Właściwości domyślne w oknie dialogowym komponentu użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości domyślne w oknie dialogowym komponentu użytkownika

Każdy komponent użytkownika zawiera okno dialogowe, które można zmieniać. To okno dialogowe zawiera domyślnie zakładkę Ogólne przeznaczoną dla połączeń, detali i styków użytkownika oraz zakładkę Pozycja przeznaczoną dla elementów użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie okien dialogowych komponentu użytkownika.

Aby wyświetlić bieżące właściwości, należy kliknąć dwukrotnie komponent użytkownika w modelu.

Domyślne właściwości połączeń, detali i szwów użytkownika

Domyślnie w oknie dialogowym połączenia, detalu lub szwu użytkownika dostępne są następujące opcje:

Opcja

Opis

Uwaga

Kierunek w górę

Wskazuje w jaki sposób komponent jest obracany wokół elementu podrzędnego względem bieżącej płaszczyzny roboczej. W przypadku braku elementów podrzędnych Tekla Structures obraca połączenie względem elementu głównego.

Pozycja w stosunku do elementu głównego

Punkt tworzenia komponentu względem elementu głównego.

Opcja dostępna tylko dla detali.

Położenie względem elementu podrzędnego

Tekla Structures automatycznie umieszcza komponent zgodnie z wybraną opcją.

Opcja domyślnie dostępna tylko dla szwów.

Aby użyć tej właściwości w połączeniach, podczas tworzenia komponentu należy zaznaczyć pole wyboru Udostępnij wielokrotne połączenia jednakowych elementów na zakładce Zaawansowane.

Umieść w zaznaczonych pozycjach

Należy wybrać tę opcję, aby umieścić szew w wybranych punktach.

Opcja dostępna tylko dla szwów.

Typ detalu

Określa, na której stronie elementu głównego umieszczony jest komponent. Dostępne ustawienia:

  • Detal pośredni

    Tekla Structures tworzy wszystkie komponenty po tej samej stronie elementu głównego.

  • Detal końcowy

    Tekla Structures tworzy wszystkie komponenty po stronie, która jest najbliższa detalom.

Wpływa tylko na komponenty asymetryczne.

Opcja dostępna tylko dla detali.

Blokada

Aby zapobiec modyfikowaniu właściwości przez innych użytkowników, należy wybrać wartość Tak.

Klasa

Klasa elementów, które tworzą komponent użytkownika.

Kod połączenia

Identyfikuje komponent. Można wyświetlić ten kod połączenia w znakach połączenia na rysunkach.

Grupa reguł AutoDefaults

Grupa reguł używana do ustawienia właściwości połączenia.

Grupa reguł AutoConnection

Grupa reguł używana przez Tekla Structures do wybrania połączenia.

Domyślne właściwości elementów użytkownika

Domyślnie w oknie dialogowym elementu użytkownika dostępne są następujące opcje:

Opcja

Opis

Przykład

Na płaszczyźnie

Zmienia położenie elementu na płaszczyźnie roboczej.

Środkowy

Prawy

Lewy

Obrót

Obraca element w 90-stopniowych krokach.

Góra i Dół

Przód i Tył

Na głębokość

Zmienia położenie elementu prostopadle do płaszczyzny roboczej.

Środkowy

Przód

Tył

Pokaż trzeci uchwyt

Ustala trzeci uchwyt zagnieżdżonego elementu użytkownika widoczny w żądanym kierunku.

Można powiązać trzeci uchwyt w żądanym kierunku i w ten sposób zmusić element do podążania za obrotem innego elementu.

Żadne

Nad

Po lewej stronie

Was this helpful?
Wstecz
Dalej