Tworzenie rysunków zbiorczych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie rysunków zbiorczych

Można tworzyć rysunki zbiorcze wybranych elementów i wybranych rysunków. Można również tworzyć puste rysunki zbiorcze i kopiować do nich widoki z innych rysunków lub połączyć widoki

W przypadku tworzenia rysunków zbiorczych na podstawie istniejących rysunków możesz uwzględnić ich indywidualne układy rysunku. Aby dla każdego elementu lub zespołu utworzyć odrębne listy, tabele i odwołania, musisz uwzględnić układy poszczególnych rysunków. Na rysunku zbiorczym możesz również uwzględnić listy i tabele dotyczące wszystkich elementów lub zespołów.

Przed utworzeniem rysunku zbiorczego skontroluj wyjściowy rysunek zespołu lub pojedynczego elementu i w razie potrzeby go uporządkuj. Nie modyfikuj obiektu rysunku zbiorczego, który jest połączony z rysunkiem wyjściowym.

Przed rozpoczęciem możesz nadać opcji XS_​MULTIDRAWING_​REMOVE_​VIEW_​LABEL_​GAP wartość TRUE w kategorii Właściwości rysunku dostępnej w oknie dialogowym Opcje zaawansowane, aby usunąć dodatkowy odstęp między etykietami widoku rysunku a widokami rysunku.

Tworzenie łączy w widokach rysunków lub kopiowanie takich widoków do pustych rysunków zbiorczych

Możesz tworzyć puste rysunki zbiorcze, a następnie połączyć lub kopiować do nich widoki z innych rysunków z zachowaniem nowego lub wyjściowego układu rysunku.

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Rysunek zbiorczy > Pusty rysunek.
 2. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.
 3. Otwórz pusty rysunek zbiorczy z okna Menedżer dokumentów.
 4. Z okna Menedżer dokumentów wybierz rysunki do skopiowania do rysunku zbiorczego lub połączenia z rysunkiem zbiorczym.
 5. Na karcie Widoki kliknij opcję Z innego rysunku, a następnie wybierz jedno z poleceń kopiowania lub łączenia:
  • Kopiuj
  • Kopiuj z układem
  • Połącz
  • Połącz z układem

  Widoki rysunku są umieszczane na rysunku zbiorczym od góry do dołu, zaczynając od lewego górnego rogu. Widoki są umieszczane w takiej samej kolejności, w jakiej są wyświetlane w oknie Menedżer dokumentów. Jeśli lista została posortowana według nazwy, rysunki są tworzone w takiej samej kolejności.

 6. Jeśli widoki nachodzą na siebie, możesz je rozmieścić.
Uwaga:

W przypadku aktualizacji rysunków zbiorczych aktualizowane są również połączone rysunki.

Tworzenie rysunków zbiorczych z wybranych elementów

Można tworzyć rysunki wybranych pojedynczych elementów i zespołów wybranych elementów oraz umieszczać je na rysunkach zbiorczych. Można również zachować układ wybranych rysunków jednego elementu lub zespołu.

 1. Wybierz z modelu elementy, używając odpowiednich przełączników wyboru lub filtrów.
 2. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Rysunek zbiorczy i wybierz jedno z następujących poleceń w zależności od żądanego rezultatu:
  • Nowe rysunki wybranych pojedynczych elementów: umożliwia tworzenie rysunków wybranych pojedynczych elementów i umieszczanie ich w rysunkach zbiorczych

  • Nowe rysunki wybranych pojedynczych elementów z układem: umożliwia tworzenie rysunków wybranych pojedynczych elementów z zachowaniem układu każdego rysunku oraz umieszczanie ich na rysunkach zbiorczych.

  • Nowe rysunki zespołów wybranych elementów: umożliwia tworzenie rysunków zespołów wybranych elementów i umieszczanie ich na rysunkach zbiorczych.

  • Nowe rysunki zespołów wybranych elementów z układem: umożliwia tworzenie rysunków zespołów wybranych elementów z zachowaniem układu każdego rysunku i umieszczanie ich na rysunku zbiorczym.

Tworzenie rysunków zbiorczych z wybranych rysunków

Możesz utworzyć rysunki zbiorcze z wybranych rysunków. Możesz również zachować układ wybranego rysunku na nowym rysunku zbiorczym.

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.
 2. W oknie Menedżer dokumentów wybierz rysunki, które mają zostać dodane do rysunku zbiorczego.
 3. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Rysunek zbiorczy i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Wybrane rysunki: pozwala utworzyć rysunki zbiorcze z wybranych rysunków bez układu rysunku.

  • Wybrane rysunki z układem: pozwala utworzyć rysunki zbiorcze z wybranych rysunków z zachowaniem układu każdego wybranego rysunku.

  Widoki rysunku są umieszczane na rysunku zbiorczym od góry do dołu, zaczynając od lewego górnego rogu. Widoki są umieszczane w takiej samej kolejności, w jakiej są wyświetlane w oknie Menedżer dokumentów. Jeśli lista została posortowana według nazwy, rysunki są tworzone w takiej samej kolejności.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej