Dodawanie komponentów użytkownika do modelu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie komponentów użytkownika do modelu

Aby dodać komponent użytkownika do modelu, należy użyć katalogu Aplikacje i komponenty.

Dodawanie połączenia użytkownika, detalu lub styku do modelu

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Aby znaleźć komponent, przeglądaj katalog lub wpisz wyszukiwane wyrażenie w polu wyszukiwania.

  Komponenty użytkownika mają następujące symbole w katalogu:

  Typ

  Symbol

  Element użytkownika

  Połączenie lub szew użytkownika

  Detal użytkownika

 3. Wybierz komponent użytkownika, który chcesz dodać.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na pasku stanu, aby dodać komponent użytkownika do modelu.
 5. Aby zmodyfikować właściwości, kliknij dwukrotnie komponent użytkownika w modelu.

Przykład: Dodawanie połączenia użytkownika do modelu

W tym przykładzie dodawane jest do modelu wcześniej utworzone połączenie użytkownika z blachą końcową. Ponieważ komponent użytkownika nie został zmodyfikowany w celu dostosowania go do różnych sytuacji w modelu, trzeba dodać go do położenia podobnego do tego, w którym został utworzony. W przeciwnym razie komponent użytkownika może działać niezgodnie z wymaganiami.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.

 2. Wybierz w katalogu połączenie użytkownika na blachę końcową, które chcesz dodać.

  Tekla Structures wyświetli instrukcje na pasku stanu.

 3. Wybierz słup jako element główny.

 4. Wybierz belkę jako element podrzędny.

  Tekla Structures doda do modelu połączenie z blachą końcową.

Dodawanie lub przesuwanie elementu użytkownika w modelu

Podczas dodawania lub przesuwania elementów użytkownika w modelu można skorzystać z uchwytów bezpośredniej zmiany i wymiarów. Jeśli nie można wybierać elementów użytkownika w modelu, upewnij się, że jest aktywny przełącznik wyboru Wybierz komponenty .

Note:

Ta metoda nie może być używana podczas dodawania elementów użytkownika do powierzchni mających wycięcia lub fazowania krawędzi. Przed dodaniem elementów użytkownika do wyciętych lub fazowanych powierzchni za pomocą bezpośredniej zmiany trzeba ukryć elementy tnące i obiekty będące fazowaniami krawędzi.

Nie zaleca się używania tej metody z elementami użytkownika, które są parametryczne i w których punkty wejściowe definiują wymiary elementu użytkownika. Podgląd jest uproszczony, oparty na domyślnych wymiarach elementu użytkownika, i przyciąganie ma inny punkt skupienia niż zwykle.

 1. Upewnij się, że funkcja Bezpośrednia zmiana jest włączona.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 3. Wybierz w katalogu element użytkownika, który chcesz dodać.
 4. Przesuwaj wskaźnik myszy po powierzchniach elementu i krawędziach w modelu i obserwuj, jak element użytkownika odwraca się i dopasowuje do powierzchni elementu.

  Jeśli dodajesz element użytkownika do innego obiektu, Tekla Structures wyświetli wymiary położenia do najbliższych krawędzi obiektu.

  Jeśli dodajesz element użytkownika, który ma tylko jeden punkt wejściowy, naciskaj klawisz Tab, aby obracać go w 90-stopniowych krokach wokół osi Y płaszczyzny roboczej.

 5. W zależności od liczby punktów wejściowych elementu użytkownika wybierz jeden lub dwa punkty, aby umieścić element użytkownika w modelu.

  Tekla Structures wyświetli osie współrzędnych, uchwyty obrotu i wymiary położenia, których można użyć do precyzyjnego dostosowania położenia i obrotu elementu użytkownika. Uchwyty są czerwone, zielone i niebieskie, odpowiednio do lokalnego układu współrzędnych elementu użytkownika.

 6. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby potwierdzić położenie i obrót.

  Tekla Structures doda element użytkownika do modelu.

 7. Aby przesunąć element użytkownika wzdłuż dowolnej osi współrzędnych, przeciągnij stosowny uchwyt osi do nowego położenia.

 8. Aby obrócić element użytkownika wokół osi współrzędnych, przeciągnij stosowny uchwyt obrotu do nowego położenia.

  Naciskaj klawisz Tab, aby obracać element użytkownika w krokach co 90 stopni w kierunku wybranego uchwytu obrotu.

 9. Aby przesunąć lub obrócić element użytkownika, określając odległość lub kąt:
  1. Wybierz uchwyt osi, uchwyt obrotu lub grot strzałki wymiaru.
  2. Wpisz wartość, o którą chcesz zmienić wymiar.

   Po rozpoczęciu wpisywania Tekla Structures wyświetla okno dialogowe Podaj pozycję numeryczną.

  3. Kliknij OK, aby potwierdzić nowy wymiar.
 10. Aby przerwać modyfikowanie, naciśnij klawisz Esc.
Was this helpful?
Previous
Next