Edytowanie i zapisywanie komponentów użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Edytowanie i zapisywanie komponentów użytkownika

Za pomocą edytora komponentów użytkownika można dostosować istniejące komponenty użytkownika i uczynić je komponentami parametrycznymi. Gdy użytkownik edytuje komponent użytkownika, Tekla Structures aktualizuje wprowadzonymi zmianami wszystkie wystąpienia tego komponentu w całym modelu.

Edytowanie komponentu użytkownika

 1. W modelu wybierz symbol komponentu użytkownika, klikając zielony symbol komponentu .

  Uwaga:

  Elementy użytkownika nie mają symbolu komponentu w modelu. Aby wybrać elementy użytkownika, upewnij się, że jest aktywny przełącznik wyboru Wybierz komponenty .

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj komponent użytkownika.

  Zostanie otwarty edytor komponentów użytkownika. Składa się z następujących części:

  • Przeglądarka komponentów użytkownika

  • Pasek narzędzi Edytor komponentów użytkownika

  • Cztery różne widoki komponentu użytkownika

 3. Zmień komponent użytkownika w jednym z jego czterech widoków. Można na przykład:

 4. Zapisz komponent użytkownika.

  Kliknij Tak, gdy pojawi się informacja o zastąpieniu wszystkich wystąpień komponentu użytkownika w modelu. Wszystkie wystąpienia komponentu użytkownika zostaną zaktualizowane wprowadzonymi zmianami.

Przeglądarka komponentów użytkownika

Przeglądarka komponentów użytkownika wyświetla zawartość komponentu użytkownika w hierarchicznej strukturze drzewa. Przeglądarka komponentów użytkownikawyświetla listę obiektów modelu, do których dołączony jest komponent użytkownika oraz obiekty, które tworzy komponent użytkownika. Można tworzyć połączenia między zmiennymi komponentu użytkownika a właściwościami obiektów komponentu.

Narzędzie Przeglądarka komponentów użytkownika współpracuje z widokami. Po wybraniu elementu w widoku Tekla Structures podświetla go w oknie Przeglądarka komponentów użytkownika i na odwrót.

Można kopiować nazwy, wartości i odwołania z elementów głównych i podrzędnych w komponencie w oknie Przeglądarka komponentów użytkownika, a następnie stosować je w oknie dialogowym Zmienne w celu określenia właściwości komponentów użytkownika.

Pasek narzędzi Edytor komponentów użytkownika

Narzędzia na pasku narzędzi Edytor komponentów użytkownika służą na przykład do tworzenia odległości, zaznaczania płaszczyzn i zapisywania komponentu.

Ikona Opis

Tworzy odległość.

Najpierw wybierz płaszczyznę, a następnie uchwyt lub fazowanie, z których ma zostać powiązana.

Tworzy odległość referencyjną.

Automatycznie tworzy odległości.

Tekla Structures wiąże wybrany element z płaszczyznami kontaktu jego uchwytów. Tekla Structures wybiera płaszczyzny w następującej kolejności:

 1. płaszczyzny konstrukcyjne
 2. płaszczyzny elementów głównych i podrzędnych

Tworzy płaszczyznę konstrukcyjną.

Tworzy linię konstrukcyjną.

Typy płaszczyzn

Wyświetla typy płaszczyzny, które można stosować podczas określania zmiennych odległości.

Edytuje typ lub pozycję komponentu użytkownika lub dodaje uwagi po utworzeniu komponentu.

Wyświetla wszystkie utworzone zmienne.

Otwiera okno Przeglądarka komponentów użytkownika.

Zapisuje komponent użytkownika pod inną nazwą.

Zapisuje i aktualizuje istniejące komponenty w modelu.

Zamyka edytor.

Zapisywanie komponentu użytkownika

Po zmodyfikowaniu komponentu użytkownika należy zapisać zmiany.

Tekla Structures zapisuje komponenty użytkownika w folderze bieżącego modelu, w pliku xslib.db1, który jest plikiem biblioteki zawierającym komponenty i szkice użytkownika.

Do

Procedura

Zapisanie zmian we wszystkich kopiach komponentu użytkownika

 1. W edytorze komponentów użytkownika kliknij przycisk Zapisz komponent .

 2. W oknie dialogowym Potwierdzenie zapisu kliknij Tak.

  Tekla Structures zapisze zmiany i zastosuje je we wszystkich kopiach komponentu użytkownika w modelu.

Zapisanie komponentu pod nową nazwą

 1. W edytorze komponentów użytkownika kliknij przycisk Zapisz pod nową nazwą .

 2. Wpisz nową nazwę komponentu.

Zapisanie i zamknięcie komponentu

 1. W edytorze komponentów użytkownika kliknij przycisk Zamknij .

 2. W oknie z komunikatem Zamknij edytor komponentu użytkownika kliknij Tak.

  Jeśli klikniesz Nie, edytor komponentów użytkownika zakończy pracę bez zapisywania zmian.

Ochrona komponentu użytkownika za pomocą hasła

Można ustalić hasło zapobiegające zmianie komponentu użytkownika przez inne osoby. Komponenty użytkownika chronione hasłem można w dalszym ciągu zwyczajnie dodawać do modeli.

 1. Wybierz w modelu komponent użytkownika.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy symbol komponentu użytkownika i wybierz Edytuj komponent użytkownika.
 3. Na pasku narzędzi Edytor komponentów użytkownika kliknij przycisk Wyświetl zmienne .

  Pojawi się okno dialogowe Zmienne.

 4. Kliknij Dodaj, aby utworzyć nową zmienną parametryczną.
 5. W polu Nazwa wpisz Password.
 6. W polu Formuła wpisz żądane hasło.
 7. Zapisz komponent użytkownika

Jeśli następnym razem jakaś osoba będzie próbować edytować ten komponent użytkownika, będzie proszona o podania hasła.

Note:

Jeśli masz komponent użytkownika chroniony hasłem i rozbijesz komponent użytkownika w oknie Edytor komponentów użytkownika, możesz użyć polecenia, Rozbij komponent, albo Rozbij komponent z parametrami.

Polecenie Rozbij komponent rozbija komponent użytkownika bez tworzenia parametrów i mapowań komponentu.

Polecenie Rozbij komponent z parametrami wyświetli monit o wprowadzenie hasła. Tylko po wprowadzeniu właściwego hasła, komponent zostanie rozbity, a parametry i mapowania komponentu zostaną utworzone.

Was this helpful?
Previous
Next