Usuwanie części analitycznej

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Usuwanie części analitycznej

Elementy z modelu analitycznego można usunąć przez usunięcie części analitycznych.

Jeśli zawartość modelu analitycznego to Pełny model i część analityczna zostanie usunięta, Tekla Structures ignoruje część w analizie. Jeśli zawartość modelu analitycznego to Wybrane elementy i obciążenia lub Model kondygnacji z wybranymi elementami i obciążeniami i część analityczna zostanie usunięta, Tekla Structures usunie ją z modelu analitycznego.

  1. Na karcie Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
  2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe wybierz model analityczny zawierający element, który chcesz usunąć.
  3. Wybierz część analityczną, którą chcesz usunąć.
  4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.

    • Naciśnij Delete.

Wskazówka:

Aby anulować polecenie Usuń:

  • W przypadku modelu Cały model zmień klasę analityczną usuniętego elementu z Ignoruj na pierwotne ustawienie.

  • W przypadku innych modeli analitycznych dodaj ponownie usunięty element do modelu analitycznego.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej