Korzystanie z kreatora AutoDrawings

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Korzystanie z kreatora AutoDrawings

Kreator AutoDrawings łączy serię działań, aby można było tworzyć rysunki za pomocą pojedynczego polecenia. Kreatora AutoDrawings można używać do tworzenia rysunków pojedynczych elementów i zespołów, zespołów betonowych oraz rysunków zbiorczych.

Kreatory AutoDrawings zawierają instrukcje, które przekazują Tekla Structures informacje o tym, którego typu rysunku, filtra wyboru i których właściwości rysunku należy użyć. Można edytować pliki kreatora AutoDrawings lub utworzyć własne. W oknie dialogowym AutoDrawings wyświetlana jest lista dostępnych plików kreatora.

Korzystanie z kreatora AutoDrawings

Przed utworzeniem AutoDrawings muszą istnieć odpowiednie pliki kreatora, a numeracja musi być aktualna.

 1. W modelu zaznacz elementy, dla których chcesz utworzyć rysunki.
  Możesz również zaznaczyć cały model i użyć filtrów, aby uszczegółowić wybór. Filtrów wyboru można też użyć w pliku kreatora. Jeśli tak zrobisz, zaznaczenie może zawierać elementy, które nie zostaną uwzględnione na rysunkach.
 2. Wpisz AutoDrawing w polu Szybkie uruchamianie.
 3. W oknie dialogowym AutoDrawings wybierz plik kreatora.

  • Aby wyświetlić plik, kliknij Pokaż.
  • Aby edytować plik, kliknij Edytuj.
 4. Na zakładce Zaawansowane określ, czy ma zostać utworzony plik historii i jakie informacje powinien zawierać, a także określ jego nazwę.
 5. Kliknij Utwórz z wybranych.

Pliki kreatora AutoDrawings

Własne pliki kreatora AutoDrawings można utworzyć przy użyciu dowolnego standardowego edytora tekstu. Użyj istniejących plików kreatora jako podstawy do konstruowania własnych.

Typowy plik kreatora AutoDrawings zawiera kilka zestawów żądań rysunków zawierających ustawienia rysunku, atrybutów i elementów, które mają zostać zastosowane do wybranych obiektów, a także filtr wyboru. Kolejność zestawów jest istotna, ponieważ Tekla Structures tworzy tylko jeden rysunek dla każdego obiektu.

Umieść nowo utworzone pliki kreatora rysunku w podfolderze atrybutów w folderze modelu.

Przykład

Plik kreatora AutoDrawings przedstawiony w tym przykładzie tworzy rysunek zespołu obiektu spełniającego kryteria filtra wyboru w zestawie. Tekla Structures nie utworzy kolejnego rysunku zespołu dla danego obiektu, nawet jeśli będzie on spełniał kryteria filtra wyboru dalszych zestawów w obrębie tego samego pliku kreatora.

Plik kreatora składa się z poniższych wierszy. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie nawiasów.

set_drawing_type(assembly)

set_drawing_attributes(column)

set_filter(column_filter)

create_drawings()

Wiersz Opis

set_drawing_type(assembly)

Ten wiersz określa typ rysunku tworzonego przez kreator. Typ rysunku jest ujęty w nawiasie. Dostępne opcje:

single: rysunki warsztatowe

assembly: rysunki zespołu

multi_single: zbiorcze rysunki warsztatowe

multi_single_with_layout: zbiorcze rysunki warsztatowe z układem

multi_assembly: rysunki zbiorcze zespołów

multi_assembly_with_layout: rysunki zbiorcze zespołów z układem

cast_unit: rysunki zespołu betonowego

set_drawing_attributes(column)

Ten wiersz określa, które właściwości mają być używane przez Tekla Structures podczas tworzenia rysunków. Nazwa zapisanego pliku właściwości rysunku jest wyświetlana w nawiasie.

set_filter(column_filter)

Ten wiersz określa, który filtr wyboru ma być używany przez Tekla Structures do wybierania elementów, które posłużą do tworzenia rysunków. Nazwa filtra jest ujęta w nawiasie.

create_drawings()

Ten wiersz rozpoczyna tworzenie rysunku. Powinien zawsze następować od razu po wierszach set_drawing_type, set_drawing_attributes i set_filter.

Historia kreatora

Tekla Structures zapisuje plik historii, gdy użytkownik korzysta z kreatora AutoDrawings. Plik historii zawiera informacje o błędach, liczbie utworzonych rysunków, użytych poleceniach itd.

Można skonfigurować, czy Tekla Structures ma utworzyć plik historii, a także sposób wyświetlania tego pliku. W tym celu należy użyć zakładki Zaawansowane w oknie dialogowym AutoDrawings.

Opcje Utwórz log:

 • Nie: Tekla Structures nie tworzy pliku historii.
 • Utwórz: Tekla Structures tworzy nowy plik historii i usuwa stary.
 • Dołącz: Tekla Structures dodaje nowy wpis do istniejącego pliku historii.

Opcje Wyświetl log:

 • Nie: Tekla Structures nie wyświetla pliku historii.
 • Za pomocą skojarzonej aplikacji: Po uruchomieniu kreatora Tekla Structures wyświetla plik historii w skojarzonej aplikacji (np. Notatnik). Plik historii można edytować.
 • W oknie dialogowym: Po uruchomieniu kreatora Tekla Structures wyświetla plik historii w oknie dialogowym. Pliku historii nie można edytować.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej