Problemy z licencjonowaniem Tekla: kody błędów i ich opisy

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Problemy z licencjonowaniem Tekla: kody błędów i ich opisy

Błąd 6

Problem: Inicjalizacja biblioteki licencji nie powiodła się i wystąpił błąd: Błąd inicjowania aktywacji biblioteki #6. Skontaktuj się z dystrybutorem oprogramowania, aby rozwiązać problem.

Przyczyna: Folder instalacji serwera licencji Tekla zawiera pliki .dll pochodzące z poprzedniej wersji serwera licencji Tekla.

Rozwiązanie: aby wyeliminować ten problem, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Zamknij Tekla License Administration Tool i uruchom serwer licencji Tekla w aplikacji LMTOOLS, klikając Stop Server na zakładce Start/Stop/Reread .
 2. Odinstaluj wszystkie obecne instalacje serwera licencji Tekla.
 3. Jeśli folder instalacji serwera licencji Tekla zawiera jakieś pliki .dll, usuń je ręcznie.
 4. Możesz teraz zainstalować serwer licencji Tekla w tym samym folderze, w którym znajdowała się jego odinstalowana wersja.

Więcej informacji na temat instalowania serwera licencyjnego można znaleźć w podrozdziale Instalowanie serwera licencji lokalnych Tekla.

Uwaga:

W tym przypadku nie trzeba wykonywać dezaktywacji. Licencje są przechowywane bezpiecznie w specjalnej lokalizacji Flexera Software poza katalogiem instalacji serwera licencyjnego Tekla.

Błąd 20

Problem: Błąd 20: Usługa licencyjna nie jest zainstalowana.

Przyczyna: Błąd występuje podczas uruchamiania Tekla License Administration Tool lub próby uruchomienia narzędzia wiersza poleceń serveractutil.exe.

Rozwiązanie: Jeśli wybrano opcję Ręczna dla instalacji usługi Tekla Licensing Service, trzeba zainstalować usługę licencjonowania FLEXnet ręcznie:

 1. Jeśli na serwerze działają też jakieś inne usługi licencyjne FlexNet, należy je zatrzymać przed wprowadzeniem poleceń służących do ręcznej instalacji.
 2. Przejdź do menu Start lub do ekranu startowego (zależnie od wersji systemu Windows) i otwórz Wiersz polecenia jako administrator.
 3. W wierszu wpisz następujące polecenia:

  cd /D full_path_to_installation_directory

  Na przykład w przypadku instalacji serwera licencji Tekla w folderze domyślnym, trzeba wprowadzić ścieżkę cd /D C:\Tekla\License\Server.

  installanchorservice.exe

Błąd 109

Problem: Brak aktywowanych licencji do zwrotu. Inny program mógł równocześnie zmodyfikować prawa aktywowanej licencji. (109) Zwrot jest niemożliwy ponieważ brak licencji w zaufanym magazynie.

Przyczyna: zaufany magazyn został zmodyfikowany prawdopodobnie przez jakiś inny program.

Czerwony status zaufania Przywrócenia (R) licencji wskazuje, że nie można mu ufać. Licencja jest uszkodzona, dlatego nie można jej zwrócić.

Rozwiązanie: licencja stanie się dostępna na serwerze automatycznie, kiedy skończy się okres wypożyczenia.

Błąd 123 lub 50030

Problem: Komunikat 1: Row n: An error occurred but FLEXnet Licensing did not return an error number. (123)

Komunikat 2: Failed to load trusted storage or specified ASR. (50030)

Przyczyna: te komunikaty o błędach wskazują, że nie można wczytać zaufanego magazynu, ponieważ jest uszkodzony.

Rozwiązanie: należy wymienić licencje. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Tekla, zwracając się o zastępcze licencje razem z instrukcjami ich użycia.

Błąd 1316

Problem: instalacja serwera licencyjnego nie powiodła się.

Wyświetlany jest następujący komunikat: „Wystąpił błąd podczas próby odczytania z pliku C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Downloaded Installations\...\Tekla Structures License Server v1.01.msi".

Przyczyna: zainstalowana jest starsza wersja serwera licencyjnego.

Rozwiązanie: należy odinstalować starą wersję serwera licencyjnego, a następnie zainstalować jego nową wersję.

Więcej informacji na temat odinstalowywania serwera można znaleźć w podrozdziale Odinstalowywanie Tekla Structures.

Błąd 7109

Problem: Aktywowanie licencji nie powiodło się.

Przyczyna 1: Licencje awaryjne są nieaktualne.

Rozwiązanie: Użyj ważnej licencji awaryjnej.

Przyczyna 2: Próbowano aktywować uprawnienia dla subskrypcji online w Tekla License Administration Tool.

Rozwiązanie: aktywuj subskrypcję online za pomocą Tekla Online Admin Tool.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie licencjami online Tekla Structures.

Błąd 7174

Aktywowanie licencji nie powiodło się i wyświetlany jest następujący komunikat: „Unspecified FLEXnet Error with code 7174 Only deployed entitlement line item can be fulfilled”.

Przyczyna: podjęto próbę aktywowania nieważnej/starej licencji.

Rozwiązanie: Użytkownik powinien otrzymać nowy certyfikat uprawnień od lokalnego przedstawiciela Tekla. Należy podjąć ponowną próbę aktywacji z użyciem nowego certyfikatu uprawnień i przenieść przestarzały certyfikat uprawnień do folderu archiwalnego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Aktywuj licencje lokalne.

Błąd 7284

Problem: Nieokreślony błąd FLEXnet o numerze 7284. Nie można przeprowadzić operacji dla nieaktywnego ID realizacji FID_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx.

Przyczyna: zaufany magazyn został przywrócony ze starej kopii zapasowej. Licencja z ID realizacji FID_ xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx została już dezaktywowana.

Rozwiązanie: należy przywrócić pliki zaufanego magazynu z jak najnowszej kopii zapasowej, a następnie w razie potrzeby naprawić licencje.

Więcej informacji na temat naprawiania licencji można znaleźć w podrozdziale Naprawa licencji lokalnej.

Błędy 7288 i 111

Komunikat 1: The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because fulfill count exceeded the available seat count.

Komunikat 2: The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because number of copies left is zero.

Przyczyna 1: mogła nastąpić próba aktywowania niektórych licencji, które zostały już wcześniej aktywowane na innym serwerze/komputerze.

Rozwiązanie: należy dezaktywować licencje na innym komputerze, a następnie aktywować je na nowym serwerze/komputerze.

Przyczyna 2: mogła nastąpić próba aktywowania odnowionych licencji tymczasowych lub stałych bez uprzedniego dezaktywowania już wcześniej powiązanych aktywowanych licencji.

Rozwiązanie: należy najpierw dezaktywować obecne licencje tymczasowe, a następnie aktywować kolejne powiązane licencje.

Więcej informacji na temat dezaktywowania licencji można znaleźć w podrozdziale Dezaktywowanie licencji lokalnych.

Błąd 7343

Problem: Nieokreślony błąd FLEXnet o numerze 7343 - Wiersz uprawnień wygasł <data> <godzina>.

Przyczyna: licencja wygasła. Wygasłych licencji nie można aktywować ani naprawiać.

Błąd 7466

Problem: zdezaktywowanie licencji nie powiodło się i wyświetlany jest następujący komunikat: „The return of the fulfillment is denied by the return policy because max return exceeded”.

Przyczyna: licencja była zbyt często dezaktywowana w okresie ostatnich 30 dni.

Rozwiązanie: licencję można ponownie dezaktywować po upływie 30 dni od czasu jej pierwszej dezaktywacji, która nastąpiła w ciągu ostatnich 30 dni. Liczba dezaktywacji licencji w danym okresie jest ograniczona z powodów technicznych i ze względów bezpieczeństwa.

Błąd 7581

Problem: Nieokreślony błąd FLEXnet o numerze 7581. Żądanie Zwrotu/Naprawy dla ID aktywacji XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX nie pochodzi z pierwotnego komputera klienta.

Przyczyna i rozwiązanie: to nie jest ten sam komputer, na którym licencje zostały pierwotnie aktywowane, więc konieczne jest ich zwrócenie/naprawienie przy użyciu wcześniejszego komputera. Kolejną przyczyną może być wprowadzenie tak poważnych zmian w konfiguracji sprzętowej komputera, że serwer aktywacji w firmie Trimble Solutions nie rozpoznaje go już jako tej samej maszyny. W takim przypadku należy wymienić licencje.

Więcej informacji na temat zwracania i naprawiania licencji można znaleźć w podrozdziałach Zwracanie wypożyczonej licencji lokalnej i Naprawa licencji lokalnej.

Błąd 9999

Problem 1: Nie można nawiązać połączenia z serwerem licencyjnym w Trimble Solutions

Przyczyna 1: Serwer licencyjny Trimble Solutions nie działa.

Rozwiązanie: Poczekaj i spróbuj ponownie.

Problem 2: Trudności w trakcie próby aktywowania licencji

Przyczyna 2: Problem jest związany z długimi łańcuchami identyfikatorów aktywacji, które są typowe dla starych licencji zamówionych po raz pierwszy dawno temu. Zazwyczaj licencje są odnawiane przez wiele lat i nie trzeba ich wymieniać. Identyfikatory aktywacji mogą być połączone przez długi czas, wskutek czego przy próbie aktywacji nowszej wersji licencji dochodzi do przekroczenia limitu czasu.

Rozwiązanie: należy wymienić licencje. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Tekla, zwracając się o zastępcze licencje razem z instrukcjami ich użycia.

Błąd 50005

Problem: Błąd (5005) Aktywacja licencji nie powiodła się - Inicjowanie API nie powiodło się.

aktywowane licencje są niewidoczne i nie można aktywować nowych licencji.

Przyczyna: nie powiodło się zainicjowanie pakietu instalacyjnego lub zarejestrowanie części składników oprogramowania.

Rozwiązanie: należy wykonać poniższe czynności.

 1. Zaloguj się z uprawnieniami administratora.

 2. Zamknij Tekla License Administration Tool.

 3. Zatrzymaj serwer licencji Tekla i inne serwery licencji na tym samym komputerze na zakładce LMTOOLS > Start/Stop/Reread.

 4. Przejdź do folderu ..\Tekla\License\Server.

 5. Kliknij dwukrotnie installanchorservice.exe.

 6. Uruchom serwer licencji Tekla i inne serwery licencji na tym samym komputerze na zakładceLMTOOLS > Start/Stop/Reread.

 7. Otwórz Tekla License Administration Tool. Komunikat o błędzie nie powinien się już pojawiać.

Błąd 50018

Problem: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: użyto niewłaściwego pliku ID produktu.

Rozwiązanie: Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Wyeksportuj pliku identyfikatora produktu w Tekla License Administration Tool i użyj tego pliku do wypożyczania.

Błąd 50033

Problem: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna 1: serwer licencyjny może zawierać nieaktualne informacje o licencjach.

Rozwiązanie: w aplikacji LMTOOLS zatrzymaj działanie serwera, a następnie uruchom go ponownie.

Przyczyna 2: słowo kluczowe INCLUDE w pliku opcji uniemożliwia wypożyczenie konfiguracji.

Rozwiązanie: aby włączyć wypożyczanie licencji, należy do grupy uwzględnionych użytkowników dodać imitację użytkownika o nazwie "ACTIVATED LICENSE(S)". Wykonaj następującą czynność:

 1. Otwórz plik tekla.opt w edytorze tekstu.

 2. Dodaj do grupy uwzględnionych użytkowników pozycję "ACTIVATED LICENSE(S)", np.:

  GROUP steel "ACTIVATED LICENSE(S)" user1 user2 user3 user4

  INCLUDE STD-C GROUP steel

 3. Zapisz zmiany wprowadzone w pliku tekla.opt.

 4. W aplikacji LMTOOLS wykonaj ponowny odczyt pliku licencji lub zatrzymaj działanie serwera, a następnie uruchom go ponownie.

Błąd 50035

Problem: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: użytkownik próbował wypożyczyć licencję, która nie została aktywowana na serwerze licencyjnym. Przykładowo użytkownik próbował wypożyczyć licencję w wersji 20, a na serwerze aktywowane są tylko licencje w wersji 21.

Rozwiązanie: należy wykonać poniższe czynności.

 • Sprawdź, czy plik ID produktu jest aktualny. Jeśli nie, wyeksportuj nowy plik identyfikatora produktu w Tekla License Administration Tool (Plik > Eksportuj) i wyślij ten plik do użytkownika w celu wypożyczenia. Następnie poproś użytkownika, aby zapisał nowy plik ID produktu, uruchomił Tekla License Borrow Tool, kliknął przycisk Otwórz, odnalazł nowy plik .tpi i ponownie spróbował wypożyczyć licencję.

 • Upewnij się, że informacje o licencjach w aplikacji LMTOOLS są aktualne. W przeciwnym razie wykonaj ponowny odczyt pliku licencji.

Błąd 50036

Problem: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: wypożyczenie licencji przez użytkownika jest niedozwolone.

Rozwiązanie: Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Błąd 50037

Problem: Zwrócenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: podjęto próbę zwrócenia licencji na inny serwer licencyjny niż ten, z którego została wypożyczona.

Rozwiązanie: należy zwrócić licencję na ten sam serwer licencyjny, z którego została wypożyczona. Wykonaj następującą czynność:

 1. Przejdź do Wypożyczenie licencji Tekla > Tekla License Borrow Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

 2. Kliknij Ustawienia i wprowadź nazwę serwera licencji, z którego pierwotnie wypożyczono licencję, i kliknij OK.

 3. W obszarze Wypożyczone Licencje zaznacz pole wyboru Zwrot, aby wybrać licencję do zwrócenia.

 4. Kliknij przycisk Zwrot, aby zwrócić licencję.

  Po udanym zwróceniu licencji nastąpi zaktualizowanie zawartości obszaru Wypożyczone Licencje.

Błąd 50040 lub 50041

Błąd 50040 lub 50041, problem 1: Aktywacja, dezaktywacja lub naprawa licencji nie powiodła się

Przyczyna: serwer licencyjny nie mógł nawiązać prawidłowego połączenia z serwerem aktywacji w firmie Trimble Solutions. Jest to zwykle tymczasowy problem z aktywacją online.

Rozwiązanie: należy wykonać poniższe czynności.

 • Upewnij się, że połączenie internetowe działa prawidłowo. Połączenie internetowe jest niezbędne do aktywowania i dezaktywowania licencji. Występowanie błędów może też powodować niska prędkość połączenia.

 • Zamknij Tekla License Administration Tool i spróbuj aktywować licencję w późniejszym czasie.

 • Spróbuj aktywować inną licencję.

 • Zapora sieciowa może blokować komunikację związaną z aktywowaniem licencji. Sprawdź ustawienia zapory sieciowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Zezwalanie serwerowi licencji lokalnych Tekla na wykonywanie działań poprzez zaporę sieciową systemu Windows.

 • Upewnij się, że posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję serwera licencyjnego Tekla.

 • Przyczyną tego błędu mogą być niedokończone aktualizacje systemu Windows na komputerze-serwerze. Uruchom ponownie serwer i jeszcze raz spróbuj aktywować licencję.

 • Twoja nazwa użytkownika w systemie Windows może zawierać znaki specjalne. Spróbuj zalogować się za pomocą innej nazwy użytkownika, np. administrator.

 • Upewnij się, że połączenie internetowe działa prawidłowo.

 • Skontaktuj się z lokalnym centrum pomocy technicznej Tekla Structures z prośbą o przeprowadzenie ręcznego aktywowania licencji.

Błąd 50040 lub 50041, problem 2: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: komputer użytkownika nie ma połączenia z serwerem licencyjnym.

Rozwiązanie: należy wykonać poniższe czynności.

 • Upewnij się, że połączenie sieciowe działa prawidłowo.

 • Uruchom Tekla License Borrow Tool i sprawdź, czy zostały wprowadzone prawidłowe informacje o serwerze licencji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej