Przyciąganie w kierunkach ortogonalnych

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Przyciąganie w kierunkach ortogonalnych

Można przyciągać do punktów ortogonalnych w modelach i rysunkach przy użyciu narzędzia Orto. Jeśli tworzysz obiekty, które wymagają wskazania wielu punktów, możesz przyciągać w kierunkach ortogonalnych względem dwóch wcześniej wskazanych punktów.

Uwaga:

Plik Orto ma najniższy priorytet wśród punktów przyciągania.

Nawet jeśli aktywowano narzędzie Orto , ale Tekla Structures wykryje dowolne inny możliwy punkt przyciągania niż punkt ortogonalny, Tekla Structures użyje znalezionego punktu przyciągania, a nie ortogonalnego punktu przyciągania. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden inny możliwy punkt przyciągania, Tekla Structures użyje ortogonalnego punktu przyciągania.

Aktywowanie narzędzia Orto

Zanim będzie można przyciągać w kierunkach ortogonalnym, upewnij się, że narzędzie Orto jest aktywne. Litera O na pasku stanu u dołu okna głównego Tekla Structures wskazuje, że narzędzie Orto jest aktywne.

Jeśli opcja Orto nie jest aktywne,

 • naciśnij O, aby je aktywować

 • możesz też kliknąć Plik > Ustawienia i zaznaczyć pole wyboru Orto .

Przyciąganie do punktów ortogonalnych

Makro Orto umożliwia przyciąganie do najbliższego punktu ortogonalnego na płaszczyźnie (0, 45, 90, 135, 180 stopni itd.). Wskaźnik myszy będzie automatycznie przyciągał do pozycji w równych odległościach w danym kierunku. Może być to użyteczne na przykład w przypadku konieczności umieszczenia znaków w spójny sposób w dokładnych położeniach w rysunku.

 1. Upewnij się, że aktywne jest narzędzie Orto jest aktywne.
  • Naciśnij O, aby aktywować narzędzie Orto , jeśli nie jest aktywne.

  • Możesz też w menu Plik kliknąć pole wyboru Ustawienia i zaznacz pole wyboru Orto .

 2. Uruchom polecenie, dla którego wymagane jest wskazanie punktów.

  Rozpocznij na przykład tworzenie belki. Tekla Structures wyświetli symbol kąta, wskazując kierunek przyciągania.

  Dokładność przyciągania zależy od bieżącego poziomu przybliżenia.

  Interwał kąta zależy od ustawień w oknie dialogowym Ustawienia przyciągania w modelu .

 3. Aby potwierdzić pozycję przyciągania, kliknij lewym przyciskiem myszy.

  Tekla Structures utworzy obiekt. Przykład:

Przyciąganie w kierunku ortogonalnym względem wcześniej wskazanych punktów

Jeśli tworzysz obiekty, które wymagają wskazania więcej niż dwóch punktów, na przykład podczas tworzenia polibelki lub blachy wielobocznej, można przyciągać w kierunkach ortogonalnych względem dwóch wcześniej wskazanych punktów. Może to być przydatne na przykład wtedy, gdy wymagane jest utworzenie płyty prostokątnej znajdującej się na płaszczyźnie widoku, która nie leży wzdłuż osi x i y.

 1. Upewnij się, że aktywne jest narzędzie Orto jest aktywne.
  • W menu Plik kliknij pole wyboru Ustawienia i zaznacz pole wyboru Orto .

  • Można również nacisnąć klawisz O.

 2. Uruchom polecenie wymagające wskazania wielu punktów.

  Rozpocznij na przykład tworzenie polibelki lub płyty prostokątnej.

 3. Wskaż pierwsze dwa punkty.

  Tekla Structures wyświetli symbol kąta, wskazując kierunek przyciągania.

 4. Przesuń wskaźnik myszy w modelu, aby zobaczyć symbol kąta.

  Gdy przyciąganie jest ortogonalne do osi płaszczyzny roboczej, kolor symbolu kąta jest zbieżny z kolorem osi płaszczyzny roboczej: czerwony w przypadku osi x, zielony w przypadku osi y i niebieski w przypadku osi z.

  Gdy przyciąganie jest ortogonalne względem poprzednich punktów, kolorem symbolu kąta jest kolor czarny.

 5. Wskaż pozostałe punkty.

  Tekla Structures utworzy obiekt. Przykład:

Ustawianie tymczasowego punktu referencyjnego

Można ustawić tymczasowy punkt referencyjny, który posłuży jako lokalny początek podczas przyciągania w modelach i rysunkach. Zazwyczaj narzędzie Orto oraz przełącznik przyciągania Przyciągaj do punktów prostopadłości korzystają z informacji o punkcie referencyjnym.

Informacje o punkcie referencyjnym są automatycznie ustawiane na ostatnio wskazany punkt i wyświetlane jako szary krzyżyk. Gdy polecenie zostanie przerwane, informacje o punkcie referencyjnym, czyli ostatni wskazany punkt, zostaną usunięte. Jeśli konieczne jest użycie punktu referencyjnego, należy ręcznie ustawić tymczasowy punkt referencyjny.

 1. Uruchom polecenie, dla którego wymagane jest wskazanie punktów.

  Rozpocznij na przykład tworzenie belki.

 2. Wskaż punkt początkowy.

 3. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, wskaż położenie.

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Definiuj tymczasowy punkt referencyjny przyciągania i wskazać pozycję.

  Szary krzyżyk wskazuje, że położenie jest teraz tymczasowym punktem referencyjnym. Można kontynuować przyciąganie od tymczasowego punktu referencyjnego.

 4. Powtórz czynność 3, aby utworzyć wymaganą liczbę punktów odniesienia.

  Jeśli korzystasz z polecenia Definiuj tymczasowy punkt referencyjny, musisz aktywować go za każdym razem, gdy wskazujesz punkt referencyjny.

 5. Puść klawisz Ctrl i wskaż punkt końcowy.

  Tekla Structures tworzy obiekty między punktem początkowym a punktem końcowym. Przykład:

Ustawienia narzędzia Orto

Za pomocą ustawień w oknie dialogowym Ustawienia przyciągania można ustawić interwał kąta narzędzia Orto. Użyj opcji Interwał kąta lub Kąty niestandardowe.

Domyślna wartość interwału kąta wynosi 90 stopni.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej