Aktualizacje narzędzi do produkcji elementów betonowych

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Aktualizacje narzędzi do produkcji elementów betonowych

Eksport Unitechnik zawiera kilka nowych przydatnych funkcji; poprawiono też Eksport EliPlan i Eksport BVBS.

Eksport Unitechnik (79)

Eksport Unitechnik ulepszono w następujący sposób:

 • Teraz eksport automatycznie rozpoznaje i eksportuje wartość szerokości luzu między warstwami paneli wielowarstwowych.

 • Skanowanie atrybutu linii teraz prawidłowo rozpoznaje fazowania, jeśli rozmiar fazowania jest większy niż połowa grubości elementu.

 • Ulepszono eksportowanie atrybutów linii dla drugiej warstwy ściany podwójnej.

 • Kanały elektryczne są teraz zawsze eksportowane z pozycją Z = 0.

 • Wcześniej kiedy warstwa ściany podwójnej była tworzona z więcej niż jednego elementu i włączone było ustawienie Wytnij zewnętrzne zespoły , w eksporcie brakowało elementów osadzonych. Ten problem został naprawiony.

 • Element montażowy jest teraz eksportowany jako pojedyncza linia o odpowiedniej długości i szerokości, gdy zachodzi na kontur, a ustawienie Wytnij zewnętrzne zespoły jest włączone.

 • Szerokość elementów osadzonych utworzonych jako elementy B-rep jest teraz eksportowana prawidłowo.

 • Grubości produkcyjne warstw ściany podwójnej są teraz obliczane tak, że grubość pierwszej warstwy jest grubością podzespołu uwzględniającej kratownice, a grubość drugiej warstwy jest grubością kompletnego zespołu betonowego niezależnie od wybranej opcji okna dialogowego. Ma to na celu zapewnienie, że wartości grubości produkcyjnej są zgodne z maksymalną wysokością slotu w komorze składowania.

 • Można teraz używać wartości <VALUE> do badania atrybutu użytkownika elementu oraz wartości {VALUE} do badania atrybutu użytkownika zespołu w opcji Text[Template]#Counter. Umożliwia to użycie krótszego łańcucha zamiast konieczności wyznaczania atrybutów UDA za pomocą właściwości szablonu.

 • Można teraz stosować wszystkie kombinacje tekstów, szablonów i symboli liczników za pomocą opcji Text[Template]#Counter.

 • Pręty i siatki nie są już uwzględniane w obliczeniach ekstremów zespołu betonowego, kiedy są wykluczone z eksportu. Dzięki temu żadne wystające zbrojenia, które zostały wykluczone, nie tworzą już offsetów.

 • Istnieje możliwość orientacji obiektu przy użyciu nowego atrybutu użytkownika obiektu powierzchni Użyj powierzchni jako podstawy palety bez zmieniania górnej płaszczyzny formy lub obrotu w ustawieniach eksportu.

 • Ściany podwójne są teraz eksportowane prawidłowo również wtedy, gdy określono więcej niż jeden element jako pierwszy (lub drugi) etap zespołu betonowego.

 • Podczas używania form giętych haków końcowych serie danych geometrycznych prętów i siatek będą teraz symetrycznie zaokrąglane w przypadkach granicznych.

 • Grupy prętów, które zostały zebrane w siatki, są teraz prawidłowo rozginane.

 • Pręty zbrojeniowe eksportowane jako elementy osadzone są teraz eksportowane z prawidłową geometrią.

 • Kratownice są teraz umieszczane na pierwszej warstwie ściany podwójnej niezależnie od tego, w jaki sposób są modelowane, chyba że zostały dołączone do drugiej warstwy.

 • Ulepszono rozpoznawanie osadzenia w przypadkach, gdy obie warstwy podwójnej ściany znajdują się na tym samym poziomie hierarchii w zespole.

 • Pola graniczne elementów osadzonych są teraz zawsze eksportowane prostopadle do palety.

 • Układ współrzędnych i zeskanowana geometria są teraz rysowane liniami prostymi zamiast liniami konstrukcyjnymi zapisanymi w bazie danych modelu.

 • Dane kreślenia geometrycznego są teraz zoptymalizowane pod kątem elementów osadzonych utworzonych z wyciętych obiektów o różnej grubości. Liczba punktów pośrednich na liniach geometrycznych lub wielokątach jest ograniczona do minimum.

 • Odczyt danych elementów stalowych z zakładki Specyfikacja danych części montażowych działa teraz poprawnie.

 • Zakładka Główny :

  • Obecnie można stosować dodatkowe opcje długości ciągu 13, 14, 15, 16 i 20 w ustawieniach maski nazw plików.

 • Zakładka Konfiguracja TS :

  • Nazwa ustawienia Obróć o 90° jeśli osiągnięto szer. palety została zmieniona na Obrót automatyczny na palecie i zmieniona została jego funkcjonalność. Układ współrzędnych może być teraz obracany podczas eksportu o +90° lub -90°, gdy szerokość elementu przekracza szerokość palety lub gdy szerokość elementu przekracza długość elementu.

  • Można skanować elementy do eksportu na różnych płaszczyznach za pomocą ustawienia Pozycja skanowania. Dostępna jest teraz nowa opcja umożliwiająca jednoczesne skanowanie w trzech płaszczyznach.

 • Zakładka Elementy osadzone :

  • Nie trzeba teraz eksportować wykończenia powierzchni, wybierając dla opcji Eksportuj powierzchnię wartość Nie.

  • Można teraz wyeksportować obszar graniczny elementu głównego lub wszystkich elementów za pomocą symbolu naroża. Te opcje zostały dodane na liście Eksportuj zespoły. Można również ustawić szerokość i wysokość symbolu naroża.

   Obszar graniczny elementu głównego z symbolami naroża:

   Wszystkie elementy obszaru granicznego z symbolami naroża:

 • Zakładka Zbrojenie :

  • Można teraz określić, czy niezbierane zbrojenie ma być wykluczone przy użyciu nowej opcji Zebrane ustawienia Eksport zbrojenia.

  • Dostępne są nowe opcje kreślenia kratownic:

   • Pas górny jako kratownica (domyślnie): W eksporcie jest uwzględniana geometria głównego pasa (pas górny) wraz ze wszystkimi informacjami.

   • Pasy dolne jako kratownica : Kratownica jest eksportowana jako jeden obiekt, ale z liczbą sztuk 2 oraz rozstawem.

   • Wszystkie pasy jako kratownica : Jeden obiekt jak powyżej, ale z liczbą sztuk 3.

   • Jako pas górny z symbolami końcowymi : 2 symbole elementów montażowych są umieszczane na punktach końcowych pasa górnego w stronę kratownicy; długość linii wynosi 20 mm. Ponadto wspomniane powyżej informacje BRGIRDER.

   • Jako pasy dolne z symbolami końcowymi : 4 symbole elementów montażowych są umieszczane na punktach końcowych pasa dolnego w stronę kratownicy; długość linii wynosi 20 mm. Ponadto wspomniane powyżej informacje BRGIRDER.

   • Tylko symbole końcowe pasa górnego : 2 symbole elementów montażowych są umieszczane na punktach końcowych pasa górnego w stronę kratownicy; długość linii wynosi 20 mm. Brak BRGIRDER.

   • Tylko symbole końcowe pasa dolnego : 4 symbole elementów montażowych są umieszczane na punktach końcowych pasa dolnego w stronę kratownicy; długość linii wynosi 20 mm. Brak BRGIRDER.

  • Ustawienie Zbrojenie gięte jako rozgięte ma teraz nową opcję Tylko siatki. Za pomocą tej opcji można eksportować siatki gięte jako rozgięte, podczas gdy inne zbrojenie gięte jest eksportowane jako gięte.

  • Ustawienie Długość prętów zbrojeniowych ma teraz nową opcję Linie na krawędzi (wszystkie długości ramion) , która oblicza długości ramion prętów przy krawędzi prętów.

  • Teraz można grupować podobne pręty z równymi rozstawami za pomocą nowego ustawienia Grupowanie prętów. Podobne zbrojenie jest eksportowane przy użyciu wiersza RODSTOCK z poprawną liczbą i rozstawem. Dostępne opcje to Tak i Nie (domyślnie). Grupowanie prętów jest przeznaczone głównie do użycia w produkcji prostej siatki i zbrojenia.
 • Zakładka Specyfikacja bloku danych SLABDATE :

  • Można wyznaczyć dane na temat eksportowanego elementu za pomocą nowego ustawienia Przeznaczenie elementu specjalnego.

  • Można teraz eksportować informacje o środkach transportu przy użyciu nowego ustawienia Typ transportu.

  • Eksport grubości produkcyjnej podwójnych ścian został zmieniony. Opcja Szerokość zespołu betonowego powoduje, że jest eksportowana grubość zespołu betonowego obu warstw.

  • Istnieje nowe ustawienie Klasa ekspozycji , które umożliwia eksportowanie klasy ekspozycji.

 • Zakładka Paleta :

  • Można teraz wyrównać elementy w kierunku Y przy użyciu nowego ustawienia Wyrównaj w osi Y. Możesz wybrać, czy będzie wyrównywana

   • górna krawędź elementu do górnej krawędzi palety
   • górna krawędź elementu do osi palety
   • oś elementu do osi palety
   • dolna krawędź elementu do osi palety
   • dolna krawędź elementu do dolnej krawędzi palety
 • Zakładka Sprawdzenie :

  • Można teraz sprawdzić poprawność prętów i długości ramion, a także przedłużeń i rozstawów siatki.

  • Możliwe jest teraz także zezwolenie na eksportowanie nieprawidłowego zbrojenia w sposób nieautomatyczny lub zakazanie ich eksportu.

Eksport EliPlan (68)

Eksport EliPlan ulepszono w następujący sposób:

 • Można teraz używać różnych mapowań kodu produktu za pomocą nowego ustawienia Kod produktu na zakładce Zawartość danych.

 • Ulepszono eksport danych długości L1 i L2 w odniesieniu do cięć płyt kanałowych.

 • Cięcia utworzone na ciętych po przekątnej płytach nie mają już wpływu na obliczanie wartości L1 i L2.

Eksport BVBS

Eksport BVBS ulepszono w następujący sposób:

 • Jeśli wiele segmentów pręta ma wartość gięcia 0 stopni, wówczas jest on eksportowany jako prosty, ciągły.

 • Wyeksportowane okrągłe i spiralne pręty zbrojeniowe uzyskują teraz wewnętrzny promień łuku zamiast promienia osi. Wartość ta jest pobierana z właściwości raportu DIM_R i obliczana z geometrii zbrojenia, jeśli brakuje DIM_R.

 • Pręty okrągłe i spiralne miały nieprawidłowe wartości rozstawu. Ten problem został naprawiony.

 • Dodano nowy atrybut użytkownika BVBS_BENDING_ROLL. Atrybut użytkownika BVBS_BENDING_ROLL pochodzi ze zbrojenia. We właściwościach zbrojenia znajduje się nowa zakładka BVBS z nowym ustawieniem Bending roll diameter tego atrybutu użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej