Instalacja Tekla Structures dla administratorów

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Instalacja Tekla Structures dla administratorów

Można zainstalować Tekla Structures na stacji roboczej za pomocą standardowych pakietów instalacji lub tworząc własne scentralizowane instalacje przy użyciu pakietów MSI. Można też uruchamiać Tekla Structures w środowisku wirtualnym Citrix.

Aby korzystać z Tekla Structures , należy również zainstalować serwer licencji.

Wymagania dotyczące instalacji

Trimble Identity

Usługi Tekla Online używają konta Trimble Identity do identyfikacji. Można używać konta Trimble Identity z innymi usługami Trimble, takimi jak Trimble Connect i SketchUp 3D Warehouse.

Każda organizacja ma co najmniej jedno konto administratora odpowiedzialnego za zarządzanie grupami organizacji używanymi w usługach Tekla Online. Funkcję administratora może pełnić kilka osób w organizacji. Pierwszy użytkownik jest zapraszany przez przedstawiciela Trimble. Ta osoba otrzymuje uprawnienia administratora, a następnie jest odpowiedzialna za dodawanie innych użytkowników i administratorów stosownie do potrzeb.

Jako administrator:

 • Zapraszasz i zatwierdzasz pracowników w grupie użytkowników organizacji, aby zezwolić im na pełen dostęp do wszystkich usług Tekla Online services.
 • Dodajesz zewnętrznych użytkowników licencji.
 • Wybierasz, kto ma dostęp do licencji online organizacji.
 • Usuwasz użytkowników z grupy użytkowników organizacji, gdy przestają należeć do organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Trimble Identity dla Tekla Online services i Zarządzanie kontami Trimble Identities i licencjami Tekla Online.

System operacyjny i zalecenia sprzętowe

Tekla Structures można zainstalować w najnowszych 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych Windows.

Jeśli system operacyjny nie jest jedną z obsługiwanych wersji systemu Windows, instalacja zostanie anulowana. Instalacja wymaga również, aby na komputerze był zainstalowany Microsoft .NET Framework 4.7.2 lub nowszy. Instalacja .NET Framework 4.7.2 jest dołączona do pakietu instalacyjnego Tekla Structures i w razie potrzeby jest uruchamiana. W przypadku utworzenia dostosowanego pakietu instalacyjnego upewnij się, że platforma .NET Framework jest zainstalowana na komputerach klienckich.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zalecanego systemu operacyjnego i specyfikacji sprzętu, zobacz Tekla Structures 2019 - zalecenia sprzętowe.

Instalacja Tekla Structures

Program i środowiska Tekla Structures można pobrać z Tekla Downloads. Aby korzystać z najnowszej wersji programu, zaleca się zainstalowanie najnowszego pakietu serwisowego Tekla Structures. Pakiety serwisowe zawierają ulepszenia i poprawki najnowszej lub poprzedniej głównej wersji lub pakietu serwisowego Tekla Structures. Pakiety serwisowe są dostępne dla wszystkich użytkowników mających ważną umowę serwisową.

Note:

Aby zainstalować Tekla Structures , potrzebne są uprawnienia administratora.

Jeśli do instalacji Tekla Structures na komputerach klientów korzystasz z instalacji bezobsługowej, użytkownicy końcowi nie muszą mieć uprawnień administratora.

Instalatory Tekla Structures są instalatorami .msi. Instalatory środowiska .msi zawierają zestawy instalatorów .tsep zawierające rzeczywiste pliki i ustawienia środowiska. Instalując nową wersję Tekla Structures , należy najpierw zainstalować oprogramowanie, a następnie środowiska. Instalatory .msi są instalowane na komputerze przed otwarciem Tekla Structures.

Po uruchomieniu instalatora .msi środowiska tworzy on folder środowiska i kopiuje instalatory .tsep do folderu ..\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be installed.

Instalatory .tsep są uruchamiane przy pierwszym uruchomieniu Tekla Structures. Uruchomienie instalatorów .tsep nie wymaga uprawnień administratora. Tekla Structures otwiera okno dialogowe pokazujące postęp instalacji instalatorów .tsep. Instalatory .tsep instalują pliki środowiska w folderze ..\Tekla Structures\<version>\Environments\<environment>.

Kreator instalacji Tekla Structures zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalacja Tekla Structures.

Instalacja bezobsługowa Tekla Structures

Instalacja bezobsługowa Tekla Structures w sieci firmowej oszczędza czas w dużych przedsiębiorstwach, które mają wielu użytkowników Tekla Structures.

Instalacja bezobsługowa umożliwia niezauważalne instalowanie Tekla Structures w tle, ponieważ w trakcie jego trwania użytkownicy nie widzą okien dialogowych instalacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji bezobsługowej, zobacz Scentralizowana dystrybucja Tekla Structures2019.

Instalacja w środowisku wirtualnym

Można też uruchamiać Tekla Structures w środowisku wirtualnym Citrix. Wirtualizacja aplikacji i pulpitu umożliwia użytkownikom uruchamianie oprogramowania z serwera Citrix w sieci bez zainstalowanego lokalnie oprogramowania Tekla Structures na stacji roboczej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji wirtualnych, zobacz Korzystanie z Tekla Structures za pomocą aplikacji i wirtualizacji pulpitu.

Instalowanie serwera licencji

Jeśli używasz tylko jednej licencji Tekla Structures , możesz zainstalować serwer licencji na tym samym komputerze co Tekla Structures. W efekcie program będzie dostępny na tej konkretnej stacji roboczej. W środowisku z wieloma licencjami i użytkownikami można zainstalować serwer licencji w sieci firmowej, co pozwala na bardziej elastyczne wykorzystanie licencji stosownie do potrzeb.

Zanim użytkownicy zaczną korzystać z Tekla Structures , musisz wykonać następujące czynności:

 • Zainstalowanie i skonfigurowanie serwera licencji na komputerze.
 • Zapisanie certyfikatu uprawnień i aktywowanie licencji.
 • Połącz każdy komputer kliencki z Tekla Structures z serwerem licencji ręcznie, za pomocą niestandardowej instalacji lub przez wydanie instrukcji użytkownikom.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale System licencjonowania Tekla Structures.

Serwer multi-user Tekla Structures

Tryb multi-user umożliwia równoczesny dostęp kilku użytkowników do tego samego modelu. Tryb ten jest odpowiedni dla lokalnych zespołów w przypadku projektów realizowanych przez członków zespołu, którzy znajdują się w jednym miejscu, ale niekoniecznie mają połączenie internetowe.

Jeśli firma bierze udział w zewnętrznych projektach lub wielu użytkowników w firmie pracuje z różnych lokalizacji z tym samym modelem, zaleca się używanie Tekla Model Sharing. Za pomocą Tekla Model Sharing użytkownicy w firmie mogą pracować z tym samym udostępnionym modelem, w trybie offline, z wysoką wydajnością oraz synchronizować zmiany ze zmianami wprowadzonymi przez innych członków zespołu, nawet w sieci o niskiej przepustowości. Tekla Model Sharing wymaga osobnej subskrypcji.

Model multi-user zawiera pojedynczy model główny. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do tego modelu i otworzyć własny widok lokalny modelu. Widoki lokalne są nazywane modelem roboczym. Wszelkie zmiany, jakie użytkownik wprowadza do swojego modelu roboczego, są lokalne i niewidoczne dla innych użytkowników do czasu, gdy użytkownik zapisze model roboczy w modelu głównym. System multi-user może obejmować kilka komputerów klientów, na których użytkownicy pracują na swoich modelach roboczych. Model główny może się znajdować w dowolnym miejscu w sieci, w tym także na dowolnym z komputerów klientów.

System multi-user Tekla Structures działa w wewnętrznej sieci organizacji korzystającej ze standardowego protokołu TCP/IP i obejmuje:

 • Komputer serwera multi-user Tekla Structures z działającą aplikacją xs_server.exe (uruchomionym przez narzędzie AlwaysUp )
 • Komputer serwera plików, który zawiera model główny
 • Komputery klientów, na których uruchomiony jest program Tekla Structures

Poniższa ilustracja przedstawia jedną z możliwych konfiguracji systemu multi-user.

Serwer multi-user stanowi osobną instalację dostępną w Tekla Downloads.

Aby uzyskać wskazówki na temat instalowania serwera multi-user i na temat uruchamiania serwera multi-user jako usługi, zobacz System wielu użytkowników.

Note:

Gdy w obrębie tego samego modelu w różnych miejscach i w różnym czasie pracuje więcej niż jeden użytkownik, należy używać Tekla Model Sharing zamiast trybu multi-user.

Instalowanie pakietów .tsep

Pakiety rozszerzeń Tekla Structures , pakiety .tsep to rozszerzenia Tekla Structures lub programy instalacyjne dodatkowej zawartości środowiska. Pakiety .tsep są dostępne do pobrania z Tekla Warehouse.

Pakiety .tsep można instalować na trzy sposoby.

Instalacja bezpośrednia

 1. Kliknij dwukrotnie pobrany instalator .tsep.
 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekla Structures extension manager z nazwą rozszerzenia, które ma zostać zainstalowane.

  Domyślnie instalatory .tsep są otwierane za pomocą aplikacji Tekla Structures extension manager. Niektóre instalatory .tsep są uruchamiane bezpośrednio z Tekla Warehouse za pomocą opcji Insert into model.

 3. Wybierz wersje Tekla Structures , do których chcesz importować, i kliknij przycisk Importuj. Po następnym uruchomieniu Tekla Structures rozszerzenia zostaną automatycznie zainstalowane i wyświetlone w oknie Menedżer rozszerzeń Tekla Structures.
Note:

Jeśli instalator .tsep nie jest skonfigurowany tak, aby był domyślnie uruchamiany w aplikacji Tekla Structures extension manager , można to ustawić ręcznie. Kliknij prawym przyciskiem myszy instalator .tsep i wybierz Properties. W oknie Opens with wybierz Change i przejdź do lokalizacji aplikacji TsepFileDispatcherLauncher.

Instalacja menedżera rozszerzeń Tekla Structures

Możesz też zainstalować instalator .tsep w oknie Tekla Structures extension manager w Tekla Structures.

 1. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknij > Manage extensions > Extension manager , aby otworzyć aplikację Tekla Structures extension manager.
 2. Kliknij Import i przejdź do położenia instalatora .tsep , który chcesz zainstalować.
 3. Kliknij Open.

  Zaimportowany .tsep zostanie zainstalowany przy następnym uruchomieniu Tekla Structures. Pakiet jest pokazany w oknie Tekla Structures extension manager i gotowy do użycia w katalogu Aplikacje i komponenty.

Odinstalowywanie pakietów .tsep

Aby odinstalować pakiety .tsep , wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W aplikacji Tekla Structures extension manager wybierz pakiety .tsep , które chcesz odinstalować (możesz wybrać więcej niż jeden pakiet, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl lub Shift ), i kliknij Remove. Pakiety .tsep zostaną usunięte po ponownym uruchomieniu Tekla Structures.
 • Przejdź do lokalizacji ..\Program Files\Tekla Structures\<version\nt\bin\ i kliknij dwukrotnie plik TeklaExtensionPackage.Builder.exe , aby otworzyć okno dialogowe Tekla Structures Extension Package (TSEP) builder and test runner.

  Przejdź do zakładki Uninstall TSEP based extensions , wybierz pakiety .tsep , które chcesz odinstalować (możesz wybrać więcej niż jeden pakiet, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl lub Shift ), i kliknij Uninstall selected. Spowoduje to usunięcie wszystkich wybranych pakietów .tsep. Nie musisz restartować Tekla Structures.

Instalacja bezobsługowa

Możesz przeprowadzić bezobsługową instalację pakietów .tsep na firmowych stacjach roboczych. Ta metoda jest przeznaczona dla administratorów systemu.

Domyślnie instalatory .tsep oczekujące na zainstalowanie są przechowywane w \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\ <version> \Extensions\To be installed. Aby przeprowadzić instalację bezobsługową, należy skopiować instalatory .tsep do folderu %XSDATADIR%\Extensions\To be installed. Utwórz folder \To be installed , jeśli jeszcze nie istnieje.

Po uruchomieniu Tekla Structures sprawdzi dostępne instalatory .tsep z folderu \To be installed i automatycznie je zainstaluje. W przypadku starszej wersji tego samego pakietu rozszerzenia, zostanie ona odinstalowana przed zainstalowaniem nowej wersji. Instalacja zostanie anulowana, jeśli jest już zainstalowana ta sama lub nowsza wersja.

 • Zainstalowane instalatory .tsep są zapisane w folderze %XSDATADIR%\Extensions\Installed.
 • Nieprawidłowe instalatory .tsep są odinstalowywane i przenoszone do folderu %XSDATADIR%\Extensions\Invalid installations.
 • Anulowane instalatory .tsep są zapisywane w %XSDATADIR%\Extensions\Cancelled installations.

Kopiowanie instalatorów .tsep

Zaleca się użycie ROBOCOPY z wiersza polecenia ( cmd.exe ) do skopiowania instalatorów .tsep. Więcej informacji na temat ROBOCOPY można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft, np.

Podstawowa składnia ROBOCOPY to: robocopy <Source> <Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]

Na przykład, aby skopiować instalatory .tsep :
robocopy
"\\Server1\prod\TeklaStructures\2019.0\Environments_TSEP"
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Extensions\To be installed"
*.tsep
Polecenie uwzględni wszystkie instalatory .tsep z katalogu sieciowego \Server1 i skopiuje je do lokalnego folderu użytkownika \To be installed.

Instalacja bezobsługowa

Można odinstalować pakiety .tsep partiami, tworząc pusty plik bez rozszerzenia, o nazwie RemoveExtensionOnStartup w \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\ <version> \Extensions\Installed\[Extension_To_Be_Uninstalled]. Rozszerzenia zostaną usunięte przy następnym uruchomieniu Tekla Structures.

Aktualizacja Tekla Structures

Można zainstalować dodatki service pack w istniejącej instalacji Tekla Structures. Można przeprowadzić aktualizacje do nowych dodatków service pack bez aktualizowania istniejących licencji. Nowa wersja Tekla Structures instaluje się jako osobna instancja i może istnieć na tej samej stacji roboczej z innymi wersjami Tekla Structures. Aktualizacja do nowej wersji wymaga również zaktualizowania licencji, ponieważ licencje mają najwyższą dopuszczalną wersję.

Jeśli na komputerze jest już zainstalowana starsza wersja Tekla Structures , można użyć Kreatora migracji do skopiowania ustawień osobistych do nowej wersji. Za pomocą Kreatora migracji można skopiować dowolne z poniższych ustawień i wartości:

 • Plik user.ini
 • Wartości w rejestrze, takie jak:
  • Paski narzędzi
  • Okna dialogowe
  • Ogólne opcje

Gdy program Tekla Structures zostanie dostosowany, na przykład zostaną dodane lub zmienione rysunki lub szablony raportów i elementy katalogu, zdecydowanie zaleca się utworzenie folderów projektu i firmowych dla dostosowanych plików. Jest to przydatne, jeśli chcesz przechowywać pliki do użycia w przyszłość lub jeśli chcesz zachować je po zainstalowaniu nowej wersji.

Tekla Structures przy instalacji nowej wersji nie powoduje zastąpienia plików w folderach projektu i firmowych. Dostosowane pliki można zachować bez konieczności kopiowania i wklejania czy eksportowania i importowania z poprzednich wersji. Dzięki temu uaktualnianie jest szybsze i łatwiejsze. Jeśli wcześniejsze wersje Tekla Structures zostały dostosowane bez używania folderów firmowych lub projektu, konieczne będzie przeniesienie dostosowanych ustawień do następnej wersji Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji Tekla Structures należy zawsze przetestować działanie starych ustawień firmowych.

Tip:

Jeśli chcesz skopiować ustawienia w późniejszym czasie, Kreator migracji można uruchomić ręcznie, klikając dwukrotnie MigrationWizard.exe w folderze \Tekla Structures\ <version> \nt\bin\applications\Tekla\Migrations. Możesz wybrać wersję, z której zostaną skopiowane ustawienia i wersję, do której trafią.

Struktura folderów

Struktura folderów na komputerze lokalnym

Zobacz Foldery instalacji Tekla Structures , aby uzyskać informacje na temat konfiguracji struktury folderów na komputerze lokalnym.

Struktura folderów organizacji

Zalecamy używanie centralnego folderu plików do przechowywania plików modelu i konfiguracji ustawień specyficznych dla firmy oraz projektów. Tekla Structures odczytuje ustawienia z centralnego serwera plików. Przy uaktualnianiu do nowej wersji Tekla Structures lub aktualizowaniu logo firmy wystarczy zamienić pliki w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej wykonywać kopie zapasowe i przeprowadzać uaktualniania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Tworzenie folderów projektów i folderów firmowych.

Kopia zapasowa

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku wszystkich cennych informacji i prac przechowywanych przez firmę, ważne jest też sporządzanie kopii zapasowych folderów modeli oraz ustawień firmowych i projektów. Jeśli firma dysponuje systemem sporządzania automatycznie zaplanowanych kopii zapasowych, najlepiej zaplanować sporządzanie kopii zapasowych w nocy, poza godzinami pracy, aby nie dopuścić do ewentualnych konfliktów w modelu. Należy także pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej uprawnień do licencji.

Ochrona przed wirusami

W niektórych przypadkach oprogramowanie antywirusowe powodowało problemy z zapisywaniem modeli i rysunków w folderze modelu. Te problemy mogą występować przede wszystkim wtedy, gdy model jest zapisany na dysku sieciowym. Zdecydowanie zaleca się dodanie Tekla Structures do listy bezpiecznych programów systemu antywirusowego i takie skonfigurowanie ochrony przed wirusami, aby działania w folderze modelu nie były blokowane ani skanowane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej