Dodawanie instancji drukarki

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie instancji drukarki

Aby móc drukować, należy dodać drukarki w obszarze Katalog Drukarki. Dotyczy to drukowania, gdy dla opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG wybrano ustawienie TRUE.

Poniższe instrukcje dotyczą drukowania przy użyciu ustawień drukarki zawartych w narzędziu Katalog Drukarki, co oznacza, że opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG nadano wartość TRUE w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Drukuj.
 1. W menu Plik kliknij: Drukuj > Wybierz drukarkę.
 2. W obszarze Katalog Drukarki kliknij istniejącą drukarkę o ustawieniach podobnych do tego, które ma zostać dodane.
 3. Wprowadź nową nazwę nowej drukarki w polu pod listą Drukarka - ustawienia.
 4. Kliknij Dodaj.
 5. Kliknij Przeglądaj..., aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Wybierz drukarkę, w którym wyświetlona jest lista sterowników drukarek systemu Microsoft Windows skonfigurowanych obecnie w systemie.
 6. Kliknij sterownik drukarki, a następnie OK.
 7. Wybierz rozmiar papieru.
 8. Podaj obszar drukowania w oknie Obszar drukowania h*b (wysokość i szerokość).
 9. W razie potrzeby użyj opcji Offset od początku wydruku, aby przesunąć początek wydruku rysunku.
 10. Wybierz Czarny/biały, Skala szarości lub Kolor.

  W przypadku wybrania opcji Kolor Tekla Structures drukuje linie, stosując kolory zdefiniowane we właściwościach rysunku.

 11. Kliknij Tabela kolorów..., aby mapować grubość linii na kolor linii na ekranie. Kolor tła nie jest drukowany.
 12. Kliknij Aktualizuj.
 13. Kliknij OK.
 14. Potwierdź, że chcesz zapisać zmiany w folderze modelu.
Was this helpful?
Previous
Next