Korzystanie z okien dialogowych

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Korzystanie z okien dialogowych

Okna dialogowe umożliwiają wyświetlanie i modyfikowanie właściwości różnych obiektów w Tekla Structures. Zwykle okna dialogowe są otwierane po dwukrotnym kliknięciu obiektu w modelu lub na rysunku.

Uwaga:

Właściwości obiektu modelu, takie jak właściwości elementu, modyfikuje się za pomocą panelu właściwości, a nie za pomocą okien dialogowych.

Nauka typowych przycisków okien dialogowych

W poniższej tabeli podano niektóre typowe przyciski, które można znaleźć w oknach dialogowych Tekla Structures.

Przycisk

Opis

Umożliwia zapisanie właściwości, a następnie zamknięcie okna dialogowego. Tekla Structures korzysta z tych właściwości podczas kolejnego tworzenia obiektu tego typu.

Umożliwia zapisanie właściwości bez zamykania okna dialogowego. Tekla Structures korzysta z tych właściwości podczas kolejnego tworzenia obiektu tego typu.

Umożliwia zmianę wybranych obiektów przy użyciu aktualnych właściwości okna dialogowego.

Umożliwia wypełnienie okna dialogowego właściwościami wybranego obiektu. Jeżeli wybieranych jest kilka obiektów, Tekla Structures pobiera właściwości losowo z jednego z nich.

Umożliwia włączenie i wyłączenie wszystkich pól wyboru w oknie dialogowym.

Umożliwia zamknięcie okna dialogowego bez zapisywania właściwości lub zmiany obiektów.

Umożliwia zapisanie właściwości w pliku wyświetlonym na liście.

Umożliwia wczytanie wcześniej zapisanych właściwości w oknie dialogowym. Tekla Structures wczytuje również właściwości podrzędnych okien dialogowych, nawet jeśli nie są one otwarte. Wybierz nazwę pliku właściwości, który ma zostać użyty.

Więcej informacji zawiera sekcja Zapisywanie i wczytywanie właściwości obiektu.

Umożliwia zapisanie właściwości pod nazwą podaną w polu. Użycie przycisku Zapisz jako powoduje również aktualizację listy Wczytaj. Jest to ważne, jeśli pliki są dodawane lub usuwane ręcznie.

Tekla Structures przechowuje pliki właściwości w folderze modelu, w którym znajdują się również właściwości podrzędnych okien dialogowych.

Więcej informacji zawiera sekcja Zapisywanie i wczytywanie właściwości obiektu.

Zmiana właściwości obiektu za pomocą okien dialogowych

 1. Kliknij dwukrotnie obiekt, aby otworzyć okno dialogowe właściwości.

 2. Aby wskazać właściwości, które mają zostać zmienione, zaznacz pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie.

  Aby np. nadać niektórym znakom elementów tę samą nazwę bez zmiany ich pozostałych właściwości, należy zaznaczyć tylko pole wyboru Nazwa.

  Wskazówka:

  Aby zaznaczyć wszystkie pola wyboru naraz lub usunąć ich zaznaczenie, należy kliknąć przycisk .

 3. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.

 4. Wybierz obiekty, które chcesz zmienić.

 5. Kliknij Zmień.

  Tekla Structures zmieni te właściwości, których pola wyboru zostały zaznaczone.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej