Określanie komponentów użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Określanie komponentów użytkownika

Istnieje możliwość określania niestandardowych komponentów zawierających wszystkie niezbędne detale.

Należy rozpocząć od określenia prostego komponentu użytkownika, który można później zmieniać. Określanie prostego komponentu użytkownika zajmuje zwykle tylko kilka minut. Można zainwestować więcej czasu w określanie komponentów użytkownika, jeśli planujesz ich użycie w przyszłych projektach.

Jeszcze bardziej edytują komponenty użytkownika, można jeszcze bardziej określić samodostosowujące się parametryczne komponenty użytkownika, które automatycznie dostosowują się do zmian w modelu. Jest to bardziej czasochłonne, ale może później okazać się korzystne w przypadku grupy komponentów użytkownika parametrycznych, których można używać w kilku modelach lub projektach.

Rozbijanie istniejącego komponentu

Po rozpoczęciu definiowania komponentu użytkownika zaleca się zastosować podobny komponent systemowy w modelu, a następnie go rozbić. Rozbicie oznacza rozgrupowanie obiektów istniejącego komponentu. Gdy obiekty zostaną odłączone, można je modyfikować, usuwać lub dodawać w zależności od potrzeb, a następnie utworzyć nowe komponenty użytkownika przy użyciu tych obiektów. Rozbijanie komponentu i użycie odłączonych obiektów jako podstawy dla nowego komponentu użytkownika może być przydatne, gdy chcesz szybciej tworzyć komponenty użytkownika.

Można również utworzyć oddzielnie obiekty komponentu, które są potrzebne w komponencie użytkownika, takie jak elementy, cięcia, dopasowania i śruby.

 1. Wybierz w modelu komponent użytkownika, który chcesz rozbić.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Rozbij komponent.

  Tekla Structures rozdzieli obiekty komponentu. Obiekty można modyfikować i używać ich podczas definiowania nowych komponentów użytkownika.

Definiowanie komponentu użytkownika

W poniższym przykładzie przedstawiono sposób definiowania prostego połączenia użytkownika.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl funkcje zaawansowane , a następnie wybierz Definiuj komponent użytkownika....

  Pojawi się okno dialogowe Kreator komponentów użytkownika.

 3. Na liście Typ wybierz typ komponentu: połączenie, detal, szew lub element.
 4. W polu Nazwa wpisz niepowtarzalną nazwę komponentu.
 5. Zmień inne właściwości na karcie Typ/Uwagi, Pozycja i Zaawansowane, a następnie kliknij Dalej >.
 6. W modelu wybierz obiekty, które chcesz uwzględnić w komponencie użytkownika.

  Można użyć wyboru obszarem, aby wybrać jednocześnie kilka obiektów. Elementy główne i podrzędne oraz siatki są ignorowane przy wybraniu obiektów do komponentu użytkownika.

  Uwaga:

  Jeśli nie można wybrać odpowiednich obiektów w modelu, sprawdź przełączniki wyboru i ustawienia filtra wyboru.

  Jeśli chcesz uwzględnić modyfikatory zestaw prętów zbrojeniowych w komponencie użytkownika:

  • Upewnij się, że przy wybieraniu modyfikatorów Bezpośrednia zmiana jest wyłączona.
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i wybierz modyfikatory jeden po drugim. Wybór obszarem nie wybiera modyfikatorów.
 7. Kliknij Dalej >.
 8. Wybierz element główny komponentu.

 9. Kliknij Dalej >.
 10. Wybierz elementy podrzędne komponentu.

  Aby wybrać kilka elementów podrzędnych, przy wybieraniu naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift. Maksymalna liczba elementów podrzędnych komponentu użytkownika to 30.

  Uwaga:

  Zwróć uwagę na kolejność wybierania elementów podrzędnych. Tekla Structures będzie używać tej samej kolejności wybierania podczas używania komponentu użytkownika w modelu.

 11. Określ inne właściwości wymagane dla tego komponentu użytkownika, takie jak detal lub położenie styku.

  Właściwości zależą od typu komponentu wybranego w czynności 4.

 12. Aby zmienić ustawienia na tym etapie, kliknij < Wstecz, aby wrócić do poprzedniej strony okna Kreator komponentów użytkownika.
 13. Jeśli ustawienia są właściwe, kliknij Wykończenie, aby utworzyć komponent użytkownika.

  Komponent użytkownika zostanie dodany w modelu oraz w katalogu Aplikacje i komponenty.

 14. W razie potrzeby dodaj obraz miniatury komponentu użytkownika.

  Obraz miniatury jest wyświetlany w katalogu Aplikacje i komponenty. W obrazie miniatury można pokazać typową sytuację, w której komponent może być używany.

  1. Zrób zrzutu ekranu komponentu użytkownika.
  2. Dodaj obrazu miniatury komponentu użytkownika w katalogu Aplikacje i komponenty.

   Tekla Structures wyświetla obraz miniatury w katalogu Aplikacje i komponenty:

 15. Jeśli później chcesz zmodyfikować ustawienia komponentu użytkownika:
  1. Na pasku narzędzi edytora komponentów użytkownika kliknij przycisk Zmień ustawienia komponentu użytkownika .
  2. Zmień ustawienia.
  3. Kliknij OK.

Zdefiniowany komponent użytkownika nie jest inteligentny i Tekla Structures nie dostosowuje wymiarów do zmian w modelu. Aby komponent zastosował się do zmian w modelu, przeprowadź edycję komponentu w edytorze komponentów użytkownika, w którym można budować zależności między obiektami komponentu a obiektami modelu.

Definiowanie zagnieżdżonego komponentu użytkownika

Można zdefiniować bardziej złożone komponenty użytkownika, łącząc dwa lub więcej komponentów jako komponent zagnieżdżony. Umożliwia to tworzenie mniejszych, prostszych komponentów i zwijanie ich do jednego komponentu. Pierwotne komponenty stają się komponentami podrzędnymi zagnieżdżonego komponentu. Zagnieżdżone komponenty są zazwyczaj używane w elementach prefabrykowanych i wylewanych na miejscu, takich jak elementy osadzone.

Nie zagnieżdżaj komponentów bardziej niż to konieczne. W przypadku zagnieżdżenia więcej niż dwóch poziomów można napotkać pewne ograniczenia. Aby wyświetlić różne poziomy komponentu w zagnieżdżonym komponencie użytkownika, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i za pomocą kółka myszy.

 1. W modelu utwórz komponenty oraz inne obiekty modelu, które chcesz uwzględnić w komponencie zagnieżdżonym.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 3. Kliknij przycisk Wyświetl funkcje zaawansowane , a następnie wybierz Definiuj komponent użytkownika....

  Pojawi się okno dialogowe Kreator komponentów użytkownika.

 4. Na liście Typ wybierz typ zagnieżdżonego komponentu użytkownika.
 5. W polu Nazwa wpisz niepowtarzalną nazwę zagnieżdżonego komponentu.
 6. Zmień inne właściwości na karcie Typ/Uwagi, Pozycja i Zaawansowane, a następnie kliknij Dalej >.
 7. Wybierz komponenty i inne obiekty, które mają wejść w skład komponentu zagnieżdżonego, a następnie kliknij Dalej >.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie Kreator komponentów użytkownika, aby kontynuować.

  Zostanie wyświetlony monit o wybranie elementu głównego i elementów podrzędnych zagnieżdżonego komponentu. W zależności od typu komponentu wybranego w punkcie 4 można również zdefiniować inne właściwości, takie jak detale lub umieszczenie szwu.

 9. Jeśli ustawienia są właściwe, kliknij Wykończenie, aby utworzyć zagnieżdżony komponent.

  Komponent użytkownika zostanie dodany w modelu oraz w katalogu Aplikacje i komponenty. Komponenty podrzędne są wyświetlane w oknie Przeglądarka komponentów użytkownika wraz z innymi obiektami komponentów:

 10. Aby później zmienić ustawienia:
  1. W edytorze komponentów użytkownika kliknij przycisk Zmień ustawienia komponentu użytkownika .
  2. Zmień ustawienia.
  3. Kliknij OK.
Ostrzeżenie:

W przypadku korzystania z komponentu typu dodatek jako komponentu podrzędnego względem komponentu zagnieżdżonego i zmiany właściwości komponentu podrzędnego w edytorze komponentów użytkownika należy pamiętać, że te zmiany mogą zostać utracone po zapisaniu komponentu zagnieżdżonego i użyciu go w modelu.

Aby uniknąć utraty właściwości, połącz zmienną z każdą właściwością dodatku, którą chcesz zachować. W tym celu można również skorzystać z plików atrybutów komponentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przykłady zmiennych parametrycznych i zmiennych formuł w komponentach użytkownika.

Przykład: Definiowanie komponentu blachy końcowej użytkownika

W tym przykładzie pokazano definiowanie prostego komponentu użytkownika na podstawie istniejącego komponentu blachy końcowej.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl funkcje zaawansowane , a następnie wybierz Rozbij komponent.
 3. Wybierz komponent blachy końcowej w modelu.

  Tekla Structures rozdzieli obiekty znajdujące się w komponencie.

 4. Kliknij przycisk Wyświetl funkcje zaawansowane , a następnie wybierz Definiuj komponent użytkownika....
 5. Na liście Typ wybierz Połączenie.
 6. W polu Nazwa wpisz niepowtarzalną nazwę komponentu użytkownika.

 7. Kliknij Dalej >.
 8. Wybierz obiekty, których chcesz użyć w komponencie użytkownika, a następnie kliknij Dalej >.

  Obiekty można wybierać za pomocą wyboru obszaru (od lewej do prawej). Tekla Structures ignoruje element główny i elementy podrzędne, oraz siatki przy wybraniu obiektów do komponentu użytkownika.

 9. Zaznacz kolumnę jako element główny, a następnie kliknij Dalej >.

  Element główny podpiera element podrzędny.

 10. Wybierz belkę jako element podrzędny.

  Element główny podpiera element podrzędny.

  Uwaga:

  Podczas wybierania wielu elementów podrzędnych należy zwrócić uwagę na kolejność wyboru. Dla komponentu użytkownika stosowana będzie ta sama kolejność wyboru co podczas dodawania komponentu w modelu. Maksymalna liczba elementów podrzędnych komponentu użytkownika to 30.

 11. Kliknij Wykończenie.

  Tekla Structures wyświetla symbol nowego komponentu.

  Zdefiniowano już prosty komponent użytkownika, który można użyć w miejscach podobnych do tych, gdzie został pierwotnie utworzony. Komponent ten nie jest inteligentny i Tekla Structures nie dostosowuje wymiarów do zmian w modelu. Aby komponent użytkownika stał się inteligentny, należy go poddać edycji w edytorze komponentów użytkownika.

Was this helpful?
Previous
Next