Kopiowanie obiektów

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Kopiowanie obiektów

Obiekty można kopiować na wiele różnych sposobów. Podczas kopiowania obiektu Tekla Structures kopiuje wszystkie połączone z nim obiekty, w tym komponenty.

Kopiowanie przez zaznaczenie dwóch punktów

Podstawowym sposobem kopiowania obiektów w modelu lub rysunku jest zdefiniowanie początku i jednego lub więcej punktów docelowych.

 1. Wybierz obiekt, który ma zostać skopiowany.
 2. Uruchom polecenie Kopiuj :
  • W modelu na karcie Edytuj kliknij Kopiuj .

  • Na rysunku na zakładce Rysunek kliknij Kopiuj > Kopiuj .

 3. Wskaż punkt początkowy kopiowania.

 4. Wskaż jeden lub więcej punktów docelowych.

  Obiekty zostaną natychmiast skopiowane. Polecenie Kopiuj pozostaje aktywne.

 5. Aby cofnąć ostatnią operację kopiowania, kliknij przycisk Cofnij w lewym górnym rogu głównego okna Tekla Structures.

  Polecenie Kopiuj pozostaje nadal aktywne.

 6. Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij klawisz Esc.

Kopiowanie liniowe

W modelu można utworzyć wiele kopii obiektu w tym samym kierunku liniowym.

 1. Wybierz obiekty, które mają zostać skopiowane.
 2. Na zakładce Edytuj kliknij Kopiuj specjalnie > Liniowo.

  Pojawi się okno dialogowe Kopiuj - liniowo.

 3. Zaznacz dwa punkty lub wprowadź współrzędne w polach dX, dY i dZ.

  Do wyznaczenia wartości przesunięcia w kierunkach x, y i z można również użyć wzoru. Przykład:

 4. Wprowadź liczbę kopii.
 5. Kliknij Kopiuj .
 6. Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij klawisz Esc
  Wskazówka:

  Jeśli okno dialogowe jest otwarte, ale polecenie nie jest już aktywne, kliknij Wskaż..., aby ponownie je uaktywnić.

Kopiowanie przez określenie odległości od początku

Obiekty można kopiować do nowej pozycji w modelu lub na rysunku przez określenie odległości od początku. Do określenia odległości służy okno dialogowe Wprowadź położenie numeryczne.

 1. Wybierz obiekty, które mają zostać skopiowane.
 2. Uruchom polecenie Kopiuj :
  • W modelu na karcie Edytuj kliknij Kopiuj .

  • Na rysunku na zakładce Rysunek kliknij Kopiuj > Kopiuj .

 3. Wskaż punkt początkowy kopiowania.
 4. Przesuń wskaźnik myszy w kierunku, w którym mają zostać skopiowane obiekty, ale nie wskazuj punktu.
 5. Wpisz odległość.

  Po rozpoczęciu wpisywania Tekla Structures wyświetli automatycznie okno dialogowe Wprowadź położenie numeryczne.

 6. Kliknij OK.

Kopiowanie za pomocą przeciągania i upuszczania

Obiekty można kopiować za pomocą przeciągania i upuszczania.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia i zaznacz pole wyboru Przeciągnij i upuść, aby uaktywnić to polecenie.
 2. Wybierz obiekty, które mają zostać skopiowane.

 3. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, przeciągnij obiekty w nowe miejsce.

  Punkt, od którego rozpoczęto przeciąganie (środek, narożnik lub punkt środkowy), wpływa na wyrównanie obiektu w nowym położeniu.

  Tekla Structures skopiuje obiekty:

Uwaga:

Aby skopiować etykiety siatki na rysunku, wybierz najpierw etykietę siatki i uaktywnij przełącznik wyboru Wybierz linię siatki lub wybierz uchwyt etykiety siatki.

Kopiowanie obiektów do innego obiektu

W modelu można kopiować obiekty z obiektu do innych podobnych obiektów. Jest to przydatne np. w przypadku detalowania wcześniej zamodelowanych elementów. Obiekty, między którymi można wykonywać kopiowanie, mogą mieć różne wymiary, długość i obrót.

 1. Wybierz obiekty, które mają zostać skopiowane.
 2. Na zakładce Edytuj kliknij Kopiuj specjalnie > Do innego obiektu.
 3. Wybierz obiekt, z którego zostanie wykonane kopiowanie (obiekt źródłowy).
 4. Wybierz obiekt, do którego zostanie wykonane kopiowanie (obiekt docelowy).

Kopiowanie całej zawartości do innego obiektu

W modelu można kopiować obiekty z zespołu lub zespołu betonowego do innych podobnych zespołów lub zespołów betonowych bez konieczności wybierania poszczególnych obiektów do skopiowania. Jest na przykład to przydatne, jeśli wykonano detalowanie zespołu i zamierza się skopiować wszystkie detale do innego podobnego zespołu.

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz zespoły Pasek narzędzi Wybieranie.
 2. Wybierz zespół lub zespół betonowy, z którego zostanie wykonane kopiowanie (obiekt źródłowy).
 3. Na zakładce Edytuj kliknij Kopiuj specjalnie > Cała zawartość do innego obiektu.
 4. Wybierz zespoły lub zespoły betonowe, do których zostanie wykonane kopiowanie (obiekty docelowe).

W wyniku Tekla Structures skopiuje następujące obiekty:

 • Elementy podrzędne
 • Zbrojenie, śruby i spoiny
 • Cięcia, dopasowania i skosy krawędzi
 • Podzespoły
 • Komponenty
Uwaga:

Tekla Structures nie może kopiować przerw roboczych ani elementów podrzędnych utworzonych przez komponent, który również utworzył główny element zespołu. Jeśli którekolwiek z obiektów do kopiowania istnieją już w zespole lub zespole betonowym, do którego ma zostać wykonane kopiowanie, Tekla Structures może utworzyć obiekty zduplikowane. Tekla Structures ostrzega o duplikacji elementów podrzędnych, zbrojenia i podzespołów, nie ostrzega jednak o duplikacji śrub, spoin, cięć ani komponentów.

Kopiowanie do innej płaszczyzny

W modelu można kopiować obiekty z pierwszej określonej płaszczyzny na drugą (oraz trzecią itd.). Pozycja skopiowanych obiektów względem drugiej (oraz trzeciej itd.) płaszczyzny pozostaje taka sama jak pozycja oryginalnych obiektów względem pierwszej płaszczyzny.

 1. Wybierz obiekty, które mają zostać skopiowane.
 2. Na zakładce Edytuj kliknij Kopiuj specjalnie > Do innej płaszczyzny.
 3. Wskaż punkt początkowy pierwszej płaszczyzny.
 4. Wskaż punkt na pierwszej płaszczyźnie w dodatnim kierunku x.
 5. Wskaż punkt na pierwszej płaszczyźnie w dodatnim kierunku y.
 6. Powtórz czynności 3–5 w przypadku wszystkich płaszczyzn docelowych.

Kopiowanie z innego modelu

Można skopiować obiekty między modelami na podstawie numerów fazy. Należy pamiętać, że Tekla Structures kopiuje elementy podrzędne z modelu tylko wtedy, gdy należą do tej samej fazy co element główny. Dotyczy to także obiektów komponentu.

 1. Na zakładce Edytuj kliknij Kopiuj specjalnie > Z innego modelu.

  Pojawi się okno dialogowe Kopiuj z modelu.

 2. Na liście Katalogi modelu wybierz model do skopiowania.

  Jest to model źródłowy. Uwaga: Model docelowy musi być utworzony przy użyciu tej samej lub nowszej wersji Tekla Structures, co model źródłowy. Nie można kopiować z nowszej wersji do starszej.

 3. W polu Numery faz wprowadź rozdzielone spacjami numery faz, z których zostaną skopiowane obiekty.

  Przykładowo 2 7.

 4. Kliknij Kopiuj .
 5. Zamknij okno dialogowe.
Uwaga:

W przypadku kopiowania przerw roboczych z innego modelu automatycznie dostosowują się one do modelu docelowego. Zawsze należy sprawdzać, czy skopiowane przerwy robocze zostały prawidłowo dostosowane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej