Pasek narzędzi Wybieranie

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Pasek narzędzi Wybieranie

Przełączniki wyboru na pasku narzędzi Wybieranie to specjalne polecenia sterujące możliwymi do wybrania obiektami i typami obiektów. Przykładowo w przypadku wybrania całego obszaru modelu przy aktywnym wyłącznie przełączniku Wybierz elementy wybrane zostają tylko elementy.

Aby włączać lub wyłączać przełączniki wyboru, należy je klikać na pasku narzędzi Wybieranie.

Domyślnie pasek narzędzi Wybieranie znajduje się u dołu ekranu. Jeśli nie możesz znaleźć paska narzędzi, kliknij Plik > Ustawienia i upewnij się, że na liście Paski narzędzi wybrany jest pasek narzędzi Wybieranie jest wybrany.

Główne przełączniki wyboru

Główne przełączniki wyboru sterują możliwością wybierania komponentów i zespołów lub zawartych w nich obiektów. Te przełączniki mają najwyższy priorytet.

Przełącznik

Obiekty możliwe do wybrania

Opis

Komponenty

Gdy klikniesz dowolny obiekt należący do komponentu, Tekla Structures wybierze symbol komponentu i podświetli wszystkie obiekty komponentu, ale nie zaznaczając ich.

Obiekty komponentu

Można wybrać obiekty utworzone automatycznie przez komponent.

Zespoły i zespoły betonowe

Po kliknięciu dowolnego obiektu w zespole lub w zespole betonowym Tekla Structures wybiera zespół lub zespół betonowy i zaznacza wszystkie obiekty w tym samym zespole lub zespole betonowym.

Obiekty w zespołach i zespołach betonowych

Można wybrać pojedyncze obiekty w zespołach i zespołach betonowych.

Inne przełączniki wyboru

W tabeli poniżej wymieniono pozostałe przełączniki wyboru. Te przełączniki umożliwiają sterowanie możliwymi do wybrania typami obiektów.

Przełącznik

Obiekty możliwe do wybrania

Opis

Wszystkie obiekty

Umożliwia włączenie wszystkich przełączników. Można wybrać wszystkie typy obiektów z wyjątkiem pojedynczych śrub.

Komponenty

Można wybrać symbole komponentów.

Elementy

Można wybrać elementy, takie jak słupy, belki lub blachy.

Wykończenia powierzchni i powierzchnie

Można wybrać wykończenia powierzchni i powierzchnie.

Punkty

Można wybrać punkty.

Linie i okręgi konstrukcyjne

Można wybrać linie i okręgi konstrukcyjne.

Modele referencyjne

Można wybrać całe modele referencyjne.

Ten przełącznik wyboru może wpływać na prędkość powiększania i obrotu w modelu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wskazówki dotyczące dużych modeli.

Siatki

Można wybierać całe siatki, wybierając jedną linię siatki.

Linie siatki

Można wybrać pojedyncze linie siatki.

Spoiny

Można wybrać spoiny.

Cięcia i dodane materiały

Można wybrać cięcia liniowe, obcięcia elementu i cięcia wieloboczne, dopasowania i dodane materiały.

Widoki

Można wybrać widoki modelu.

Grupa śrub

Można wybierać całe grupy śrub, wybierając jedną śrubę w grupie.

Pojedyncze śruby

Można wybrać pojedyncze śruby.

Zestawy prętów

Można wybierać zestawy prętów, a także grupy prętów zbrojeniowych i pojedyncze pręty zbrojeniowe.

Grupy prętów

Można wybierać grupy prętów w zestawach prętów, a także grupy prętów zbrojeniowych i pojedyncze pręty zbrojeniowe.

Pojedyncze pręty

Można wybierać pojedyncze pręty w zestawach prętów, a także grupy prętów zbrojeniowych i pojedyncze pręty zbrojeniowe.

Przerwy robocze

Można wybrać przerwy robocze.

Płaszczyzny

Można wybrać płaszczyzny konstrukcyjne.

Odległości

Możesz wybrać odległości, które są używane w komponentach użytkownika lub w modelowaniu parametrycznym.

Zadania

Można wybrać zadania Menedżera zadań.

Służy do włączania i wyłączania funkcji Bezpośrednia zmiana.

Służy do ukrywania wybranych przełączników na pasku narzędzi.

Przełączniki modelu analitycznego

W celu wybrania obiektów w modelu analitycznym można użyć następujących przełączników:

Przełącznik

Obiekty możliwe do wybrania

Opis

Obciążenia

Można wybrać obciążenia punktowe, liniowe, powierzchniowe, równomierne i termiczne.

Części analityczne

Można wybrać części analityczne.

Węzły

Można wybrać węzły analityczne.

Połączenia sztywne

Można wybrać sztywne połączenia.

Przełączniki wyboru na rysunkach

Na rysunkach dostępne są podobne przełączniki wyboru:

Przełącznik

Obiekty możliwe do wybrania

Opis

Wszystkie obiekty

Umożliwia włączenie wszystkich przełączników. Można wybrać wszystkie typy obiektów, pojedyncze wymiary lub zestawy wymiarów albo pojedyncze linie siatki.

Linie

Można wybrać obiekty rysunku, takie jak linie, łuki, okręgi, prostokąty, polilinie, wieloboki i chmurki.

Tekst

Można wybrać dowolny tekst na rysunkach.

Znaki

Można wybrać wszystkie rodzaje znaków i uwag powiązanych na rysunkach. Ten przełącznik wyboru wybiera również znaki spoin.

Elementy

Można wybrać elementy, takie jak słupy, belki i blachy na rysunkach.

Symbole przekroju

Można wybrać symbole przekroju na rysunkach.

Spoiny

Można wybierać spoiny na rysunkach. Aby wybrać znaki spoin, użyj przełącznika wyboru Wybierz oznaczenia.

Widoki

Można wybrać widoki rysunków.

Wymiary

Można wybrać wymiary rysunków. Można wybierać całą grupę wymiarów, wybierając jeden wymiar w grupie.

Pojedyncze wymiary

Można wybrać pojedyncze wymiary rysunków.

Siatki

Można wybrać siatki na rysunkach.

Linie siatki

Można wybrać pojedyncze linie siatki na rysunkach.

Znaki detalu

Można wybrać znaki detalu na rysunkach.

Wtyczki

Można wybrać wtyczki użytkownika na rysunkach.

Można też kontrolować przełączniki wybierania za pomocą pola Szybkie uruchamianie. Zacznij wpisywać nazwę przełącznika wybierania, na przykład wybierz, i kliknij nazwę przełącznika wybierania na liście wyników wyszukiwania, aby aktywować przełącznik.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej