Kotwa (10)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Kotwa (10)

Narzędzie Kotwa (10) łączy dwa prefabrykowane elementy betonowe, na przykład dwa panele lub słup z panelem. Prefabrykowane elementy betonowe są łączone za pomocą profili L oraz osadzonych profili łączących, które działają jak kotwy, na przykład kotwy śrubowe komponentów użytkownika lub szyny do wbetonowania. Kotwy śrubowe i szyny do wbetonowania mogą być jednostronne lub dwustronne. Ponadto między elementem głównym a elementami podrzędnymi można zdefiniować szwy.

Utworzone obiekty

 • Kotwy (kotwy śrubowe lub szyny do wbetonowania)
 • Profile L
 • śruby

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Połączenie za pomocą profili L i kotew śrubowych.

Połączenie za pomocą profilu L i szyny do wbetonowania.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz element główny (prefabrykowany panel betonowy lub słup).
 2. Wybierz element podrzędny (prefabrykowany panel betonowy).

  Połączenie zostanie utworzone automatycznie po wybraniu elementu podrzędnego.

zakładka Obraz

Zakładka Obraz umożliwia zdefiniowanie liczby kotew (kotwy śrubowe lub ceowniki do wbetonowania), odległości krawędzi i offsety elementu osadzonego blachy.

Opis Przykład
1 Odsunięcie poziome kotew.

Odsunięcie można zdefiniować osobno dla obydwu elementów betonowych.

2 Odsunięcie pionowe kotew.

Odsunięcie można zdefiniować po stronie górnej i dolnej.

3 Umożliwia wybranie sposobu rozłożenia kotew.

4 Umożliwia wybranie kotew do pominięcia.

5 Odchylenie poziome blachy łączącej od osi kotwy.

Ta opcja jest dostępna jedynie w przypadku ustawienia na zakładce Poł. profil orientacji blachy łączącej w następujący sposób:

Zakładka Kotwy

Zakładka Kotwy umożliwia zdefiniowanie właściwości, położenia i orientacji kotew (kotew śrubowych lub ceowników do wbetonowania).

Opis Przykład
1 Właściwości zaczepu w elemencie głównym.

2 Umożliwia wybranie, po której stronie elementu głównego mają być umieszczone kotwy.

3 Umożliwia wybranie, czy jako kotwa ma zostać użyty profil z katalogu profili, czy element użytkownika z katalogu Aplikacje i komponenty.
4 Właściwości zaczepu w elemencie podrzędnym.

5 Umożliwia wybranie, po której stronie elementu podrzędnego mają być umieszczone kotwy.
6 Umożliwia wybranie, czy jako kotwa ma zostać użyty profil z katalogu profili, czy element użytkownika z katalogu Aplikacje i komponenty.
7 Umożliwia wybranie metody łączenia kotwy.
 • Domyślny (taka samo jakSpawać do elementu)
 • Spawać do elementu
 • Zespół betonowy do elementu
 • Nie dodawaj do elementu (kotwy śrubowe lub szyny do wbetonowania będą luźnymi elementami)
 • Podzespół
8 Położenie i obrót kotew w betonowym elemencie głównym.

Pola Pozycja w płaszczyźnie i Pozycja głębokości umożliwiają zdefiniowanie odchylenia.

9 Orientacja kotew w elemencie głównym.

10 Położenie i obrót kotew w betonowym elemencie podrzędnym.

Pola Pozycja w płaszczyźnie i Pozycja głębokości umożliwiają zdefiniowanie odchylenia.

11 Orientacja kotew w elemencie podrzędnym.

12 Umożliwia wybranie metody wycinania kotew.

Domyślnie, brak cięcia

Brak cięcia

Kształt wycięcia jest dokładnym konturem profilu kotwy śrubowej lub szyny do wbetonowania

Wycięcie prostokątne

zakładka Poł. profil

Zakładka Poł. profil umożliwia zdefiniowanie właściwości i położenia profilu łączącego L.

Opis Przykład
1 Właściwości profilu łączącego.

2 Umożliwia wybranie, po której stronie mają zostać utworzone profile łączące.

3 Umożliwia wybranie, czy jako profil łączący ma zostać użyty profil z katalogu profili, czy element użytkownika z katalogu Aplikacje i komponenty.
4 Położenie i obrót profili łączących.

Pola Pozycja w płaszczyźnie i Pozycja głębokości umożliwiają zdefiniowanie odchylenia.

5 Orientacja profilu łączącego.

6 Cięcia profilu łączącego.

Te opcje są dostępne jedynie w przypadku ustawienia na zakładce Poł. profil orientacji profilu łączącego w następujący sposób:

7 Umożliwia wybranie metody łączenia profilu łączącego.
8 Umożliwia wybranie typu profilu łączącego.
 • Profil z biblioteki (umożliwia zdefiniowanie profilu przy użyciu opcji profilu L).
 • Blacha gięta (umożliwia zdefiniowanie wymiarów przy użyciu poniższych opcji).

Zakładka Śruby

Zakładka Śruby umożliwia zdefiniowanie właściwości śrub i offsetów.

Opis
1 Odległości poziome śrub od krawędzi profilu L.

Wartością domyślną jest połowa szerokości kołnierza profilu L.

2 Pionowe odległości śrub.

Punktem odniesienia jest oś profilu L. Wartością domyślną jest 0 mm.

3 Umożliwia wybranie sposobu dodawania śrub do elementu głównego.
4 Umożliwia wybranie sposobu dodawania śrub do elementu podrzędnego.
5 Kierunek śrubowania.

zakładka Cięcia

Zakładka Cięcia umożliwia zdefiniowanie cięć oraz styków w elemencie głównym i elementach podrzędnych.

Ponadto element główny można wydłużyć. Możliwe jest również zwiększenie lub zmniejszenie grubości elementu podrzędnego.

Styk można utworzyć przez zdefiniowanie cięcia między elementem głównym a elementem podrzędnym.

Opis Przykład
1 Wydłużenie elementu głównego.

Aby wydłużyć element, należy wprowadzić wartość. Należy również wybrać metodę cięcia z listy typów cięć. W przypadku wybrania opcji Bez cięcia element nie zostanie wydłużony.

2 Szerokość styku.

Punktem odniesienia jest oś profilu L. Wartością domyślną jest 0 mm.

3 Cięcie lewostronne wzdłuż elementu podrzędnego.

Punktem odniesienia jest oś elementu.

Grubość elementu zmniejszy się.

4 Cięcie prawostronne wzdłuż elementu podrzędnego.

Punktem odniesienia jest oś elementu.

Grubość elementu zmniejszy się.

5 Odniesienie dla cięcia dla elementu głównego i podrzędnego.

Bliższa strona elementu głównego

Oś elementu głównego

Dalsza strona elementu głównego

6 Umożliwia wybranie typu cięcia.

Domyślnie, brak cięcia

Odniesieniem jest element główny. Element podrzędny zostanie dostosowany do elementu głównego za pomocą dopasowania.

Odniesieniem jest element główny. Element podrzędny zostanie dostosowany do elementu głównego za pomocą cięcia liniowego.

Odniesieniem jest element główny. Podobnie jak w przypadku poprzednich opcji, z tym że najdłuższy element panelu zostanie usunięty przy użyciu cięcia liniowego.

Brak cięcia

Zakładka Domyślne

Zakładka Domyślne umożliwia zdefiniowanie odległości między elementami.

Zakładka Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Ogólne

Zakładka Obliczenia

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Obliczenia

Was this helpful?
Previous
Next