Ustawienia środowiska, firmowe i projektu dla administratorów

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Ustawienia środowiska, firmowe i projektu dla administratorów

Ustawienia środowiska

Wspólne ustawienia

Wszystkie ustawienia i pliki, które mają być takie same w każdym środowisku, znajdują się w folderze \Tekla Structures\<wersja>\Environments\common. Pliki i ustawienia specyficzne dla środowiska znajdują się w osobnych folderach środowiska.

Plik env_global_default.ini jest także zlokalizowany w folderze \common. Plik określa standardowe ustawienia, i jest to pierwszy odczytywany plik. Inne pliki inicjujące są odczytywane po tym pliku, a jeśli pozostałe pliki zawierają takie same ustawienia, zastąpią one poprzednie ustawienia.

Ustawienia specyficzne dla kraju

Ustawienia specyficzne dla kraju znajdują się w folderach środowiska i są zlokalizowane przez lokalnego przedstawiciela/dystrybutora Trimble. Struktura folderów środowiska może się zmieniać, ale istnieją te same rodzaje ustawień. Na przykład ustawienia, które są zlokalizowane, obejmują bazę danych profili, bazę danych materiałów, raporty, filtry wyboru, filtry wyświetlania, komponenty i komponenty użytkownika, makra, atrybuty użytkownika i ustawienia rysunków.

Ustawienia firmowe

Ustawienia na poziomie firmy są to głównie ustawienia, które są używane w całej firmie do wszystkich projektów. Te ustawienia są określane za pomocą XS_SYSTEM i XS_FIRM.

W większych firmach mających oddziały, ustawienia mogą być używane w następujący sposób:

 • XS_SYSTEM może zawierać wiele ścieżek i wskazuje na ogólne ustawienia w firmie. Mogą to być na przykład: logo firmy, raporty, ustawienia drukarki, ustawienia rysunków, szablony. Są to ustawienia, które zmieniają się rzadko i są przechowywane na serwerze jako dostępne dla wszystkich. Na przykład, jeśli zostanie zaktualizowane logo firmy, wystarczy je wymienić w jednym miejscu.
 • XS_FIRM wskazuje folder firmowy skonfigurowany przez firmę lub jej oddział. Folder zawiera wszystkie ustawienia firmowe używane w konkretnym biurze. Mogą to być na przykład: logotypy, ustawienia rysunków, szablony, raporty lub ustawienia drukarki.
 • XS_PROJECT wskazuje folder projektu. Folder zawiera ustawienia projektu, takie jak na przykład logo dla wykonawców i producentów lub ustawienia rysunków.

Więcej informacji na temat wyszukiwania folderów zawiera podrozdział Kolejność wyszukiwania folderów.

Można również użyć specyficznych dla firmy kolekcji Tekla Warehouse online lub offline z własnej sieci. Trimble Identity umożliwia pobieranie i instalowanie z kolekcji online. Zobacz również Trimble Identity dla Tekla Online services.

Dostęp do kolekcji offline jest zarządzany na podstawie uprawnień do folderu w sieci oraz na poziomie kolekcji w pliku collections.json na komputerach poszczególnych użytkowników.

 "collections" 
"\\\\server-A\\company\\Tekla Structures collection" 
		

Plik collections.json może też być udostępniony wybranym osobom przez skopiowanie go do folderu C:\Users\Public\Documents\Tekla\Tekla Warehouse\.

Szablony modelu

Można zapisać model z właściwymi ustawieniami i używać go jako szablonu podczas tworzenia nowych modeli. Może to być przydatne, jeśli firma wykonuje różne rodzaje projektów, np. parkingi, budynki biurowe, mosty czy obiekty przemysłowe.

Podczas tworzenia szablonu modelu zawsze należy zaczynać pracę od utworzenia nowego pustego modelu. Należy tak postępować, gdyż stare modele, które zostały wykorzystane rzeczywistych projektach, nie mogą być całkowicie wyczyszczone. Modele mogą zawierać nadmiar informacji, który zwiększa wielkość modelu, nawet jeśli usunięto wszystkie obiekty i rysunki.

Aby utworzyć szablon modelu:

 1. Utwórz nowy model i nadaj mu unikalną nazwę.
 2. Dodaj w modelu potrzebne profile, komponenty użytkownika i inne niezbędne elementy.
 3. W menu Plik kliknij Zapisz jako > Save .

  Należy zapisać model, aby dołączyć komponenty użytkownika w pliku xslib.db1. Jeśli nie zapiszesz modelu, komponenty użytkownika nie zostaną one uwzględnione w szablonie modelu.

 4. W menu Plik kliknij: Zapisz jako > Zapisz jako szablon modelu .
 5. Wprowadź nazwę szablonu modelu i określ, które katalogi, szablony rysunków, szablony raportów i podfoldery modelu chcesz dołączyć do szablonu modelu.
 6. Kliknij OK.

  Domyślnie folder szablonu modelu jest zapisywany w folderze środowiska w ..ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<your environment>\. Dokładne położenie folderu może się różnić w zależności od środowiska i roli. Opcja zaawansowana XS_​MODEL_​TEMPLATE_​DIRECTORY umożliwia określenie innego położenia.

Szablony modelu można pobierać, udostępniać i przechowywać przy użyciu Tekla Warehouse. Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy szablon modelu w Tekla Warehouse.

Przycisk Wstaw do modelu w Tekla Warehouse instaluje szablon modelu bezpośrednio w folderze wskazanym przez XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY. Możesz natychmiast użyć szablonu podczas tworzenia nowego modelu.

Szablony modelu przy aktualizacji wersji Tekla Structures

Zdecydowanie zaleca się aktualizowanie szablonów modelu podczas aktualizacji wersji Tekla Structures.

Aby zaktualizować szablon modelu:

 1. Utwórz nowy model za pomocą istniejącego szablonu modelu.
 2. Nadaj modelowi taką samą nazwę, jak w poprzedniej wersji Tekla Structures.
 3. Otwórz widok 3D.
 4. W menu Plik kliknij Diagnose and repair > Diagnose model .
 5. Na karcie View kliknij Screenshot > Project thumbnail , aby utworzyć miniaturę projektu lub dodaj niestandardowy obraz o nazwie thumbnail.png w folderze modelu.

  Preferowany rozmiar obrazu to 120 x 74 pikseli.

 6. W menu Plik kliknij Zapisz jako > Save .

  Jeśli tego nie zrobisz, może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem, że model został utworzony w poprzedniej wersji.

 7. W menu Plik kliknij: Zapisz jako > Zapisz jako szablon modelu .
 8. Wybierz katalogi, szablony rysunków, szablony raportów i podfoldery modelu, które chcesz uwzględnić w szablonie modelu.
 9. Kliknij OK.
 10. Usuń ręcznie wszystkie pliki *.db (baza danych środowiska, pliki bazy danych opcji) z folderu modelu.

  Pliki *.bak , *.log i xs_user zostaną automatycznie usunięte z folderu modelu.

  Nie usuwaj plików .idrm ( db.idrm i xslib.idrm ), gdyż są częścią modelu.

  Szablon modelu jest zapisywany w lokalizacji wskazywanej przez XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY.

  Teraz dysponujesz przykładowym obrazem szablonu modelu. Katalog Aplikacje i komponenty jest teraz także uporządkowany i łatwy w użyciu.

Dostosowywanie raportów i rysunków

Jeśli firma posiada już szablony graficzne w formacie DXF, DWG lub DGN, możesz je konwertować do szablonów Tekla Structures. Aby uzyskać szczegółowe informacje, jak to zrobić, zobacz informacje o plikach AutoCAD i Microstation w pomocy Edytora szablonów.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia własnych szablonów i raportów, zobacz pomoc Edytora szablonów oraz Raporty , i Szablony.

Szablony klonowania dla rysunków

Klonowanie rysunków należy rozważyć w następujących sytuacjach:

 • W modelu istnieje kilka podobnych elementów, zespołów lub zespołów betonowych.
 • Musisz utworzyć rysunki pojedynczego elementu, zespołu lub zespołu betonowego podobnych elementów, zespołów lub zespołów betonowych.
 • Rysunki wymagają czasochłonnej ręcznej edycji.

Możesz na przykład utworzyć rysunek jednej kratownicy, zmodyfikować go, a następnie sklonować dla podobnych kratownic. Następnie wystarczy zmodyfikować sklonowane rysunki w miejscach, w których kratownice różnią się między sobą.

Sklonowany rysunek może zawierać więcej elementów niż początkowy. Właściwości elementu, znaki, uwagi powiązane i powiązane obiekty tekstowe są klonowane z podobnego elementu na rysunku wyjściowym.

Szablony klonowania w Katalogu rysunków głównych

Rysunki można klonować przy użyciu szablonów z Katalogu rysunków głównych. Szablonów klonowania, które zawiera Katalog rysunków głównych , można również używać w innych modelach. Można ich używać w projektach, które mają taki sam rodzaj rysunków.

Aby utworzyć szablony klonowania:

 1. Wybierz rysunek w oknie Menedżer dokumentów.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do Katalogu rysunków głównych , a następnie wprowadź wymagane właściwości.

Szablon klonowania można znaleźć w oknie Szablony klonowania w Katalogu rysunków głównych. Aby użyć szablonów klonowania w innych modelach, otwórz Katalog rysunków głównych w modelu, kliknij przycisk na pasku narzędzi i dodaj model, w którym zapisane są szablony.

Więcej informacji na temat narzędzia Katalog rysunków głównych i szablonów klonowania można znaleźć w podrozdziale Tworzenie rysunków w Katalogu głównych rysunków.

Ustawienia projektu

Tworzenie własnego folderu komponentów

Zwykle w projekcie używa się tylko kilku różnych połączeń i komponentów. Aby wszyscy użytkownicy w projekcie używali tych samych komponentów i szybciej znajdowali komponenty, zalecamy utworzenie własnego folderu komponentów.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Utwórz nową grupę dla projektu: Kliknij prawym przyciskiem myszy w katalogu i wybierz Nowa grupa.
 3. Dodaj komponenty do grupy: Wybierz komponenty w katalogu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do grupy. Następnie wybierz grupę, do których mają być dodane komponenty. Możesz również przeciągnąć wybrane komponenty do innej grupy.
 4. Ukryj grupy, które nie są potrzebne: Wybierz grupę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ukryj/Pokaż.
Tip:

W katalogu Aplikacje i komponenty użyj poleceń dostępnych w menu Wyświetl funkcje zaawansowane > Zarządzanie katalogiem , aby zmodyfikować definicje katalogu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie katalogu Aplikacje i komponenty i XS_​COMPONENT_​CATALOG_​ALLOW_​SYSTEM_​EDIT.

Więcej informacji na temat katalogu Aplikacje i komponenty można znaleźć w podrozdziale Korzystanie z katalogu Aplikacje i komponenty.

Definiowanie właściwości projektu

Informacje o projekcie są niejednokrotnie potrzebne podczas pracy z projektem. Określ informacje o projekcie na początku projektu, aby rysunki i raporty automatycznie wyświetlały poprawne informacje. Możesz również aktualizować właściwości projektu w trakcie pracy nad projektem.

 1. W menu Plik kliknij Właściwości projektu.
 2. Przeprowadź edycję właściwości projektu.

  W czasie edytowania właściwości Tekla Structures wyróżnia zmienione właściwości żółtym kolorem.

 3. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zmień , aby zastosować zmiany.

Tworzenie i modyfikowanie szablonów i raportów

Można modyfikować istniejące raporty oraz szablony lub tworzyć własne szablony za pomocą edytora szablonów. Aby otworzyć edytor szablonów, kliknij Plik > Edytory > Edytor szablonów lub kliknij dwukrotnie istniejącą już tabelę na otwartym rysunku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Template Editor User's Guide.

Pamiętaj, że jeśli Twoje szablony znajdują się w folderze chronionym, są przeznaczone tylko do odczytu, ponieważ w folderze chronionym nie można zapisać zmienionego szablonu. W takim przypadku uruchom Tekla Structures jako administrator.

Konfigurowanie drukarek

Tekla Structures używa sterowników Windows w celu zapisywania danych wydruku bezpośrednio do interfejsu urządzenia drukującego systemu Windows. Możesz drukować rysunki jako pliki PDF, zapisywać je jako pliki wydruku ( .plt ) do wydrukowania na drukarce/ploterze lub wydrukować na wybranej drukarce. Aby drukować na papierach o różnych formatach, musisz zmodyfikować plik drawingsizes.dat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pliki konfiguracyjne używane podczas drukowania. Możesz również zmieniać szerokość linii drukowanych rysunków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie do pliku .pdf, pliku wydruku (.plt) lub na drukarce i Grubość linii na rysunkach.

Możesz zmienić sposób, w jaki Tekla Structures automatycznie nadaje nazwy plikom .pdf i plikom wydruku, używając pewnych specyficznych dla typu rysunku opcji zaawansowanych. Zobacz Dostosowywanie nazw plików wyjściowych wydruku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej