana pierwsza kreska.

Przykład 2

Poniższy przykład zawiera definicje linii kropkowanych:

*DOT,Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A, 0, -1.5875

*DOT2,Dot (.5x) ........................................

A, 0, -0.79375

*DOTX2,Dot (2x) . . . . . . . . . . . . . .

A, 0, -3.175

Drukowane typy linii

Podczas drukowania typy linii będą wyszukiwane w pliku modelu oraz w położeniach określonych przez opcje zaawansowane XS_PROJECT, XS_FIRM, XS_SYSTEM oraz XS_INP w tej kolejności.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej