Prawa dostępu w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Prawa dostępu w trybie wielu użytkowników

Prawa dostępu można kontrolować za pomocą uprawnień. Osoba, która utworzyła model lub ktokolwiek inny z tej samej organizacji może kontrolować prawa dostępu do modelu za pomocą uprawnień. W praktyce uprawnienia modelu są kontrolowane za pośrednictwem pliku privileges.inp.

Przez modyfikację pliku privileges.inp można kontrolować:

 • dostęp do modyfikacji atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika

 • dostęp do modyfikacji właściwości obiektu; wykonuje się to przez blokowanie i odblokowywanie obiektów

 • dostęp do modyfikacji ustawień numeracji

 • dostęp do funkcji usuwania użytkowników na serwerze wielu użytkowników

 • dostęp do zapisu plików standardów

Można zapobiec przypadkowej modyfikacji modelu i rysunków przy użyciu zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu Zablokowane , blokad rysunków lub blokad we Właściwościach faz. Atrybut Zablokowane zastosowany razem z uprawnieniami może zapobiegać modyfikowaniu modelu przez niektórych użytkowników lub niektóre organizacje.

Na przykład możesz ograniczyć dostęp do modelu w taki sposób, aby atrybuty stanu mógł zmienić tylko użytkownik kontrolujący. Możesz również uniemożliwić niektórym użytkownikom zmienianie atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika, które są stosowane w celu zatwierdzania stanu produkcji lub budowy.

Zmiana praw dostępu w pliku privileges.inp

Jak działają uprawnienia:

 • Plik privileges.inp pełni rolę interfejsu użytkownika do aktualizowania uprawnień w modelu.

 • Uprawnienia są ładowane z pliku privileges.inp i zapisywane w modelu.

 • Uprawnienia są ładowane z pliku privileges.inp tylko wówczas, gdy bieżący użytkownik może wykonać tę operację.

 • Jeśli nie istnieje żaden plik privileges.inp lub jeśli nie może zostać załadowany, wówczas używane są uprawnienia zapisane już w modelu (jeśli jakiekolwiek istnieją).

 • Jeśli żadne uprawnienia nie zostaną ustawione, wszyscy użytkownicy będą mieli pełne prawa dostępu.

 • Tekla Structures sprawdza uprawnienia domyślne w pliku privileges.inp w momencie utworzenia modelu oraz każdorazowo podczas otwierania modelu.

 • Tekla Structures wyszukuje plik najpierw w folderze bieżącego modelu, a następnie w folderze zdefiniowanym dla opcji zaawansowanej XS_​INP.

Note:

Uprawnienia modelu pliku privileges.inp może zmienić tylko ta osoba, która utworzyła model albo dowolna osoba z tej samej organizacji.

Aby zmienić prawa dostępu:

 1. Zamknij model.

 2. Otwórz plik privileges.inp z folderu ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp w dowolnym standardowym edytorze tekstu.

 3. Zmień żądane ustawienia i zapisz plik.

 4. Ponownie otwórz model.

Przykład

Poniżej pokazano przykładowy plik privileges.inp. Ukośnik (/) lub ukośnik lewy (\) oddziela nazwę użytkownika od nazwy organizacji ( <organization>/<user> ). Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna nazwa użytkownika, wówczas oznacza to każdą osobę w danej firmie. Każdy wiersz zawiera trzy kolumny rozdzielone znakami tabulacji.

Jeśli chcesz nadać uprawnienie tylko jednemu użytkownikowi albo niektórym użytkownikom, najpierw musisz wykluczyć wszystkich, a następnie uwzględnić użytkowników, którym chcesz nadać uprawnienie.

W nazwach organizacji i użytkowników rozróżniane są wielkości liter. Na przykład COMPANYA to nie to samo co companyA.

Opcje w pliku privileges.inp

W pliku privileges.inp dostępne są następujące polecenia:

 • dostęp do modyfikacji atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika (UDA) – attribute:UDA_NAME

 • dostęp do modyfikacji właściwości obiektu – attribute:OBJECT_LOCKED

 • dostęp do modyfikacji ustawień numeracji – action:PartnumbersOptions

 • dostęp do uruchamiania numeracji – action:PerformNumbering

 • dostęp do funkcji usuwania użytkowników w modelu wielu użytkowników – action:AllowMultiuserKick

 • dostęp do zapisu plików standardów – action:SaveStandard

 • dostęp do funkcji dodawania znaków wodnych do drukowanych rysunków – action:DrawingWatermark

Jeśli chcesz nadać uprawnienie tylko jednemu użytkownikowi albo niektórym użytkownikom, najpierw musisz wykluczyć wszystkich, a następnie uwzględnić użytkowników, którym chcesz nadać uprawnienie.

Kolumna

Opcja

Opis

chroniony atrybut zdefiniowany przez użytkownika

attribute: nazwa

Wpływa na chroniony, zdefiniowany przez użytkownika atrybut „nazwa”. Sprawdź dokładną pisownię nazwy w pliku objects.inp.

LUB

działanie

action: nazwa

Wpływa na działanie „nazwa”. Dostępne działania:

 • PartnumbersOptions : kontroluje dostęp do ustawień numeracji.

  Ograniczenie: tylko pełne prawa / brak

 • PerformNumbering : kontroluje dostęp do wykonywania numerowania.

 • AllowMultiuserKick : kontroluje dostęp do usuwania użytkowników z modelu wielu użytkowników.

  Ograniczenie: tylko pełne prawa / brak

 • SaveStandard : kontroluje dostęp do zapisu plików standardów.

  Ograniczenia: tylko standard

 • DrawingWatermark : kontroluje prawa do dodawania znaków wodnych do drukowanych rysunków.

użytkownik

everyone

Wszyscy użytkownicy

domain/

Dotyczy wszystkich użytkowników w domenie sieciowej „domain”.

domain/nn

Dotyczy użytkownika „nn” w domenie sieciowej „domain”.

nn

Dotyczy użytkownika „nn”.

prawa

full

Użytkownik może zmieniać atrybut zdefiniowany przez użytkownika.

view

Użytkownik może wyświetlać atrybut zdefiniowany przez użytkownika, ale nie może go zmieniać. Ta opcja dla użytkownika jest wyszarzona.

none

Atrybut zdefiniowany przez użytkownika jest ukryty przed użytkownikiem.

Atrybut Zablokowane zdefiniowany przez użytkownika

W celu ochrony obiektów przed przypadkowymi modyfikacjami można używać zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu Zablokowane.

Można go używać w odniesieniu do:

 • elementów (osobno dla belek, słupów itp.)

 • śrub

 • spoin

 • rysunków konkretnych typów

 • właściwości projektu

 • właściwości fazy

Zdefiniowany przez użytkownika atrybut Zablokowane ma trzy wartości: Tak , Nie i Organizacja. Gdy atrybut jest ustawiony na wartość Tak , obiekt jest zablokowany i użytkownik nie może modyfikować jego właściwości. Można zmieniać tylko zdefiniowane przez użytkownika atrybuty obiektu, które nie wpływają na numerowanie. Jeśli podejmiesz próbę modyfikacji zablokowanego obiektu, Tekla Structures wyświetli następujący komunikat ostrzegawczy:

„Istnieją zablokowane obiekty - patrz raport. Nie można wykonać operacji.”

Atrybut OBJECT_LOCKED w pliku objects.inp określa, czy zdefiniowany przez użytkownika atrybut Zablokowane będzie widoczny w interfejsie użytkownika Tekla Structures.

Note:

Przed blokowaniem obiektów należy się upewnić, że numeracja jest aktualna.

Kontrola dostępu do funkcji blokowania i odblokowywania obiektów w modelu wielu użytkowników

Za pomocą atrybutu OBJECT_LOCKED w pliku privileges.inp można ustawić dostęp użytkowników do zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu Zablokowane , uniemożliwiając w ten sposób użytkownikom blokowanie i odblokowywanie obiektów.

Przykład

Pełne uprawnienia do blokowania i odblokowywania obiektów mają wyłącznie użytkownicy o statusie man i man2. Atrybut zdefiniowany przez użytkownika jest ukryty przed wszystkimi innymi:

Note:

Aby chronić inne atrybuty zdefiniowane przez użytkownika, należy utworzyć ich listę w pliku privileges.inp.

Kontrola dostępu do funkcji numeracji w modelu wielu użytkowników

Aby uniemożliwić niepowołanym użytkownikom modyfikowanie ustawień numerowania, należy ograniczyć ich prawa dostępu do właściwości numerowania w pliku PartnumbersOptions w folderze privileges.inp.

Note:

Użytkownicy mogą uruchamiać numerowanie, nawet jeśli nie mają uprawnień do modyfikowania ustawień numerowania.

Jeśli użytkownik, który nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości w oknie dialogowym Ustawienia numeracji , podejmie próbę uzyskania dostępu do okna dialogowego, wówczas Tekla Structures wyświetli komunikat ostrzegawczy z informacją o tym, że użytkownik nie posiada niezbędnych uprawnień.

Przykład

Tylko użytkownik admin może modyfikować właściwości w oknie dialogowym Ustawienia numeracji :

Kontrola dostępu do zapisu plików standardów w modelu wielu użytkowników

Aby kontrolować uprawnienia użytkowników do zapisywania plików standardów, należy użyć działania SaveStandard w pliku privileges.inp.

Przykład

Tylko użytkownik admin ma uprawnienia do zapisywania plików standardów w domenie sieciowej ORGANIZATION :

Kontrola dostępu do funkcji usuwania użytkowników z modelu wielu użytkowników

Za pomocą działania AllowMultiuserKick w pliku privileges.inp można ograniczać uprawnienia do usuwania użytkowników z modelu wielu użytkowników.

W oknie dialogowym Aktywni użytkownicy multi-user można zdefiniować usuwanie niepożądanych aktywnych użytkowników multi-user z listy użytkowników. Jest to przydatne na przykład w przypadku wystąpienia błędu aplikacji na komputerze użytkownika i konieczności usunięcia blokad obiektów poprzez usunięcie użytkownika.

Zanim konkretny użytkownik będzie mógł usuwać innych użytkowników z modelu, musisz zdefiniować działanie AllowMultiuserKick w pliku privileges.inp i nadać pełne uprawnienia użytkownikowi, który będzie usuwał użytkowników.

Przykład

Pełne uprawnienia funkcji usuwania użytkowników ma tylko użytkownik jsmith :

Usuwanie użytkownika:

 1. W menu Plik kliknij kolejno Udostępnianie > Aktywni użytkownicy multi-user .

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy użytkownika, który ma być usunięty, a następnie wybierz Usuń blokady.

 3. Kliknij Odśwież , aby usunąć użytkownika.

  Wszystkie blokady, jakie dany użytkownik założył na obiektach, zostaną usunięte wraz z użytkownikiem.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej