Opcje LMTOOLS i ustawienia używane w systemie licencjonowania Tekla

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Opcje LMTOOLS i ustawienia używane w systemie licencjonowania Tekla

LMTOOLS to graficzny interfejs użytkownika, który umożliwia administrowanie serwerem licencyjnym. Powyższe narzędzie jest dostarczane przez firmę Flexera Software.

Uwaga:

Jeśli do zarządzania licencjami używany jest FlexNet Manager firmy Flexera Software, nie należy korzystać z interfejsu LMTOOLS.

Oprócz licencji Tekla można też zarządzać licencjami innych aplikacji korzystających z systemu FlexNet lub FLEXIm. Interfejs LMTOOLS można też uruchamiać na komputerach klienta, aby sprawdzać za jego pomocą stan licencji na serwerze licencyjnym.

Przejdź do Licencjonowanie Tekla > LMTOOLS za pośrednictwem menu Start lub ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows.

zakładka Service/License File

Opcja/ustawienie Opis
Configuration using License File Nie jest używany.
Configuration using Services Opcje Configuration using Services i Tekla Licensing Service zawsze muszą być zaznaczone na zakładce Service/License File podczas zarządzania licencjami oprogramowania Tekla. Opcje są domyślnie zaznaczane podczas instalacji serwera licencyjnego Tekla. Jeśli konieczne jest ręczne skonfigurowanie serwera licencji, należy zapoznać się z podrozdziałem Ręczne konfigurowanie serwera licencji Tekla.
LMTOOLS ignores license path environment variables Nie jest używany.

zakładka System Settings

Na zakładce System Settings widoczne są ogólne informacje o urządzeniu i systemie operacyjnym dotyczące komputera, na którym uruchomiono interfejs LMTOOLS. Dostępne są tu wszystkie informacje związane z licencjonowaniem. Można np. sprawdzić nazwę hosta komputera-serwera.

Opcja/ustawienie Opis
Hostid Settings

Computer/Hostname

Username

CPU ID

IP Address

Etnernet Address

Disk Volume Serial Number

FLEXID

Time Settings

System Time Zone

GMT Time

Difference from UTC

MSDOS Time

Local Time

Windows Directory

Save HOSTID info to a file

Umożliwia zapisywanie w pliku tekstowym informacji o identyfikatorach hostów.

Zakładka Utilities

Modyfikując wartości na zakładce Utilities, można wpływać na informacje widoczne na liście statusów na zakładce Server Status. Domyślnie na liście statusów znajdują się informacje o wszystkich serwerach licencjonowania, z którymi użytkownik ma połączenie.

Opcja/ustawienie Opis
File Name

Browse

Find Version

Umożliwia sprawdzenie wersji systemu licencjonowania FlexNet powiązanego z danym plikiem. Jest to użyteczne podczas diagnozowania błędów. Należy wskazać plik i kliknąć przycisk Find Version.

Vendor Name

Path

Add Vendor Path

Override Path

List All Vendor Paths

Przykład nazwy i ścieżki dostawcy:

Vendor Name: tekla

Path: 27007@moj_serwer (port i nazwa komputera/nazwa hosta serwera licencyjnego)

Nazwa dostawcy (w polu Vendor Name) używana dla nazwy serwera licencji Tekla to tekla (tylko małe litery).

Aby dodać usługę licencyjną do listy statusów na zakładce Server Status, należy w polach Vendor Name i Path wprowadzić informacje o dostawcy i kliknąć przycisk Add Vendor Path.

Aby na liście statusów znajdowały się informacje tylko o wybranych serwerach licencyjnych, należy w polach Vendor Name i Path wprowadzić informacje o dostawcy, a następnie kliknąć przycisk Override Path w celu zastąpienia serwerów licencyjnych widocznych obecnie na liście statusów.

Przycisk List All Vendor Paths służy do wyświetlania bardziej szczegółowych informacji o wszystkich usługach licencyjnych widocznych na liście statusów na zakładce Server Status.

Zakładka Start/Stop/Reread

Na zakładce Start/Stop/Reread można zatrzymywać i uruchamiać serwer licencyjny oraz modyfikować pewne ustawienia związane z zatrzymywaniem serwera.

Uwaga:

Podczas wykonywania czynności dotyczących serwera licencji Tekla, usługa Tekla Licensing Service musi być aktywna na liście FlexNet license services installed on this computer. Tekla Licensing Service można wybrać z listy usług na zakładce Service/License File.

Opcja/ustawienie Opis
FlexNet license services installed on this computer

Służy do wyświetlania listy wszystkich usług licencjonowania FlexNet dostępnych na komputerze, na którym działa serwer licencyjny.

Przy wykonywaniu czynności dotyczących serwera licencji Tekla należy zawsze upewnić się, że usługa Tekla Licensing Service Licensing Service jest aktywna na liście FlexNet license services installed on this computer.

 • Uruchom Tekla Licensing Service, wybierając go z listy usług na zakładce Service/License File.

Start Server

Służy do uruchamiania serwera licencyjnego, który jest aktywny na liście FlexNet license services installed on this computer.

Stop Server

Służy do zatrzymywania serwera licencyjnego, który jest aktywny na liście FlexNet license services installed on this computer. Po kliknięciu tego przycisku na pasku stanu pojawia się komunikat Stopping the Server, a samo zatrzymanie działania serwera licencyjnego zajmuje kilka sekund. Komunikat nie znika po zatrzymaniu serwera.

Jeśli użycie przycisku Stop Server nie spowoduje zatrzymania serwera, należy zaznaczyć pole wyboru Force Server Shutdown i ponownie kliknąć przycisk Stop Server.

ReRead License File

Umożliwia aktualizowanie serwera licencyjnego bez jego zatrzymywania i ponownego uruchamiania. Tego przycisku należy używać w przypadku ręcznego powiadamiania serwera licencyjnego o zmianach w licencjach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Aktywowanie licencji Tekla.

Advanced settings

Restrict lmdown to work only from node where lmgrd is running.

Po wybraniu tej opcji można zatrzymywać działanie serwera licencyjnego tylko na komputerze-serwerze. Dzięki temu nikt nie może przypadkowo zatrzymać działania serwera licencyjnego na komputerze klienta.

Zaleca się korzystanie z tej opcji.

Disable lmdown utility, use task manager.

Po wybraniu tej opcji nie można zatrzymywać działania serwera za pomocą narzędzia LMTOOLS. W takiej sytuacji serwer może zostać zatrzymany tylko przy użyciu Menedżera zadań Windows.

Disable ’lmremove’ of license file.

Nie jest używany w licencjonowaniu Tekla.

zakładka Server Status

Na zakładce Server Status widoczny jest stan serwera licencyjnego i licencji. Można sprawdzać, ile licencji znajduje się w użyciu lub jest wypożyczonych, kto aktualnie korzysta z licencji na danym serwerze oraz na których komputerach wypożyczono licencje.

Aby sprawdzić tylko stan serwera licencji i licencji Tekla, należy w polu Individual Daemon wprowadzić słowo tekla i kliknąć przycisk Perform Status Enquiry.

Poniżej przedstawiono przykładowe informacje o serwerze licencyjnym:

 1. Serwer licencyjny port@nazwa_hosta
 2. Serwer licencyjny działa prawidłowo
 3. Serwer licencyjny dla Tekla działa prawidłowo
 4. Domyślna wartość dla serwera TeklaServer widoczna przy każdym sprawdzeniu stanu

Poniżej przedstawiono przykładowe informacje o licencjach:

 1. Wskazanie konfiguracji, dla której wyświetlono informacje o licencjach. W tym przypadku Full Detailing.
 2. Liczba licencji aktywowanych na serwerze licencyjnym.
 3. Liczba licencji znajdujących się w użyciu (pobranych z serwera licencyjnego lub wypożyczonych)
 4. Wypożyczona licencja
 5. Komputer, na którym wypożyczono tę licencję
 6. Wersja licencji Tekla
 7. Data i godzina wypożyczenia licencji
 8. Licencje pobrane z serwera licencyjnego
 9. Komputer, na którym pobrano licencję, oraz użytkownik, który to zrobił. W tym przypadku użytkownik to user4, a komputer to computer7.
 10. Port/nazwa hosta serwera licencyjnego, z którego pobrano licencję
 11. Data i godzina rozpoczęcia sesji Tekla Structures
 12. Użycie licencji innych konfiguracji. W tym przypadku Precast Concrete Detailing.

Zakładka Server Diags

Na zakładce Server Diags widoczne są dodatkowe informacje o serwerach licencyjnych i licencjach oraz dane diagnostyczne. Więcej informacji na temat licencji i ich statusów można znaleźć w podrozdziale Opcje i ustawienia narzędzia Tekla License Administration Tool.

Uwaga:

W przypadku problemów z serwerem licencyjnym należy wysłać kopie plików tekla.lic, tekla.opt i tekla_debug.log do lokalnego centrum pomocy technicznej dla Tekla Structures. Informacje widoczne na zakładce Server Diags nie są wystarczająco szczegółowe do rozwiązania niektórych problemów.

 • Aby wyświetlić dane diagnostyczne, należy kliknąć przycisk Perform Diagnostics.

Poniżej przedstawiono przykładowe dane diagnostyczne serwera licencyjnego i licencji uzyskane dzięki narzędziu LMTOOLS:

 1. Serwer licencyjny port@nazwa_hosta
 2. Informacje wspólne dla wszystkich instalacji serwera licencyjnego Tekla
 3. Konfiguracja, dla której wyświetlono informacje. W tym przypadku to Viewer.
 4. Wersja licencji Tekla
 5. Nazwa hosta serwera licencyjnego
 6. Data wygaśnięcia licencji. W tym przypadku licencja jest stała.

Zakładka Config services

Wartości na zakładce Config Services są wypełniane automatycznie podczas instalacji serwera licencyjnego Tekla. Jeśli jednak wystąpią problemy z zainstalowaniem serwera licencji i nie uruchomi się on automatycznie, konieczne jest ręczne skonfigurowanie ustawień na zakładce Config Services.

Więcej informacji na temat danych, które należy dodać/wybrać na tej zakładce, można znaleźć w podrozdziale Ręczne konfigurowanie serwera licencji Tekla.

Uwaga:

Przy wprowadzaniu w interfejsie LMTOOLS wszelkich modyfikacji lub wykonywaniu innych czynności dotyczących serwera licencyjnego Tekla należy na liście Service Name wybrać usługę Tekla Licensing Service.

Zakładka Borrowing

Ostrzeżenie:

Użyj narzędzia Tekla License Borrow Tool, aby wypożyczyć licencje Tekla. W przypadku wypożyczania licencji Tekla nie należy korzystać z zakładki Borrowing interfejsu LMTOOLS.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej