Klonowanie z Menedżera dokumentów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Klonowanie z Menedżera dokumentów

Oprócz klonowania rysunków za pomocą szablonów klonowania dostępnych w oknie dialogowym Katalog rysunków głównych rysunki pojedynczych elementów, zespołów betonowych, zespołów i zestawcze można klonować z okna Menedżer dokumentów.

Uwaga:
 • Klonowane rysunki zespołu lub zespołów betonowych muszą mieć ten sam typ elementu głównego jak zespół lub zespół betonowy, z którego utworzono oryginalny rysunek. Na przykład górne pasy kratownic oryginalnej i klonowanej mogą być elementami głównymi.

 • W rysunkach zestawczych jest klonowany jeden widok główny oraz widoki przekroju i detalu.

Przed sklonowaniem należy dopracować, zapisać i zamknąć rysunek, który ma zostać użyty jako szablon klonowania.

Aby sklonować rysunek z okna Menedżer dokumentów:

 1. W modelu wybierz zakres obiektów do umieszczenia na rysunku:

  • W przypadku klonowania rysunków pojedynczego elementu, zespołu betonowego lub zespołu wybierz elementy, zespoły lub zespoły betonowe.

  • W przypadku klonowania rysunku zestawczego wybierz widok modelu. W tym celu kliknij żądany widok modelu, tak aby pojawiła się wokół niego żółta ramka.

 2. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.

 3. W oknie dialogowym Menedżer dokumentów zaznacz rysunek, którego chcesz użyć jako szablonu klonowania.

 4. Kliknij Klonuj

 5. W oknie dialogowym Klonuj rysunek wybierz typy obiektów rysunku, które chcesz sklonować do nowego rysunku, oraz działania dla każdego typu obiektu.

  • W ustawieniach Wymiary i Inne znaki (wszystkie znaki obiektów budowlanych) określ, czy chcesz sklonować obiekty (Klonuj), automatycznie tworzyć ponownie podczas zapisywania rysunku (Utwórz), czy też ignorować je podczas klonowania (Ignoruj).

   Wybór wartości Utwórz w polach Wymiary i Wymiary jest zalecany, jeśli klonowanie wymiarów lub innych znaków nie daje zadowalających wyników. Użycie tej opcji nie powoduje tworzenia nowych widoków.

  • Dla pozostałych typów obiektów wybierz Klonuj lub Ignoruj.

 6. Kliknij Klonuj wybrane.

Tekla Structures sklonuje rysunek. W oknie Menedżer dokumentów sklonowane rysunki są oznaczone tekstem Rysunek został sklonowany w kolumnie Zmiany.

Aby prześledzić opis przykładowego klonowania rysunku zestawczego, zobacz Przykład: Klonowanie rysunku zestawczego.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej