Licencjonowanie lokalne Tekla Structures dla administratorów

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Licencjonowanie lokalne Tekla Structures dla administratorów

Informacje na tej stronie nie są odpowiednie dla subskrypcji online.

Licencje lokalne są alternatywą dla domyślnej subskrypcji online Tekla Structures. To, czy używasz licencji lokalnej czy subskrypcji online jest ustalane podczas zakupu licencji, więc nie można ręcznie przełączyć między dwoma metodami dystrybucji. Licencje lokalne można aktywować na serwerze licencji zainstalowanym na własnym urządzeniu. Instalacje Tekla Structures dla co najmniej jednego użytkownika łączą się z serwerem licencji w celu zarezerwowania licencji.

Technologia licencjonowania lokalnego

W przypadku lokalnego licencjonowania Tekla Structures korzysta z systemu licencyjnego FlexNet (FlexNet Publisher License Management) firmy Flexera Software. Udostępniamy własne narzędzia do zarządzania licencjami Tekla na platformie FlexNet, które zastępują niektóre standardowe narzędzia, być może znane z innych produktów korzystających z systemu licencjonowania FlexNet.

Oprogramowanie serwera licencji jest zgodne z kilkoma wersjami Tekla Structures. Aby sprawdzić, której wersji serwera licencji należy używać z bieżącą wersją Tekla Structures, zobacz Zalecenia sprzętowe dotyczące serwera licencji Tekla. Oprócz najwyższej dopuszczalnej wersji wskazanej w licencji licencje są również zgodne ze starszymi wersjami Tekla Structures. Licencja zostanie wysłana do Ciebie w załączniku do wiadomości e-mail jako plik HTML certyfikatu uprawnień.

Uwaga:

Przechowuj kopie zapasowe uprawnień do licencji w bezpiecznym miejscu.

Lokalne licencjonowanie na stacji roboczej

Jeśli w Twojej organizacji jest niewielu użytkowników i nie ma potrzeby, aby użytkownicy korzystali z tej samej licencji, zainstaluj serwer licencji bezpośrednio na stacji roboczej Tekla Structures. Po aktywowaniu licencji na lokalnym serwerze licencji Tekla Structures zawsze używa tej licencji i można uruchomiać Tekla Structures w trybie offline bez wypożyczania licencji. Jeśli chcesz używać tego typu konfiguracji, zobacz Instalacja i licencja Tekla Structures.

W organizacjach, w których jest wielu użytkowników nie jest optymalnym rozwiązaniem instalowanie i zarządzanie serwerem licencji na każdej stacji roboczej z powodu dodatkowej pracy, braku widoczność i możliwości elastycznego współużytkowania licencji przez użytkowników. W takiej sytuacji lepiej skonfigurować centralny serwer licencji w sieci wewnętrznej.

Serwer licencji w sieci lokalnej (licencje pływające)

Poniższa ilustracja przedstawia działanie licencjonowania w typowej konfiguracji firmowej, w której licencje są aktywowane na centralnie zarządzanym serwerze licencji.

 1. Administrator (główny użytkownik lub administrator IT) otrzymuje certyfikaty uprawnień do nowych i zaktualizowanych licencji FlexNet w postaci załączników do poczty e-mail.

 2. Administrator aktywuje i zarządza licencjami FlexNet w narzędziu Tekla License Administration Tool na serwerze licencji zainstalowanym w organizacji.

  Aby przeprowadzić pomyślną aktywację, system musi mieć możliwość skontaktowania się z usługą aktywacji licencji online firmy Trimble.

 3. Administrator dodaje użytkowników do organizacji i umożliwia uzyskanie dostępu do zakupionych licencji online w narzędziu Tekla Online Admin tool.

  Wyjątek: użytkownicy edukacyjni muszą samodzielnie uzyskać subskrypcję Tekla Student na stronie Tekla Campus.

 4. Instalacje Tekla Structures na stacjach roboczych użytkowników końcowych rezerwują licencje na serwerze licencji lub w chmurze, gdy użytkownik uruchamia Tekla Structures lub dołącza do Tekla Model Sharing. Gdy użytkownik kończy korzystanie z Tekla Structures, rezerwacja licencji jest odwoływana.

  • Opcjonalnie można zezwalać użytkownikom na wypożyczanie licencji na określony okres, co umożliwia uruchamianie Tekla Structures bez dostępu do serwera licencji za pośrednictwem sieci. Aby wypożyczyć licencję, użytkownik musi mieć zainstalowane na stacji roboczej narzędzie do wypożyczania licencji.

  • Nie można wypożyczać licencji online. Użytkownicy muszą mieć dostęp do Internetu, aby uruchomić Tekla Structures za pomocą licencji online. Aby uzyskać więcej informacji na temat licencji online, zobacz Zarządzanie tożsamościami Trimble i licencjami Tekla Online.

Tekla Structures przechowuje licencje w zaufanym magazynie. Oznacza to, że Tekla Structures nie obsługuje ciągłości działania nadmiarowości trzech serwerów, na których licencje są przechowywane w plikach licencji. Można jednak mieć dowolną liczbę serwerów licencyjnych oraz wskazywać je i odnajdywać, korzystając ze ścieżek wyszukiwania.

Używanie wielu serwerów licencji w jednej firmie

Można podzielić pulę licencji na kilka serwerów w firmie użytkownika. Firma może mieć biura w wielu miastach, a każde biuro może mieć własny serwer licencji. Można też rozdzielić pulę licencji, aby zminimalizować zaburzenia powodowane przestojami serwera.

Nie trzeba aktywować wszystkich licencji na tym samym serwerze licencji, nawet jeśli są na tym samym certyfikacie uprawnień. Można na przykład podzielić uprawnienia do licencji na dwa serwery, aktywując po prostu jedną połowę licencji na jednym serwerze, a drugą na innym. Można też na przykład aktywować niektóre licencje na wspólnym serwerze, a resztę lokalnie na komputerach poszczególnych użytkowników. Można prosto zmieniać położenie licencji, dezaktywując je na jednym serwerze licencji i aktywując na innym, dzięki czemu można dostosować liczbę licencji do zmieniającej się w czasie bazy użytkowników.

W Tekla Structures można określić dwa adresy serwera, oddzielając je średnikiem (;). W ten sposób, jeśli nastąpi przerwa serwisowa jednego z serwerów, użytkownicy mogą uzyskiwać licencje z drugiego serwera.

Uwaga:

Wprowadzenie kilku serwerów licencji może spowolnić uruchamianie Tekla Structures. Dlatego nie zaleca się określania więcej niż dwóch serwerów.

Sprzęt serwera licencji

Serwer licencji Tekla nie wymaga wysokowydajnego sprzętu. Jednakże ważna jest niezawodność połączenia sieciowego i sprzętu serwera oraz należyta konserwacja systemu serwera.

Uwaga:

Dezaktywuj licencje przed wprowadzania zmian w sprzęcie lub większą aktualizacją systemu operacyjnego na komputerze-serwerze licencji. Zachowaj kopie certyfikatów uprawnień do licencji w bezpiecznym miejscu na okoliczność wystąpienia problemów aby łatwo i szybko aktywować dezaktywowane licencje w innym systemie. Te same licencje można aktywować ponownie tylko jeśli zostaną one najpierw dezaktywowane w poprzednim systemie. Jeśli system serwera licencji na stałe przestanie działać z wciąż aktywną licencją, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy technicznej Tekla w celu uzyskania pomocy.

Zobacz Zalecenia sprzętowe dotyczące serwera licencji Tekla, aby uzyskać informacje na temat systemów operacyjnych i platform maszyn wirtualnych.

Funkcje konfiguracji

Masz dokładną kontrolę nad korzystaniem z licencji:

 • Można kontrolować korzystanie z licencji na podstawie typu licencji (enterprise/domestic) lub konfiguracji Tekla Structures.

 • Można określić minimalną i maksymalną liczbę licencji dostępnych dla użytkowników/grup użytkowników.

 • Można dopuścić lub zakazać wypożyczania licencji przez poszczególnych użytkowników/grup użytkowników.

Konfiguracje można przygotować na podstawie adresów hosta, nazw użytkowników lub grup użytkowników. Więcej informacji zawiera sekcja Zmień prawa dostępu do licencji lokalnych (tekla.opt).

Listy kontrolne dotyczące implementacji licencjonowania

Przed rozpoczęciem licencjonowania FlexNet administrator musi wziąć pod uwagę kilka wymagań wstępnych. W tym celu zapoznaj się z następującymi listami:

Źródła informacji dodatkowych

Oprócz dokumentacji Tekla Structures przydatne informacje na temat systemu FlexNet można znaleźć w dokumentach dostarczanych z instalacją i w Tekla Downloads. Podręcznik administrowania licencjami w systemie FlexNet firmy Flexera Software to ogólny podręcznik, w którym znajdują się np. instrukcje tworzenia grup użytkowników i zarządzania uprawnieniami dostępu:

 • C:\Tekla\License\Server\fnp_LicAdmin.pdf
 • C:\Tekla\License\Server\LicenseAdministration.pdf
Was this helpful?
Wstecz
Dalej