Właściwości komponentu użytkownika w Kreatorze komponentów użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości komponentu użytkownika w Kreatorze komponentów użytkownika

Te właściwości trzeba określić podczas tworzenia nowych komponentów użytkownika za pomocą narzędzia Kreator komponentów użytkownika. Niektóre z tych właściwości można zmieniać podczas modyfikowania istniejącego komponentu użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Określanie komponentów użytkownika i Edytowanie i zapisywanie komponentów użytkownika.

Właściwości na zakładce Typ/Uwagi

Na zakładce Typ/Uwagi dostępne są następujące opcje:

Opcja

Opis

Typ

Umożliwia wybranie typu komponentu użytkownika.

Typ wpływa na sposób wstawiania komponentu użytkownika do modelu. Typ definiuje też, czy komponent użytkownika łączy się z istniejącymi elementami.

Nazwa

Umożliwia wprowadzenie niepowtarzalnej nazwy komponentu użytkownika.

Opis

Umożliwia wprowadzenie krótkiego opisu komponentu użytkownika. Tekla Structures wyświetla ten opis w katalogu Aplikacje i komponenty.

Identyfikator komponentu

Umożliwia wprowadzenie dodatkowej nazwy lub referencji komponentu, na przykład referencji kodu projektu. Może być ona wyświetlana na rysunkach zestawczych i rysunkach zespołu oraz na listach.

Aby wyświetlać ją na rysunkach, należy wstawić Kod w oknie dialogowym Właściwości znaku połączenia.

Właściwości na zakładce Pozycja

Na zakładce Pozycja dostępne są następujące opcje:

Opcja

Opis

Uwaga

Kierunek w górę

Ustala domyślny kierunek w górę.

Opcja niedostępna dla elementów.

Typ pozycji

Pozycja (lub początek) komponentu względem elementu głównego.

Opcja niedostępna dla detali i elementów.

Można zdefiniować pozycję dla połączeń i szwów użytkownika. Dostępne są następujące opcje:

Opcja

Opis

Przykład

Środkowy

Miejsce, w którym przecinają się osie elementów głównego i podrzędnego.

Płaszczyzna rzutu prostopadłego

Miejsce, w którym przecina się obszar graniczny elementu głównego z osią elementu podrzędnego.

Płaszczyzna kolizji

Miejsce, w którym element główny przecina się z osią elementu podrzędnego.

Płaszczyzna końcowa

Miejsce, w którym oś elementu podrzędnego trafia w koniec elementu głównego.

Powierzchnia blachy węzłowej

Miejsce, w którym oś elementu głównego przecina się z osią pierwszego elementu podrzędnego. Kierunek x jest prostopadły do osi elementu głównego.

Właściwości na zakładce Zaawansowane

Na zakładce Zaawansowane dostępne są następujące opcje:

Opcja

Opis

Uwaga

Typ detalu

Określa, na której stronie elementu głównego umieszczony jest komponent. Dostępne opcje:

  • Detal pośredni

    Tekla Structures tworzy wszystkie komponenty po tej samej stronie elementu głównego.

  • Detal końcowy

    Tekla Structures tworzy wszystkie komponenty po stronie elementu głównego najbliższej detalom.

Wpływa tylko na komponenty asymetryczne.

Opcja dostępna tylko dla detali i szwów

Pozycja punktu definicji względem elementu głównego

Określa pozycję względem elementu głównego, wybraną w celu utworzenia detalu.

Opcja dostępna tylko dla detali

Pozycja punktu definicji względem elementu podrzędnego

Określa miejsce tworzenia komponentu względem elementu podrzędnego.

Opcja dostępna tylko dla połączeń i szwów

Udostępnij wielokrotne połączenia jednakowych elementów

Należy wybrać tę opcję, aby utworzyć w różnych położeniach wiele komponentów dla tego samego elementu głównego.

Opcja dostępna tylko dla połączeń i szwów

Dokładne pozycje

Należy wybrać tę opcję, aby ustawić szew w oparciu o pozycje wybrane w modelu.

Aby zezwolić na używanie przez Tekla Structures automatycznego rozpoznawania szwu w celu jego ustawienia, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku skrzywionych szwów.

Opcja dostępna tylko dla szwów

Użyj środka obszaru żeby ustalić położenie

Należy wybrać tę opcję, aby ustawić element użytkownika w oparciu o środek jego obszaru granicznego (ramki otaczającej rzeczywisty profil elementu).

Opcja dostępna tylko dla elementów

Was this helpful?
Wstecz
Dalej