Tworzenie formuły zmiennej

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie formuły zmiennej

Formuły zmiennej umożliwiają poprawienie inteligencji komponentów użytkownika. Formuły zmiennej zawsze zaczynają się znakiem równości (=). W najprostszej postaci formuła może być prostą zależnością między dwoma zmiennymi, określającą na przykład, że P2 równa się połowie P1 (P2=P1/2). Aby tworzyć bardziej skomplikowane obliczenia, w formule można używać funkcji i operatorów. Można na przykład dodać wyrażenia matematyczne, instrukcje if, referencje do właściwości obiektu itp. Podczas tworzenia formuł należy pamiętać, że mnożenie jest szybsze od dzielenia, na przykład działanie P1*0.5 jest wykonywane szybciej niż P1/2.

W poniższym przykładzie pokazano, jak utworzyć formułę, która nadaje spoinie wielkość spoiny równą połowie grubości pasa elementu podrzędnego. Gdy komponent zostanie użyty w modelu, Tekla Structures użyje grubości pasa elementu podrzędnego do obliczenia wielkości spoiny.

 1. W edytorze komponentów użytkownika kliknij przycisk Wyświetl zmienne .

  Pojawi się okno dialogowe Zmienne.

 2. Kliknij Dodaj, aby utworzyć nową zmienną parametryczną.
 3. Wpisz nazwę właściwości w polu Nazwa.

  W tym przykładzie jako nazwę zmiennej wpisz w.

 4. W oknie Przeglądarka komponentów użytkownika przejdź do Obiekty wejściowe > Elementy podrzędne > Element > Właściwości profilu.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy Grubość pasa 1 i wybierz Kopiuj referencję.

 6. W polu Formuła wpisz =, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej.

  Tekla Structures wklei referencję do grubości pasa ze schowka.

 7. Po formule grubości pasa wpisz *0,5.

  Formuła powinna mieć następującą postać:

  =fP(Grubość pasa 1,"GUID")*0,5

 8. Określ inne wartości w następujący sposób:
  1. Na liście Typ wartości wybierz Długość.
  2. Na liście Widoczność wybierz Ukryj.

 9. W oknie dialogowym Przeglądarka komponentów użytkownika przejdź do Obiekty komponentów > Spoina > Właściwości ogólne.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy Rozmiar nad linią, wybierz opcję Dodaj równanie, a następnie wpisz =w.

Was this helpful?
Previous
Next