Wiązanie obiektów komponentu z płaszczyzną

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wiązanie obiektów komponentu z płaszczyzną

Użyj zmiennych odległości do wiązania obiektów komponentu z płaszczyzną. Wiązanie utrzymuje komponent użytkownika w stałej odległości od płaszczyzny, nawet wtedy, gdy zmieniają się otaczające obiekty. Zmienne odległości automatycznie otrzymują przedrostek D (od ang. distance, odległość), który jest widoczny w oknie dialogowym Zmienne.

Automatyczne wiązanie obiektów

Obiekty można wiązać automatycznie z elementem głównym i elementami podrzędnymi połączenia lub detalu. Wybrane obiekty lub ich uchwyty są związane z istniejącymi płaszczyznami, jeśli te obiekty (lub uchwyty) znajdują się dokładnie na płaszczyźnie.

Uwaga:

Nie można automatycznie wiązać elementów użytkownika, ponieważ nie mają one elementu głównego.

 1. W edytorze komponentów użytkownika kliknij przycisk Twórz zmienne odległości automatycznie .
 2. Wybierz obiekt posiadający uchwyty.

 3. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby związać obiekt.

  Tekla Structures zwiąże obiekt z maksymalnie trzech kierunków do istniejących płaszczyzn.

  Tekla Structures wyświetli symbol odległości dla każdego wiązania. Wybierz obiekt, aby wyświetlić wiązania.

  Odpowiednie zmienne odległości zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Zmienne:

Ręczne wiązanie obiektów

Aby związać komponent użytkownika jedynie za pośrednictwem wybranych uchwytów, należy ręcznie utworzyć powiązania. Można związać obiekt z maksymalnie trzema płaszczyznami.

 1. Upewnij się, że funkcja Bezpośrednia zmiana jest wyłączona.

  Przy wyłączonej funkcji Bezpośrednia zmiana wybór uchwytów jest łatwiejszy.

 2. Upewnij się, że używasz widoku modelu pokazującego płaszczyzny obiektów.

  Na karcie Widok kliknij Rendering i użyj jednej z poniższych opcji:

  • Elementy - skala szarości (Ctrl+3)

  • Elementy - renderowany (Ctrl+4)

 3. W widoku komponentu użytkownika wybierz komponent użytkownika, aby wyświetlić jego uchwyty.

 4. Wybierz uchwyt, który chcesz związać z płaszczyzną.

 5. W edytorze komponentów użytkownika kliknij przycisk Dodaj stałą odległość .

  Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zwiąż z płaszczyzną.

 6. Przesuń wskaźnik myszy w widoku komponentu użytkownika, aby podświetlić płaszczyznę, którą chcesz związać z uchwytami.

  Przykład:

  Uwaga:

  Jeśli nie można podświetlić właściwej płaszczyzny, zmień typ płaszczyzny na pasku narzędzi Edytor komponentów użytkownika. Płaszczyzny graniczne i płaszczyzny komponentu działają w większości typów profili, dlatego należy starać się z nich korzystać zawsze, gdy jest to możliwe.

 7. Kliknij płaszczyznę, aby utworzyć wiązanie.

  Tekla Structures wyświetli symbol odległości dla wiązania.

  Odpowiednia zmienna odległości zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Zmienne:

Uwaga:

W przypadku utworzenia zagnieżdżonego komponentu użytkownika i użycia komponentu typu dodatek jako komponentu podrzędnego komponentu zagnieżdżonego lub innego komponentu użytkownika jako komponentu podrzędnego komponentu zagnieżdżonego,

wiązania mogą zostać utracone lub nie działać zgodnie z oczekiwaniami po zapisaniu komponentu zagnieżdżonego i użyciu go w modelu.

Testowanie wiązania

Należy przetestować wszystkie wiązania, aby przekonać się, że działają poprawnie.

Aby móc wybrać odległości w modelu, upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz odległości .

 1. Kliknij dwukrotnie symbol odległości w widoku komponentu użytkownika.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości odległości.

 2. W polu Wartość wprowadź nową wartość.
 3. Kliknij Zmień.

  Powinna być widoczna zmiana wiązania w modelu.

  Wskazówka:

  Można też przetestować wiązanie w oknie dialogowym Zmienne:

  1. W polu Formuła wpisz nową nazwę.
  2. Naciśnij klawisz Enter.

   Powinna być widoczna zmiana wiązania w modelu.

Sprawdzenie wiązania

Za pomocą polecenia Zbadaj obiekty można sprawdzić, co jest powiązane z czym.

Aby móc wybrać odległości w modelu, upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz odległości .

 1. Na wstążce kliknij Obiekt.
 2. Wybierz symbol odległości w widoku komponentu użytkownika.

  Okno dialogowe Zbadaj obiekt wyświetla informacje na temat wiązania.

Usuwanie wiązania

Wiązań nie można modyfikować, ale można usunąć istniejące wiązania, a następnie utworzyć nowe, aby ponownie związać obiekty.

Aby móc wybrać odległości w modelu, upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz odległości .

 1. Wybierz wiązanie w widoku komponentu użytkownika.
 2. Naciśnij klawisz Delete.

  Można również wybrać wiązanie w oknie dialogowym Zmienne, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Przykład: Powiązanie blachy końcowej z płaszczyzną

W tym przykładzie pokazano, jak związać górę blachy końcowej z górną stroną belki.

 1. Upewnij się, że funkcja Bezpośrednia zmiana jest wyłączona.

  Przy wyłączonej funkcji Bezpośrednia zmiana wybór blachy końcowej jest łatwiejszy.

 2. W widoku komponentu użytkownika wybierz blachę końcową, aby wyświetlić jej uchwyty.

 3. Wybierz górny uchwyt blachy końcowej.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy górny uchwyt i wybierz Zwiąż z płaszczyzną.
 5. Przesuń wskaźnik nad górną stronę pasa belki, aby ją podświetlić.

  Używamy tutaj płaszczyzny granicznej. Jeśli profil elementu zostanie zmieniony, płaszczyzna graniczna zostanie zawsze utworzona.

  Uwaga:

  Jeśli nie można podświetlić właściwej płaszczyzny, należy zmienić typ płaszczyzny na pasku narzędzi Edytor komponentów użytkownika.

 6. Kliknij górną stronę półki belki.

  W widokach komponentu użytkownika pojawi się symbol odległości.

 7. Nadaj opisową nazwę tworzonemu wiązaniu:
  1. W edytorze komponentów użytkownika kliknij przycisk Wyświetl zmienne .

   Pojawi się okno dialogowe Zmienne.

  2. W polu Nazwa zmiennej w oknie dialogowym jako nazwę nowego wiązania wpisz Góra blachy z górą półki.
Was this helpful?
Previous
Next