Ustawienia panelu obciążenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ustawienia panelu obciążenia

Opcje na karcie Panel obciążenia w oknie dialogowym właściwości obciążenia umożliwiają zmianę sposobu rozkładania obciążenia przez program Tekla Structures.

Opcja

Opis

Rozkład

Umożliwia zdefiniowanie kierunków rozkładania obciążenia w Tekla Structures.

  • Wybranie opcji Jednokierunkowy powoduje rozłożenie obciążenia wyłącznie w kierunku osi głównej.

  • Wybranie opcji Dwukierunkowy powoduje rozłożenie obciążenia wzdłuż osi głównej i podrzędnych.

Kierunek osi głównej

Umożliwia zdefiniowanie kierunku osi głównej przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Użycie wartości (1) w polach x, y lub z powoduje rozłożenie obciążenia w odpowiednim kierunku globalnym.

  • Wartości w wielu polach powodują rozłożenie obciążenia między odpowiednimi kierunkami globalnymi. Wartości są składowymi wektora kierunku.

  • Kliknięcie Równolegle do elementu lub Prostopadle do elementu, a następnie wybranie elementu w modelu powoduje wyrównanie kierunku osi głównej z elementem.

W przypadku wybrania w opcji Rozkład ustawienia Dwukierunkowy należy zdefiniować kierunek głównej osi, aby móc ręcznie zdefiniować ciężar dla osi głównej.

Aby sprawdzić kierunek osi głównej wybranego obciążenia w widoku modelu, kliknij Pokaż kierunek na wybranych obciążeniach. Program Tekla Structures wskazuje główny kierunek za pomocą czerwonej linii.

Automatycznie ciężar osi głównej

Umożliwia zdefiniowanie, czy ciężary dla kierunków rozkładu obciążeń mają być automatycznie ustalane przez program Tekla Structures.

Dostępne opcje:

  • Tak: Tekla Structures automatycznie oblicza części obciążeń dla kierunków głównego i drugorzędnego proporcjonalnie do trzeciej potęgi długości rozkładu w tych dwóch kierunkach. Oznacza to, że im mniejszy rozkład, tym większa proporcja obciążenia.

  • Nie: Ciężar dla kierunku głównego można wprowadzić w polu Ciężar. Tekla Structures oblicza ciężar dla kierunku podrzędnego, odejmując tę wartość od 1.

Kąt rozproszenia obciążenia

Kąt rzutowania obciążenia na otaczające elementy.

Użyj ciągłego rozkładu obciążenia konstrukcji

Tę opcję należy stosować w przypadku obciążeń równomiernych na płytach ciągłych. Definiuje rozkład reakcji podpór na pierwszym i ostatnim przęśle.

Dostępne opcje:

  • Tak: Wartości rozłożenia reakcji podpór wynoszą 3/8 i 5/8.

  • Nie: Wartości rozłożenia reakcji podpór wynoszą 1/2 i 1/2.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej