Wyświetlanie i modyfikowanie właściwości obiektu modelu za pomocą panelu właściwości

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Wyświetlanie i modyfikowanie właściwości obiektu modelu za pomocą panelu właściwości

Tekla Structures wyświetla właściwości różnych obiektów modelu w panelu właściwości, który jest oknem panelu bocznego.

Które obiekty modelu zmienić za pomocą panelu właściwości

Korzystanie z panelu właściwości do wyświetlania i modyfikowania właściwości

Należy pamiętać, że naraz może być otwarte tylko jedno okno panelu właściwości. Oznacza to, że jednocześnie można wyświetlać właściwości tylko jednego typu obiektu.

Można dostosować panel właściwości. Dla każdego typu obiektu można osobno określić właściwości, które mają być widoczne na panelu właściwości. Na przykład można zorganizować ustawienia zgodnie z wymaganiami lub usunąć zbędne ustawienia.

Otwórz panel właściwości.

Aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości:

 • Jeśli panel właściwości jest zamknięty: kliknij dwukrotnie obiekt modelu lub kliknij przycisk Właściwości w panelu bocznym.

 • Jeśli panel właściwości jest otwarty: wybierz obiekt modelu.

  Można też nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i kliknąć polecenie na wstążce, aby otworzyć właściwości w panelu właściwości.

Zmienianie właściwości obiektów modelu

 1. Aby rozpocząć zmienianie właściwości, kliknij dwukrotnie obiekt modelu.

  Zostanie otwarty panel właściwości z wyświetlonymi bieżącymi właściwościami obiektu.

 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.

  Tekla Structures podświetli zmienione właściwości na żółto w panelu właściwości.

 3. Jeśli chcesz odrzucić niektóre zmiany, kliknij znaczniki wyboru poszczególnych ustawień, aby je usunąć.

  Można usuwać znaczniki jeden po drugim lub zaznaczyć całą sekcję i wszystkie jej właściwości.

  Można użyć przełączników Wszystko i Brak u dołu panelu właściwości, aby wybrać wszystkie zmiany lub wyczyścić wszystkie zmiany.

 4. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zmień, aby zmiany zostały zastosowane.
 5. Jeśli chcesz utworzyć obiekt przy użyciu standardowych wartości zamiast wartości, które zostały właśnie zastosowane, najpierw wczytaj plik standard.

Należy pamiętać, że w przypadku użycia kontekstowego paska narzędzi lub bezpośredniej zmiany w celu zmodyfikowania obiektu modelu, bieżące właściwości nie zmieniają się i nie są automatycznie stosowane, gdy tworzysz następny obiekt tego samego typu.

Przełączanie między automatycznym a ręcznym stosowaniem właściwości

Po zmodyfikowaniu właściwości obiektu w panelu właściwości można przełączać między automatycznym a ręcznym stosowaniem właściwości. Oznacza to, że można wybrać, czy będzie modyfikowany tylko wybrany obiekt, czy także kolejne następne tworzone obiekty tego samego typu będą używały bieżących wartości.

W dowolnym momencie można przełączać ręczne i automatyczne stosowanie właściwości w ustawieniach Panelu właściwości , wybierając opcję Automatycznie ustaw domyślne wartości. Opcja nie zależy od wybranego typu obiektu.

Uwaga:

W przypadku używania okien dialogowych do wyświetlania i modyfikowania właściwości różnych obiektów przyciski OK, Zastosuj i Zmień umożliwiają określenie, czy dla kolejnych obiektów tego samego typu mają być używane bieżące wartości.

Włączanie ręcznego stosowania właściwości

 1. Wybierz obiekt w modelu.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia panelu właściwości w panelu właściwości, aby otworzyć menu rozwijane.

 3. Upewnij się, że opcja Automatycznie ustaw domyślne wartości nie jest zaznaczona.

  U dołu panelu właściwości pojawi się przycisk Ustaw jako domyślne.

  Należy pamiętać, że jeśli w modelu wybrano wiele obiektów, przycisk Ustaw jako domyślne nie pojawi się.

 4. Zmień wartości właściwości stosownie do potrzeb.

 5. Wybierz sposób postępowania.

  • Aby zmienić tylko wybrany obiekt, kliknij Zmień.

  • Aby zmienić wybrany obiekt i zastosować bieżące wartości dla kolejnych obiektów tego samego typu , kliknij przycisk Ustaw jako domyślne, a następnie kliknij Zmień.

  • Aby zastosować bieżące wartości dla kolejnych obiektów tego samego typu, ale nie zmieniać wybranego obiektu, kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.

  W zależności od czynności Tekla Structures zmieni wybrany obiekt lub utworzy następny obiekt tego samego typu przy użyciu bieżących wartości.

Włączanie automatycznego stosowania właściwości

Jest to opcja domyślna.

 1. Wybierz obiekt w modelu.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia panelu właściwości w panelu właściwości, aby otworzyć menu rozwijane.

 3. Upewnij się, że opcja Automatycznie ustaw domyślne wartości jest zaznaczona.

  Jeśli opcja Automatycznie ustaw domyślne wartości jest zaznaczona, Tekla Structures automatycznie użyje bieżących wartości dla kolejnych obiektów tego samego typu.

 4. Zmień wartości właściwości stosownie do potrzeb.

 5. Kliknij Zmień.

  Tekla Structures zmieni obiekt i utworzy kolejny obiekt tego samego typu przy użyciu bieżących wartości.

Modyfikowanie wspólnych właściwości różnych typów obiektów modelu

Po wybraniu kilku podobnych obiektów w modelu w panelu właściwości są wyświetlane właściwości wspólne dla wszystkich wybranych obiektów.

 1. Aby sprawdzić, które obiekty zostały wybrane w modelu, kliknij przycisk Lista typów obiektów i otwórz listę wybranych obiektów.

  1. Aby zmienić wybór obiektów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij typy obiektów na liście, które chcesz wykluczyć lub dołączyć do zaznaczenia.

   Zawartość panelu właściwości może się zmieniać zgodnie z wyborem.

  2. Aby wybrać wszystkie obiekty, kliknij przycisk Wybierz wszystko.

  W panelu właściwości są wyświetlane właściwości wspólne dla wszystkich wybranych obiektów.

  Ustawienia mające kilka opcji mają tekst Różne, a wartości lub opcje są wyświetlane na liście. Jeśli nie ma wspólnych właściwości, panel właściwości jest pusty.

 2. Zmień wybrane właściwości obiektu.

  Tekla Structures wyróżnia zmienione właściwości kolorem żółtym.

 3. Kliknij Zmień.

  Wybrane właściwości zostaną zmienione.

Kontrolowanie widoczności właściwości w panelu właściwości

Można określać, które właściwości są widoczne w panelu właściwości bez dostosowywania jego układu, stosując Ustawienia panelu właściwości .

 1. Kliknij przycisk Ustawienia panelu właściwości , aby otworzyć menu rozwijane.
 2. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie grupy właściwości, kliknij Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie.
 3. Określ, czy w panelu właściwości mają być wyświetlane tylko te właściwości, które mają wartość, czy właściwości z określonymi ustawieniami widoczności.
  • Pokaż właściwości, które mają wartość: W panelu właściwości są wyświetlane wszystkie właściwości i atrybuty użytkownika (UDA), dla których wprowadzono wartość. Właściwości i atrybuty użytkownika, które nie mają wartości są ukryte.

   Atrybuty użytkownika mające wartości są wymienione w grupie właściwości Dodatkowe dopasowania.

   Opcja Pokaż właściwości, które mają wartość jest wspólna dla wszystkich typów obiektów. Przykładowo, po wybraniu stalowej belki w modelu i użyciu właściwości Pokaż właściwości, które mają wartość, a następnie wybrania belki betonowej w modelu, widoczne będą tylko te właściwości, które mają wartość dla belki betonowej.

  • Pokaż właściwości wg ustawień widoczności: W panelu właściwości są wyświetlane wszystkie grupy właściwości, które są oznaczone jako widoczne. Grupy właściwości z ikoną są widoczne. Grupy właściwości z ikoną są ukryte. Kliknij nazwy grup właściwości, aby zmienić widoczność. Można wyświetlać i ukrywać tylko grupy właściwości na poziomie głównym, nie grupy zagnieżdżone.

   Opcja Pokaż właściwości wg ustawień widoczności jest wspólna dla wszystkich typów obiektów. Jeśli różne typy obiektów mają grupy właściwości o takiej samej nazwie, widoczność grupy właściwości zostaje dostosowana dla wszystkich typów obiektów. Jeśli na przykład wybierzesz stalową belkę i ukryjesz grupę właściwości Pozycja, a następnie wybierzesz belkę betonową, grupa właściwości Pozycja będzie ukryta również dla belki betonowej.

  Aby łatwo określić domyślną widoczność grup właściwości, należy skorzystać z edytora panelu właściwości. Uwaga: zmiany ustawień widoczności wprowadzane w panelu właściwości zastępują ustawienia domyślne zdefiniowane w Edytor panelu właściwości.

 4. Jeśli chcesz dostosować panel właściwości, kliknij Dostosuj..., aby otworzyć okno Edytor panelu właściwości.

Wyszukiwanie w panelu właściwości

Za pomocą wyszukiwania można znaleźć potrzebne właściwości lub atrybuty użytkownika (UDA). Wprowadź wyszukiwane wyrażenie w polu wyszukiwania w panelu właściwości.

W przypadku wybrania kilku typów różnych obiektów w modelu, wyszukiwanie znajduje właściwości wspólne dla wszystkich wybranych typów obiektów. Atrybuty użytkownika pasujące do kryteriów wyszukiwania są wyświetlane nawet wtedy, gdy nie zostały dodane do układu panelu właściwości.

W przypadku wprowadzenia w polu wyszukiwania pojedynczego symbolu gwiazdki * wyświetlane są wszystkie właściwości i atrybuty użytkownika dostępne dla wybranego typu obiektu. Następnie można łatwo wprowadzić wartość właściwości lub atrybuty użytkownika, nawet jeśli właściwość lub atrybut użytkownika nie są domyślnie widoczne w panelu właściwości.

Ustawienia panelu właściwości

Po zmodyfikowaniu ustawień panelu właściwości, klikając przycisk Ustawienia panelu właściwości i wybierając opcję, bieżące ustawienia zostaną zapisane w pliku PropertyPaneSettings.xml w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\PropertyPane\. Jeśli ustawienia nie zostaną zmienione, plik PropertyPaneSettings.xml nie zostanie utworzony.

Ustawienia w pliku PropertyPaneSettings.xml:

 • FilterMode: ByData dla Pokaż właściwości, które mają wartość

 • FilterMode: ByGroup dla Pokaż właściwości wg ustawień widoczności

 • AutoApply: True w przypadku wybrania opcji Automatycznie ustaw domyślne wartości

 • AutoApply: False w przypadku, gdy opcja Automatycznie ustaw domyślne wartości nie jest wybrana

Plik PropertyPaneSettings.xml jest odczytywany po uruchomieniu Tekla Structures i otwarciu modelu.

Jeśli ustawienia w pliku PropertyPaneSettings.xml są dostosowane, administratorzy firmy mogą dystrybuować dostosowane ustawienia panelu właściwości wśród innych użytkowników w firmie. Plik PropertyPaneSettings.xml musi znajdować się w podfolderze \PropertyPane\ w folderu modelu, projektu (XS_PROJECT), firmowego (XS_FIRM) lub środowiska (XS_SYSTEM). Ustawienia panelu właściwości w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\PropertyPane\ mają najwyższy priorytet, a następnie Tekla Structures używa domyślnej kolejności wyszukiwania.

Jeśli plik PropertyPaneSettings.xml zostanie umieszczony w kilku lokalizacjach folderów, Tekla Structures odczytuje ustawienia z różnych folderów i scala je.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej