Lista kontrolna zasobów IT potrzebnych do licencjonowania lokalnego

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Lista kontrolna zasobów IT potrzebnych do licencjonowania lokalnego

Informacje na tej stronie nie są odpowiednie dla subskrypcji online.

W przypadku licencjonowania lokalnego Tekla Structures należy zainstalować narzędzia licencjonowania na własnym urządzeniu, uwzględniając następujące wymagania dotyczące zasobów IT:

 • Obsługiwany system operacyjny

  System licencjonowania FlexNet przeznaczony dla Tekla Structures działa w systemie operacyjnym Windows. Obsługa wirtualnych serwerów jest ograniczona. Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale Tekla Structures Zalecenia sprzętowe w Tekla User Assistance.

 • Konto użytkownika systemu Windows z uprawnieniami administratora

  Nazwa użytkownika w systemie Windows nie powinna zawierać żadnych znaków specjalnych.

  Uprawnienia administratora są niezbędne do zainstalowania serwera licencyjnego i zarządzania nim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Uprawnienia niezbędne dla zadań administratora w przypadku licencjonowania lokalnego.

 • Port TCP/IP o numerze 27007 dla serwera licencyjnego

  Usługa licencyjna Tekla (lmgrd) jest automatycznie uruchamiana na porcie TCP/IP o numerze 27007. Port ten powinien być przeznaczony wyłącznie dla tej usługi Tekla. W razie konieczności można ręcznie dla usługi licencyjnej ustawić inny port TCP/IP w sposób podany w podrozdziale Ręczne modyfikowanie pliku licencji tekla.lic.

 • Sieć lokalna

  Serwer licencyjny i komputery klienta muszą należeć do tej samej sieci lokalnej. Komputery klienta muszą mieć połączenie z serwerem licencyjnym. Jeśli w firmie nie występuje sieć lokalna, zaleca się zainstalowanie serwera licencyjnego i aktywowanie jednej licencji na każdym komputerze, na którym ma działać Tekla Structures.

 • Wewnętrzna zapora sieciowa i bezpośrednia komunikacja

  Wewnętrzna zapora sieciowa w firmie (np. Zapora systemu Windows) musi zezwalać na komunikację między komputerem-serwerem a komputerami z programem Tekla Structures. Należy zezwolić aplikacjom tekla.exe i lmgrd.exe na wykonywanie działań poprzez zaporę sieciową. Więcej informacji, zobacz Zezwalanie serwerowi licencji lokalnych Tekla na wykonywanie działań poprzez zaporę sieciową systemu Windows.

  Podczas połączenia serwera licencji z serwerem aktywacji w firmie Trimble Solutions musi być zapewniona bezpośrednia komunikacja komputera-serwera z Internetem. Komunikacja związana z aktywowaniem licencji odbywa się za pośrednictwem protokołu SOAP w ramach protokołu HTTPS na porcie TCP/IP o numerze 443.

  W trakcie aktywowania licencji zapora sieciowa nie powinna blokować żadnych odbieranych ani wysyłanych informacji. Aby zezwolić na komunikację niezbędną do aktywowania licencji, należy wprowadzić w ustawieniach zapory sieciowej adres serwera aktywacji:

  https://activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?wsdl

  Jeśli bezpośrednia komunikacja komputera-serwera z Internetem jest niemożliwa, należy zwrócić się do lokalnego centrum pomocy technicznej dotyczącej Tekla Structures z prośbą o przeprowadzenie ręcznego aktywowania licencji.

 • Ustawienia kopii zapasowych systemu

  Jeśli w firmie działa system automatycznego tworzenia i przywracania kopii zapasowych, należy go skonfigurować w taki sposób, aby nie zastępował zaufanego magazynu jego kopią zapasową. Zaufany magazyn to lokalizacja na komputerze-serwerze, w której przechowywane są informacje o licencjonowaniu. Zależnie od systemu operacyjnego znajduje się on w folderze C:\ProgramData\FLEXnet.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej