Wskazówki dla administratorów dotyczące konfiguracji Tekla Structures

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Wskazówki dla administratorów dotyczące konfiguracji Tekla Structures

Administrator Tekla Structures to osoba odpowiedzialna za to, by w Tekla Structures były skonfigurowane i używane standardy firmy. W poniższych rozdziałach objaśniono, jak można dostosować Tekla Structures.

Dostosowywanie Tekla Structures

W każdej nowej wersji Tekla Structures pojawiają się nowe opcje oraz funkcje mające usprawniać ogólny proces realizowania projektów. Tekla Structures pozwala na wybór różnych środowisk zależnie od potrzeb i wymagań na konkretnych rynkach. Wiele funkcji zlokalizowano w każdej z wersji Tekla Structures. Większość zmian w wersjach dotyczy tego, by domyślnie zapisywane atrybuty były spójniejsze, lepiej zorganizowane, prostsze i praktyczniejsze.

Lokalny zespół pomocy technicznej ma za zadanie poszerzać wiedzę i doświadczenie użytkowników w obszarze nowych wersji. Celem zespołu jest usprawnienie pracy użytkowników Tekla Structures przez wykonywanie zadań, które zostały wskazane jako kluczowe przez istniejących, nowych i potencjalnych użytkowników.

Przed rozpoczęciem dostosowywania programu Tekla Structures na potrzeby firmy i projektów należy zgromadzić niezbędne informacje, takie jak normy rysunkowe, używane profile, klasy i materiały, logo firmy i konwencje nazewnicze.

Ogólna lokalizacja programu Tekla Structures może być podzielona na cztery warstwy:

 • Środowisko Tekla Structures
 • Ustawienia na poziomie firmy
 • Ustawienia na poziomie projektu
 • Ustawienia multi-user

Trzy ostatnie są zarządzane głównie przez administratorów firmy.

Skonfigurowanie standardu używanego przez organizację oraz standardów specyficznych dla wymagań projektu znacznie usprawnia proces projektowania, ponieważ końcowy użytkownik może skoncentrować się na procesie projektowania.

Tekla Warehouse

Tekla Warehouse zawiera wiele dodatków, jak narzędzia aplikacji i zawartość środowisk. Istnieje możliwość pobrania zawartości online Tekla Warehouse z zawartością katalogów środowisk, jak profile, śruby, materiały i zbrojenie.

Zawartość katalogu offline jest zebrana jako kolekcje Tekla Structures w Tekla Warehouse. Zawartość znajduje się w pakietach .tsep , które są instalowane podczas otwierania Tekla Structures.

Można również utworzyć lokalną kolekcję dla firmy i udostępnić ją swojej organizacji w sieci wewnętrznej. Istnieje możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu na poziomie folderu i kolekcji za pomocą pliku collections.json na komputerach poszczególnych użytkowników. Skopiuj plik do tej samej lokalizacji na komputerze poszczególnych użytkowników. Plik znajduje się w folderze C:\Users\Public\Public Documents\Trimble\Tekla Warehouse\collections.json.

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowe ścieżki kolekcji z czterema kolekcjami Tekla Structures :

W Tekla Warehouse mapowane kolekcje umieszczane są w folderze Moje kolekcje > Kolekcje lokalne i sieciowe .

Przegląd środowisk, ról i licencji

Tekla Structures jest produktem, który ma wiele konfiguracji. Posiadane licencje określają konfiguracje, których można używać.

Środowisko Tekla Structures jest skonfigurowane pod kątem ustawień materiałów, klas, profili, rysunków, komponentów, plików .ini używanych na konkretnym rynku. W Tekla Structures jest ponad 30 różnych środowisk. Wybierając określone środowisko przy uruchamianiu Tekla Structures , wybiera się ustawienia dla danego rynku. Można zainstalować kilka środowisk, a później dodawać brakujące środowiska.

Środowisko blank project jest pustą platformą do własnych ustawień środowiska i projektu. Środowisko blank project zawiera standardowe profile parametryczne, niezdefiniowane śruby, klasy materiałów i prętów zbrojeniowych, podstawowe układy rysunku itd., które można uzupełnić z własnych folderów firmowych lub projektu i z Tekla Warehouse.

Niektóre środowiska umożliwiają wybranie roli podczas logowania. Rola jest niezależna od używanych licencji. Celem roli jest uczynienie interfejsu użytkownika i ustawień jaśniejszymi oraz ułatwiającymi i przyspieszającymi wykonywanie zadań użytkownika.

W praktyce oznacza to, że ustawienia, filtry, raporty i interfejs użytkownika są skonfigurowane do roli użytkownika. Na przykład wstępnie wczytane ustawienia we właściwościach obiektu, które nie są istotne dla roli, nie są wyświetlane, dzięki czemu listy opcji są krótsze i bardziej przejrzyste.

Wybór roli ma być konfigurowany przede wszystkim przez Trimble oraz personel lokalizacyjny dystrybutora w ramach pakietu instalacyjnego Tekla Structures. Jednak zaawansowani użytkownicy i administratorzy systemu Tekla Structures mogą również tworzyć własne role w organizacji. Dodatkowa zawartość jest dostępna w kolekcjach Tekla Warehouse offline i online. Należy pamiętać, że do pobierania i instalowania z kolekcji online trzeba posiadać konto Trimble Identity. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Trimble Identity do Tekla Online services.

Struktura folderów

Oprogramowanie Tekla Structures oraz środowiska są rozdzielone na różne lokalizacje ze względu na wymagania dotyczące certyfikacji Windows. Domyślnie pliki są instalowane w następujących folderach:

 • Program jest instalowany w folderze \Program Files\Tekla Structures.
 • Środowiska i rozszerzenia są instalowane w folderze \ProgramData\Trimble\Tekla Structures.
 • Ustawienia użytkownika są instalowane w folderze \Users\ <username> \AppData\Local\Trimble\Tekla Structures.

Foldery projektu i firmowe

Foldery projektu i firmowe są przeznaczone do przechowywania dostosowanych plików. Każdej firmie zdecydowanie zaleca się utworzenie folderów firmowych i/lub projektu na serwerze plików dostępnym dla wszystkich użytkowników. Posiadanie hierarchii folderów projektu i firmowych znacznie ułatwia aktualizowanie ustawień firmowych, zapewnienie używania przez wszystkich tych samych ustawień projektu oraz aktualizowanie do nowszej wersji Tekla Structures.

Wszystkie ustawienia, które są używane na poziomie firmy (na przykład logo firmy i standardy rysunkowe), powinny być przechowywane w folderze firmowym, a wszystkie ustawienia używane w konkretnym projekcie powinny być przechowywane w odpowiednim folderze projektu. Pliki właściwości są zawsze zapisywane w folderze \attributes znajdującym się w folderze bieżącego modelu, takim jak np. \TeklaStructuresModels\ <moj_budynek> \attributes. Te pliki następnie powinny zostać skopiowane do folderu projektu lub firmowego.

Aby użyć zapisanych ustawień w folderze firmowym i projektu, należy ustawić ścieżkę do folderu za pomocą opcji zaawansowanych XS_PROJECT i XS_FIRM. Te opcje zaawansowane należy umieścić w plikach inicjujących .ini. Można posiadać kilka różnych plików .ini. W Tekla Structures można określić skrót, określający które pliki .ini należy uruchamiać i które ustawienia stosować.

Jedną z najważniejszych zalet używania folderów firmowych i projektu jest to, że Tekla Structures nie zastępuje plików w folderach firmowych i projektu przy instalowaniu nowej wersji. Oznacza to, że można zachować dostosowane pliki bez konieczności kopiowania i wklejania czy eksportowania i importowania z poprzednich wersji. Dzięki temu aktualizowanie do nowszej wersji Tekla Structures jest łatwiejsze. Gdy pliki są przechowywane w jednym miejscu, łatwiej jest też aktualizować ustawienia i dopilnować, by wszyscy użytkownicy w projekcie korzystali z tych samych ustawień.

Przykład:

W bieżącym projekcie 123_projekt_ABC skonfigurowano właściwości słupa betonowego i zapisano je jako slup_ABC. Aby udostępnić te zapisane ustawienia wszystkim pracującym w projekcie 123_projekt_ABC , skopiuj plik slup_ABC.ccl z folderu \attributes w folderze modelu do folderu projektu \123_projekt_ABC na serwerze plików. Zadbaj, aby wszyscy uczestniczący w projekcie mieli prawidłowe ścieżki do opcji zaawansowanej XS_PROJECT w pliku .ini.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie folderów projektów i folderów firmowych i Pliki i foldery w Tekla Structures.

Kolejność przeszukiwania folderów

Gdy otworzysz model, Tekla Structures wyszuka powiązane pliki w określonych folderach w ustalonej kolejności. Ważne jest, aby pamiętać o umieszczeniu tych plików w odpowiednich folderach. Gdy Tekla Structures znajdzie powiązane pliki, wyszukiwanie zostanie zatrzymane. Oznacza to, że takie same pliki, ale znajdujące się dalej w kolejności przeszukiwania, zostaną zignorowane.

Podstawowa kolejność przeszukiwania folderów jest następująca:

Folder Określony przez
Folder modelu Aktualnie otwarty model
Projekt XS_PROJECT
Firmowy XS_FIRM
Systemowy XS_SYSTEM

Można określić więcej niż jeden folder systemowy i w ten sposób zdefiniować konkretne ustawienia dla każdej roli. Skorzystaj z opcji roli zdefiniowanych w pliku env_<environment>.ini , aby wskazać role podczas definiowania folderów systemowych w opcji zaawansowanej XS_SYSTEM. Wprowadź opcje wskazujące role i rozdziel je średnikami, np.: set XS_SYSTEM=%XS_STEEL%;%XS_ENGINEERING%;%XS_CONTRACTOR%;%XS_GENERAL%;%XSDATADIR%\environments\common\system\

Istnieją pewne wyjątki tej kolejności przeszukiwania. Te wyjątki podano w podrozdziale Kolejność wyszukiwania folderów.

Note:

Nie zapisuj dostosowanych plików w folderze systemowym. Tekla Structures zastępuje te pliki przy instalowaniu nowej wersji.

Pliki inicjujące

Pliki inicjujące ( .ini ) służą do uruchamiania Tekla Structures. Mogą one zawierać wiele opcji zaawansowanych, które służą do konfigurowania Tekla Structures do różnych standardów oraz własnego stylu pracy. Tekla Structures automatycznie tworzy niezbędne pliki .ini podczas instalacji. Liczba tworzonych plików .ini zależy od tego, ile środowisk specyficznych dla kraju zostanie zainstalowanych.

Do czego są potrzebne pliki .ini?

Podczas uruchamiania Tekla Structures trzeba określić wiele ustawień. Opcje zaawansowane są używane do określenia wyglądu i zachowania Tekla Structures , na przykład używanego języka, położenia znaków elementów na rysunkach i lokalizacji folderu modelu. Opcje zaawansowane są określone za pomocą plików .ini. Różne pliki .ini i to, do czego służą, a także, jak są powiązane ze sobą opisano poniżej.

Różne typy plików .ini

Domyślną kolejność odczytu plików .ini zaprezentowano na poniższej ilustracji:

 1. teklastructures.ini

  Inicjuje ustawienia niezbędne do uruchomienia Tekla Structures.

  Plik teklastructures.ini w folderze \bin uruchamia Tekla Structures. Zaleca się nie wprowadzać żadnych zmian w tym pliku.

 2. env_global_default.ini

  Określa globalne ustawienia domyślne.

  Plik env_<your_environment>.ini znajduje się w podfolderze \Environments i zawiera wszystkie ustawienia specyficzne dla środowiska. Te pliki są ustawiane przez lokalne biuro lub dystrybutora.

 3. environment.ini

  Określa ustawienia specyficzne dla środowiska.

  Można zdefiniować określone ustawienia dla ról w danym środowisku i zapisać te ustawienia w folderach specyficznych dla roli. Organizowanie struktury folderów na podstawie ról jest przydatne w kontekście zachowania aktualności zawartości ról. Należy pamiętać, że struktura folderów i zawartość mogą różnić się w zależności od środowiska.

  W pliku env_<environment>.ini każda rola ma opcję pozwalającą dodawać ścieżki wskazujące foldery, w których zapisano ustawienia roli. Na przykład XS_STEEL ( \Steel ), XS_CONCRETE ( \Concrete ), XS_ENGINEERING ( \Engineering ) i XS_PRECAST ( \Precast ) wskazują foldery zawierające ustawienia specyficzne dla danej roli. Oto przykład roli stalowej:

  set XS_STEEL=%XSDATADIR%\environments\Steel\master_drawings\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_filters\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_settings\

  XS_GENERAL wskazuje folder \General zawierający na przykład treści wspólne dla wszystkich ról oraz ustawienia specyficzne dla modelowania i rysunków.

  Podczas definiowania ustawień roli w XS_SYSTEM można stosować opcje roli zdefiniowane w pliku env_<environment>.ini do wskazywania ustawień specyficznych dla roli. Należy pamiętać, że nie trzeba dodawać ścieżek folderów w opcji XS_SYSTEM , ponieważ one zostały zdefiniowane w pliku env_<environment>.ini.

 4. role.ini

  Określa ustawienia zdefiniowane dla roli.

  Plik role_<role>.ini znajduje się w podfolderze \Environments i zawiera ustawienia specyficzne dla wybranej roli. Na przykład plik role_Engineer.ini w folderze \Environments\uk zawiera wszystkie ustawienia dla roli Inżynier w środowisku UK environment.

 5. user.ini

  Określa ustawienia wskazane przez użytkownika.

  Plik user.ini zawiera ustawienia osobiste. Opcje zaawansowane w pliku user.ini zastępują opcje określone w innych plikach .ini. Na przykład, jeśli ta sama opcja zaawansowana zostanie określona w pliku .ini , w podfolderze środowiska oraz w pliku user.ini , Tekla Structures użyje wartości z pliku user.ini. Plik user.ini znajduje się w folderze C:\Users\ <user_name> \AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\ <version> \UserSettings.

 6. options.ini

  Określa ustawienia dla firmy/projektu/modelu.

Jeśli istnieje kilka ustawień tej samej opcji zaawansowanej, ustawienia znalezione później według kolejności odczytu zastąpią te, które zostały określone wcześniej. Oznacza to, że ustawienia z pliku user.ini zastępują ustawienia z pliku env_global_default.ini , a ustawienia z pliku user.in mogą zostać zastąpione przez ustawienia z pliku options.ini.

Plik lang_enu.ini to plik inicjujący ustawienia dla języka angielskiego. Plik wraz z plikami innych zainstalowanych języków, znajduje się w folderze \Tekla Structures\ <wersja> \nt\bin.

Zaleca się, aby wszystkie dostosowania zostały wprowadzone w pliku options.ini w folderze modelu lub w pliku user.ini. Dzięki temu dostosowania zostaną zachowane przy instalowaniu następnej wersji Tekla Structures.

Określanie opcji zaawansowanych w plikach .ini

Tekla Structures zawiera trzy rodzaje opcji zaawansowanych: opcje zaawansowane specyficzne dla użytkownika, opcje zaawansowane specyficzne dla systemu i opcje zaawansowane specyficzne dla modelu.

Note:

Zmiana wartości opcji zaawansowanej w plikach .ini zlokalizowanych poza folderem modelu nie wpływa na istniejące modele. Opcje zaawansowane może aktualizować jedynie w oknie dialogowym Opcje zaawansowane lub w pliku options.ini zlokalizowanym w folderze modelu, a nie w pliku options.ini zlokalizowanym w folderach określonych dla opcji zaawansowanej XS_FIRM lub XS_PROJECT. Pliki .ini są także odczytywane przy otwieraniu istniejącego modelu, ale wstawiane są jedynie nowe opcje zaawansowane nieistniejące w plikach options_model.db lub options_drawings.db , na przykład opcje, których nie ma jeszcze w oknie dialogowym Opcje zaawansowane , ale które zostały dodane w oprogramowaniu.

Specyficzne dla użytkownika opcje zaawansowane określają preferencje osobiste, na przykład wygląd okna Tekla Structures. Tekla Structures zapisuje ustawienia opcji zaawansowanych specyficznych dla użytkownika w pliku options_ <your_username> .ini znajdującym się w folderze C:\Users\ <user_name> \AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\ <version> \UserSettings.

Plik options.ini zawiera ustawienia opcji zaawansowanych specyficznych dla modelu. Plik znajduje się w bieżącym folderze modelu. Aby udostępnić ustawienia innym osobom, skopiuj plik options.ini do folderu systemowego, projektu lub firmowego.

Opcje zaawansowane specyficzne dla systemu są przechowywane w pozostałych plikach .ini.

Ustawianie opcji zaawansowanych

Dostępne są dwie metody ustawiania opcji zaawansowanych:

 • Opcje zaawansowane są pogrupowane w kategorie w oknie dialogowym Opcje zaawansowane według ich przeznaczenia. Aby otworzyć to okno dialogowe, kliknij Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane . Więcej informacji w sekcji Podręcznik opcji zaawansowanych.
 • Pliki .ini to zwykłe pliki tekstowe, które można edytować za pomocą edytora tekstu, na przykład Notatnika. Ustawienia zostaną zapisane w pliku options.ini w folderze otwartego modelu. Ustawienia można łatwo kopiować i wklejać do innego pliku .ini. Zobacz więcej w podrozdziale Opcje przechowywania plików i opcje zaawansowane.

Zaleca się używanie tylko jednej z tych metod do określania opcji zaawansowanych. Ustawienia w plikach .ini są zastępowane przez ustawienia w oknie dialogowym Opcje zaawansowane. Aby aktywować niektóre opcje zaawansowane, trzeba ponownie uruchomić Tekla Structures.

Aby określić opcję zaawansowaną w pliku user.ini :

 1. Znajdź plik user.ini w folderze C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik user.ini w Eksploratorze Windows i kliknij polecenie Otwórz za pomocą. Plik można otworzyć w dowolnym standardowym edytorze tekstu.
 3. Sprawdź, czy opcja zaawansowana ma odpowiednią wartość. Jeśli tak jest, możesz zakończyć w tym miejscu.
 4. Aby zmienić lub dodać opcję zaawansowaną, w nowym wierszu wpisz set , dodaj spację i nazwę opcji zaawansowanej, a następnie jej wartość, wszystko w jednym wierszu.

  Tekla Structures odczytuje z pliku inicjującego tylko te wiersze, które rozpoczynają się od set, na przykład set %XS_DIR%=C:\TeklaStructures\2019.

 5. Zapisz plik user.ini.

Tworzenie skrótów

Aby użyć odpowiedniego pliku .ini dla konkretnego projektu, najłatwiej jest utworzyć skrót do projektu na pulpicie. Skróty są używane do uruchamiania pliku teklastructures.exe z określonymi inicjacjami.

 1. Utwórz kopię domyślnego skrótu: W systemie Windows kliknij menu Start lub ekran startowy , znajdź Tekla Structures <wersja> , a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Tekla Structures <wersja>.
 2. Wybierz Kopiuj w menu podręcznym.
 3. Wklej skrót na pulpit.
 4. Kliknij skrót prawym przyciskiem myszy.
 5. Wybierz Właściwości w menu podręcznym.
 6. Zmodyfikuj wartość Element docelowy: skrótu, dodając do niego wymagane informacje inicjujące projektu.

Możesz na przykład użyć w skrócie następujących parametrów:

 • -i InitializationFile : Plik inicjujący do odczytania podczas uruchamiania, na przykład: -i \\ MojSerwer\MojProjekt\Projekt1 .ini. Ten parametr można powtórzyć dowolną liczbę razy.
 • ModelToBeOpened : Pełna ścieżka do modelu, który ma być automatycznie otwarty.
 • /create:ModelToBeCreated : Pełna ścieżka do modelu, który ma być automatycznie utworzona.

Pliki .ini informują, gdzie i w jakiej kolejności można znaleźć potrzebne rzeczy, w zależności od struktury folderów skonfigurowanej przez firmę. Zobacz więcej w podrozdziale Tworzenie skrótów uruchamiania przy użyciu dostosowanych plików inicjujących.

Pomijanie ekranu logowania

Można pominąć ekran logowania, korzystając z odrębnego pliku .ini , w którym określa się wartość trzech opcji zaawansowanych:

 • XS_DEFAULT_LICENSE , aby określić domyślną licencję dla roli użytkownika.
 • XS_DEFAULT_ENVIRONMENT wskazuje specyficzny dla środowiska plik .ini , na przykład %XSDATADIR%\Environments\uk\env_UK.ini
 • XS_DEFAULT_ROLE wskazuje specyficzny dla roli plik .ini , na przykład %XSDATADIR%\Environments\uk\role_Engineer.ini

Określ skrót uruchamiania za pomocą parametru -I (duża litera i), na przykład -I %XSDATADIR%\Environments\uk\Bypass.ini. Po wykonaniu tej czynności dodatkowy plik inicjujący jest odczytywany PRZED plikiem .ini środowiska.

Zawartość takiego pliku może być na przykład następująca:

set XS_DEFAULT_LICENSE=FULL
set XS_DEFAULT_ENVIRONMENT=%XSDATADIR%\Environments\uk\env_UK.ini 
set XS_DEFAULT_ROLE=%XSDATADIR%\Environments\uk\role_Engineer.ini 

Zobacz więcej w podrozdziale Tworzenie skrótów uruchamiania przy użyciu dostosowanych plików inicjujących.

Atrybuty użytkownika

Atrybuty użytkownika to atrybuty ustawianie dla obiektu w modelu lub na rysunku. Atrybuty użytkownika mogą być używane do wielu celów, na przykład w filtrach, rysunkach, raportach, eksporcie, imporcie, produkcji, budowie i obsłudze rewizji.

Możesz utworzyć własne atrybuty użytkownika potrzebne w firmie lub do konkretnego projektu. Atrybutami użytkownika mogą być liczby, tekst, pola listy lub daty. Mogą być określone jako unikalne dla obiektu lub możliwe do kopiowania. Mogą być również ignorowane w numerowaniu lub wpływać na numerację.

Atrybuty użytkownika są określone w plikach objects.inp. Te pliki znajdują się w różnych folderach następujących po folderze Tekla Structures i są scalane podczas uruchamiania. Plik objects.inp odczytuje kolejno atrybuty użytkownika z folderów wymienionych poniżej, począwszy od folderu modelu:

Folder określony przez opcję zaawansowaną Opcja zaawansowana
Model Bieżący folder modelu
Projekt XS_PROJECT (określony przez Ciebie folder projektu)
Firmowy XS_FIRM (określony przez Ciebie folder firmowy)
Systemowy XS_SYSTEM (określony przez Ciebie folder systemowy)
inp XS_INP (określony przez Ciebie folder inp)

Pliki są scalane, więc jeśli w dowolnym pliku znajdują się atrybuty zdefiniowane przez użytkownika, są one wyświetlane w interfejsie użytkownika. Tekla Structures scala pliki, więc zdublowane atrybuty są usuwane. Jeśli Tekla Structures napotka tę samą nazwę atrybutu w różnych plikach objects.inp , zostanie użyty atrybut z pierwszego odczytanego pliku objects.inp.

Jeśli potrzebnych jest kilka plików objects.inp w tym samym folderze, możesz użyć przyrostka w nazwie pliku, aby użyć wszystkich plików. Dzięki temu możliwe jest posiadanie kilku plików objects_ <suffix> .inp w tym samym folderze. Plik może nazywać się np. objects_precast.inp.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej