Dodawanie łączy na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie łączy na rysunkach

Na rysunkach można dodawać następujące rodzaje łączy:

 • łącza do plików tekstowych
 • łącza do innych rysunków
 • hiperłącza do adresów internetowych (URL)
 • łącza do plików DWG/DXF
 • łącza do obrazów

Dodawanie łączy do plików tekstu sformatowanego na rysunkach

Istnieje możliwość wstawienia tekstu wewnątrz ramki na rysunku. Najpierw utwórz plik .txt lub .rtf w programie WordPad, a następnie dodaj do niego łącze na rysunku Tekla Structures. Tekla Structures doda tekst przy użyciu podstawowych ustawień formatowania, które można skonfigurować w samym pliku, a także niektórych właściwości z okna dialogowego Właściwości pliku tekstowego.

Uwaga:

W przypadku zmiany tekstu w pliku tekstowym zmieni się on we wszystkich rysunkach zawierających łącze do pliku tekstowego.

Ograniczenie: Pliki tekstowe .rtf należy utworzyć w programie WordPad.

 1. Utwórz plik tekstowy.

  Istnieje możliwość dodania do pliku podstawowego formatowania, takiego jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks górny i dolny, wcięcie i znaki tabulacji, a także ustawienie określonej czcionki. Można dodawać listy z łącznikami i kółkami jako znakami wypunktowania oraz listy numerowane. Możliwe jest zagnieżdżanie list. Proste tabele są również obsługiwane.

  Po dodaniu łącza tekstowego Tekla Structures zachowuje ustawienia formatowania.

  Należy pamiętać, że odnośniki tekstowe nie obsługują hiperłączy ani obrazów.

  Kolory Tekla Structures zawsze będą wyświetlane prawidłowo. W przypadku użycia w pliku .rtf koloru, który nie jest obsługiwany w Tekla Structures, zostanie użyty najbliższy dostępny kolor.

 2. Otwórz rysunek, do którego chcesz dodać plik tekstowy.
 3. Na karcie Oznaczenia kliknij Tekst sformatowany.
 4. Wskaż plik.
 5. Dla plików .txt można ustawić kolor, wysokość i czcionkę tekstu.
 6. Dla plików .rtf należy ustawić odpowiednią skalę.

  Skala informuje, jak należy przeskalować zawartość pliku .rtf. W przypadku zdefiniowania 1 jako skali, litery zachowają tę samą wielkość co litery w oryginalnym pliku .rtf.

  Ustawienia koloru, wysokości i czcionki nie są dostosowywane.

 7. Ustaw typ linii i kolor ramki.
 8. Określ, czy chcesz dostosować sposób umieszczenia tekstu:
  • Dostosuj skalę : Podczas umieszczania tekstu wystarczy wybrać lewy górny róg ramki. Tekla Structures wstawia obiekt w oryginalnym rozmiarze. W takim przypadku po zmianie rozmiaru ramki tekstu przez przeciąganie za pomocą uchwytów tekst nie jest zawijany, a skalowanie czcionki odbywa się automatycznie.
  • Bez skalowania: Podczas umieszczania tekstu wystarczy wybrać lewy górny narożnik ramki. Tekla Structures dostosuje wielkość obiektu do ramki. Tekst jest zawijany podczas zmiany rozmiaru ramki poprzez przeciąganie uchwytów. Minimalna szerokość ramki jest określona przez najdłuższe słowo.
 9. Kliknij OK lub Zastosuj.
 10. Wybierz położenie lewego górnego narożnika ramki tekstu na rysunku.

  Tekla Structures dodaje łącze do pliku tekstowego.

 11. Istnieje możliwość edycji tekstu i modyfikowania właściwości pliku tekstowego:
  • W celu edycji pliku tekstowego dwukrotnie kliknij tekst wewnątrz ramki. Tekla Structures otworzy oryginalny plik tekstowy.

  • Aby zmodyfikować właściwości pliku tekstowego, dwukrotnie kliknij ramkę otaczającą tekst. W przypadku plików .rtf nie można zmienić koloru tekstu ani czcionki, należy je zmienić w samym pliku .rtf. W przypadku zwykłych plików tekstowych można także zmienić kolor czcionki.

Przykłady

W poniższym przykładzie widać, że plik tekstowy może zawierać listy wypunktowane i numerowane, kolory, kursywę i pogrubienie, a także można zmienić czcionkę żądanych elementów tekstowych.

W poniższym przykładzie typem skalowania jest Bez skalowania. Tekst jest zawijany podczas zmiany rozmiaru ramki poprzez przeciąganie uchwytów, dzięki czemu zawsze dopasowuje się do ramki. Rozmiar czcionki nie ulega zmianie.

W poniższym przykładzie typem skalowania jest Dostosuj skalę. W przypadku zmiany rozmiaru ramki tekstu przez przeciąganie za pomocą uchwytów tekst nie jest zawijany, a rozmiar czcionki zmienia się automatycznie, tak aby tekst mieścił się w ramce.

Dodaj połączenia do innych rysunków

Istnieje możliwość wstawienia łącza do innego rysunku w ramce w rysunku. Tekla Structures doda łącze do rysunku, używając właściwości z okna dialogowego Właściwości łącza rysunków.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Na karcie Rysunek kliknij Łącze > Do innego rysunku.
 3. Zmień kolor, czcionkę, wysokość i efekt tekstu.
 4. Zmień typ linii i kolor ramki.
 5. Określ, czy chcesz skalować łącze. W przypadku wybrania opcji Bez skalowania Tekla Structures wstawia łącze w pierwotnym rozmiarze.

  W przypadku wybrania opcji Dostosuj skalę Tekla Structures dostosuje rozmiar obiektu do ramki.

 6. Na karcie Rysunek kliknij Menedżer dokumentów i wybierz rysunek, do którego ma zostać utworzone łącze.

  Rysunki na liście są rysunkami w bieżącym modelu.

 7. Jeśli chcesz wyświetlić tekst łącza zamiast nazwy rysunku, wprowadź go w polu Tekst.
 8. Wybierz dwa punkty, aby zdefiniować ramkę i dodać łącze.
 9. Kliknij OK lub Zastosuj.

Istnieje możliwość otwarcia połączonego rysunku poprzez dwukrotne kliknięcie łącza.

Przykład

W poniższym przykładzie wybrano Dostosuj skalę, a łącze zawiera nazwę rysunku.

Dodawanie hiperłączy na rysunkach

Istnieje możliwość dodawania hiperłączy do adresów internetowych (URL) w ramce w rysunku.

 1. Otwórz rysunek, do którego chcesz dodać hiperłącze.
 2. Na karcie Rysunek kliknij Łącze > Hiperłącze.
 3. Zmień kolor, czcionkę, wysokość i efekt tekstu.
 4. Zmień typ linii i kolor ramki.
 5. Określ, czy chcesz skalować łącze.

  W przypadku wybrania opcji Bez skalowania wystarczy wybrać lewy górny róg ramki po wstawieniu łącza. Tekla Structures wstawia łącze w oryginalnym rozmiarze. Po wybraniu Dostosuj skalę trzeba wybrać dwa punkty, aby zdefiniować ramkę. Tekla Structures dostosowuje rozmiar łącza, aby pasowało do ramki.

 6. W polu tekstowym Plik lub URL wprowadź adres internetowy lub nazwę i ścieżkę pliku.

  Jeśli musisz zlokalizować plik, kliknij Przeglądaj.... Tekla Structures wstawi aktywne hiperłącze do określonej lokalizacji.

 7. Jeżeli chcesz wyświetlić tekst zamiast samego hiperłącza, wprowadź go w polu Tekst.
 8. Kliknij OK lub Zastosuj.
 9. Wybierz jeden lub dwa punkty w rysunku, aby wyznaczyć narożniki ramki hiperłącza.
Dwukrotnie kliknij tekst hiperłącza, aby przenieść się do adresu internetowego w przeglądarce.

Przykład

W poniższym przykładzie wybrano Dostosuj skalę. Wyświetlany jest adres internetowy hiperłącza.

Dodawanie łączy do plików DWG i DXF na rysunkach

Istnieje możliwość wstawienia pliku DWG lub DXF w ramkę na rysunku jako łącza. Tekla Structures doda łącze do pliku DWG lub DXF, używając właściwości z okna dialogowego Właściwości DWG/DXF. Po modyfikacji pierwotnego pliku Tekla Structures modyfikuje także wszystkie połączone wystąpienia na rysunkach.

Tekla Structures obsługuje pliki AutoCAD w wersji 2010 i wcześniejsze łącza do plików DWG/DXF. Dodane pliki dwg/dxf oferują również wsparcie dla kodów kontrolnych AutoCAD, takich jak %%u dla podkreślenia, lub %%c dla symbolu wymiarowania średnicy okręgu ø.

 1. Otwórz rysunek, do którego chcesz wstawić łącze do pliku DWG/DXF.
 2. Na karcie Rysunek kliknij DWG/DXF.
 3. Wybierz opcje skalowania:
  • Skalowanie:

   • X: Korzystając z tej opcji, aby wstawić plik, należy wybrać lewy górny róg ramki. Skalę rysunku można ustawić jedynie w kierunku X.

   • XY: Korzystając z tej opcji, aby wstawić plik, należy wybrać lewy górny róg ramki. Skalę rysunku można ustawić w kierunkach X i Y.

   • Dostosuj skalę: Korzystając z tej opcji, należy wybrać lewy górny i prawy dolny narożnik ramki, aby określić rozmiar i utworzyć ramkę. Tekla Structures dostosuje plik, aby pasował do ramki.

   • Optymalne dopasowanie: Korzystając z tej opcji, należy wybrać lewy górny i prawy dolny narożnik ramki, aby zmierzyć i utworzyć ramkę. Tekla Structures dostosuje plik, aby pasował do ramki, zachowując jego oryginalne proporcje.

  • Skala w X

   • Skaluje plik w kierunku X. Wprowadź współczynnik, aby określić skalę, na przykład 1,0 dla 100%, 1,5 dla 150% itd. Jako typ skalowania musi być ustawiony jako X lub XY.

  • Skala w Y

   • Skaluje plik w kierunku Y. Wprowadź współczynnik, aby określić skalę, na przykład 1,0 dla 100%, 1,5 dla 150% itd. Jako typ skalowania musi być ustawiony XY.

 4. Wybierz typ i kolor linii ramki łącza.
 5. W polu Nazwa poszukaj pliku DWG lub DXF, którego chcesz użyć.
 6. Wybierz jeden lub dwa punkty w rysunku, aby umieścić ramkę.
 7. Kliknij OK lub Zastosuj.

  Tekla Structures dodaje łącze do pliku DWG lub DXF wewnątrz ramki na rysunku.

Wskazówka:

Jeśli chcesz wstawić pliki DWG jako modele referencyjne w modelu, zobacz Wstawianie modelu referencyjnego.

Dodawanie łączy do plików obrazów na rysunkach

Istnieje możliwość wstawienia obrazów w ramkę na rysunku. Tekla Structures doda łącze do obrazu, używając właściwości z okna dialogowego Właściwości obrazu. Po modyfikacji pierwotnego pliku Tekla Structures modyfikuje także wszystkie połączone wystąpienia na rysunkach.

 1. Otwórz rysunek, do którego chcesz wstawić łącze do obrazu.
 2. Na karcie Rysunek kliknij Obraz .
 3. Wybierz opcje skalowania:
  • Typ

   • X: jeśli korzystasz z tego ustawienia, musisz wybrać lewy górny narożnik ramki, aby wstawić obraz. Skalę rysunku można ustawić jedynie w kierunku X.

   • XY: jeśli korzystasz z tego ustawienia, musisz wybrać lewy górny narożnik ramki, aby wstawić obraz. Skalę rysunku można ustawić w kierunkach X i Y.

   • Dostosuj skalę: korzystając z tej opcji, musisz wybrać lewy górny i prawy dolny narożnik ramki, aby określić rozmiar i utworzyć ramkę. Tekla Structures przeskaluje obraz, aby dopasować go do ramki.

   • Optymalne dopasowanie: korzystając z tej opcji, musisz wybrać lewy górny i prawy dolny narożnik ramki, aby zmierzyć i utworzyć ramkę. Tekla Structures przeskaluje obraz, aby pasował do ramki, zachowując jego oryginalne proporcje.

  • Skala w X

   • Skaluje plik w kierunku X. Wprowadź współczynnik, aby określić skalę, na przykład 1,0 dla 100%, 1,5 dla 150% itd. Jako typ skalowania musi być ustawiony jako X lub XY.

  • Skala w Y

   • Skaluje plik w kierunku Y. Wprowadź współczynnik, aby określić skalę, na przykład 1,0 dla 100%, 1,5 dla 150% itd. Jako typ skalowania musi być ustawiony XY.

 4. Wybierz typ i kolor linii ramki łącza.
 5. W polu Nazwa poszukaj pliku obrazu, którego chcesz użyć.
 6. Wybierz na rysunku punkty do umieszczenia ramki.
 7. Kliknij OK lub Zastosuj.

  Tekla Structures doda łącze do obrazu wewnątrz ramki na rysunku.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej