Zaokrąglenia, skok zbieżności, odgięcia i inne ulepszenia zestawu prętów

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Zaokrąglenia, skok zbieżności, odgięcia i inne ulepszenia zestawu prętów

Tekla Structures 2019 wprowadza wiele nowych ustawień i użytecznych funkcji związanych z zestawami prętów.

Zaokrąglanie długości prętów w modelu

Wcześnie można było tylko zaokrąglać długości prętów zbrojeniowych w szablonach raportów i rysunków za pomocą ustawień zdefiniowanych w pliku rebar_config.inp.

Teraz można zaokrąglać długości zestawu prętów w modelu. Nowe ustawienia zaokrąglania są dostępne dla bieżącego modelu w oknie dialogowym Options dla całego zestawu prętów we właściwościach Rebar set oraz dla niektórych prętów z zestawu we właściwościach Rebar property modifier.

Można oddzielne definiować ustawienia prętów prostych, pierwszych i ostatnich ramion oraz ramion pośrednich, a także zaokrąglać długości prętów w górę, w dół lub do najbliższej odpowiedniej liczby zgodnie z dokładnością zaokrąglenia. Dostępne jest również oddzielne ustawienie do definiowania metody zaokrąglania długości prętów w górę na liniach podziału.

Szablony raportów i rysunków nadal korzystają z ustawień zaokrąglania w pliku rebar_config.inp. Jeśli długość zestawu prętów została już zaokrąglona w modelu, a ustawienia zaokrąglania w modelu i pliku rebar_config.inp są sobie równe, w szablonach nie jest wykonywane dodatkowe zaokrąglenie.

Skok zbieżności

Można teraz określić, czy zestawy prętów mają być zbieżne np. przy pochyłych krawędziach elementów i jak ma być tworzony skok prętów zbieżnych. Nowe ustawienia skoku zbieżności dla bieżącego modelu są dostępne w oknie dialogowym Options dla całego zestawu prętów we właściwościach Rebar set oraz dla niektórych prętów z zestawu we właściwościach Rebar property modifier.

Można definiować wartości skoku zbieżności oddzielnie dla prostych prętów, pierwszego i ostatniego ramienia oraz ramion pośrednich. Za pomocą właściwości zestawu prętów lub modyfikatora właściwości można również zdefiniować liczbę prętów w jednym skoku zbieżności.

Tworzenie modyfikatorów zestawów prętów za pomocą nowej karty kontekstowej

Teraz można tworzyć modyfikatory zestawu prętów dla całych zestawów prętów lub dla wybranych grup prętów lub prętów. Za pomocą jednego z trzech przełączników wyboru zbrojenia wybierz pręty w zestawach, dla których chcesz utworzyć modyfikator.

Następnie skorzystaj z poleceń modyfikatora na karcie kontekstowej Zestaw prętów , która pojawia się na prawym końcu wstążki. Karta kontekstowa jest widoczna tylko wtedy, gdy wybrano pręty w zestawie.

Pierwszy przycisk na karcie kontekstowej umożliwia zdefiniowanie sposobu umieszczenia modyfikatora w modelu oraz liczby punktów do wybrania. Oprócz wcześniej dostępnych trybów jednego punktu i wielu punktów dostępny jest teraz nowy tryb wybieraniadla wybranych prętów w zestawie. Przycisk Tryb wskazywania pozwala przechodzić między trzema trybami.

Na karcie kontekstowej Zestaw prętów znajdują się również polecenia umożliwiające dodawanie podrzędnych linii prowadzących i lic ramion do zestawów prętów.

Usprawnienia linii podziału

 • Za pomocą linii podziału można teraz definiować standardowe i niestandardowe właściwości zakładów i odgięcia prętów w zestawach. Użyj nowych ustawień we właściwościach Rebar splitter na panelu właściwości, np. Typ podziału , Lapping type oraz cała sekcja Cranking.

  Standardowe wartości właściwości zakładu i odgięcia są odczytywane z pliku rebar_database.inp w folderach środowiska, firmowych lub projektu.

 • Poprzednie ustawienie Pręty do podziału ma teraz wartość Uwzględnione pręty z nową dodatkową opcją 1/4.

 • Poprzednie ustawienie Typ zakładu zostało usunięte.

 • Podczas dodawania linii podziału lub po jej wybraniu długości prętów dotkniętych zmianą są teraz wyświetlane w modelu.

 • Jeśli chcesz utworzyć linię podziału w określonej lub zaokrąglonej odległości od końca pręta, a wymiar widoczny jest mierzony od drugiego końca pręta, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas umieszczania podziału w modelu, aby przełączyć punkt pomiaru na drugi koniec pręta.

Usprawnienia modyfikatorów detalu końcowego

Poniższe nowe ustawienia są teraz dostępne we właściwościach Rebar end detail modifier na panelu właściwości:

 • Obrót haka : Można obracać haki końca pręta poza płaszczyznę pręta. Przykład:

 • Typ wyrównania : Długość pręta można wydłużyć lub skrócić zgodnie z offsetem końcowym lub określoną długością ramienia.

 • Poprzednia sekcja Gwintowanie nazywa się teraz Przygotowania końca i zawiera kilka nowych ustawień.

 • Sekcja Właściwości niestandardowe : Kliknij przycisk Więcej , aby uzyskać dostęp do atrybutów użytkownika modyfikatorów detali końca.

Nowe opcje wyświetlania prętów na wstążce

Na karcie Beton na wstążce dostępne są teraz nowe polecenia Opcje wyświetlania zbrojenia w modelu:

 • Wyświetl lica ramion

  Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć lica ramion zestawu prętów w modelu.

  To samo można osiągnąć, ustawiając opcję zaawansowaną XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES na TRUE lub FALSE.

 • Wyświetl wymiary zbrojenia

  Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć wymiary wybranego pręta zbrojeniowego, grupy prętów lub zestawu prętów w modelu.

  To samo można osiągnąć, ustawiając opcję zaawansowaną XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS na TRUE lub FALSE.

 • Wyświetl modyfikatory właściwości

  Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć modyfikatory właściwości zestawu prętów.

  To samo można osiągnąć, ustawiając opcję zaawansowaną XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS na TRUE lub FALSE.

 • Wyświetl modyfikatory detalu końcowego

  Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć modyfikatory detalu końcowego zestawu prętów.

  To samo można osiągnąć, ustawiając opcję zaawansowaną XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS na TRUE lub FALSE.

 • Wyświetl linię podziału

  Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć linie podziału zestawu prętów.

  To samo można osiągnąć, ustawiając opcję zaawansowaną XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS na TRUE lub FALSE.

 • Koloruj grupy prętów

  Kliknij, aby użyć kolorów zamiast klas zestawów prętów, aby wyświetlić grupy prętów w obrębie zestawów prętów.

  To samo można osiągnąć, ustawiając opcję zaawansowaną XS_REBARSET_COLOR_BARGROUPS na TRUE.

Usprawnienia funkcji modyfikacji lica ramienia

Podczas modyfikowania zestawów prętów przez przeciąganie lica ramienia dostępne są teraz następujące nowe i ulepszone metody:

 • Po przeciągnięciu lica ramienia połączone płaszczyzny lica ramienia pozostaną nienaruszone.

 • Po przeciągnięciu lica ramienia z przytrzymanym klawiszem Alt rozmiar lica ramienia pozostaje bez zmian, ale połączone płaszczyzny lica ramienia mogą się zmieniać.

  Tak działo się wcześniej podczas przeciągania lica ramienia.

 • Po przeciągnięciu lica ramienia z przytrzymanym klawiszem Shift jest ono odłączane od połączonych lic ramienia.

  Wcześniej działo się tak podczas przeciągania lica ramienia z przytrzymanym klawiszem Alt.

 • Po przytrzymaniu lica ramienia z przytrzymanym klawiszem Ctrl tworzone jest nowe, równoległe lico ramienia.

Inne ulepszenia

 • Podczas tworzenia prętów poprzecznych w zestawach można modyfikować długość rozkładu prętów przez dostosowanie długości linii prowadzącej zestawu prętów przed dodaniem prętów do modelu. Po uruchomieniu polecenia Zestaw prętów > Utwórz zbrojenie poprzeczne kliknij nowy przycisk na kontekstowym pasku narzędzi, a następnie skróć lub wydłuż linię prowadzącą, przeciągając jej uchwyty końca.

 • Teraz można pracować z modyfikatorami zestawu prętów, liniami podziału, liniami prowadzącymi i licami ramion również przy użyciu przełącznika Wybierz grupy prętów lub Wybierz pojedyncze pręty. Wcześniej było to możliwe tylko przy użyciu przełącznika Wybierz zestawy prętów.

 • Wszystkie modyfikatory zestawu prętów, w tym linie podziału, mają następujące nowe ustawienia:

  • Uwzględnione pręty do definiowania, ile prętów można zmodyfikować w jednym położeniu.

   Jest to podobne do ustawienia Pręty do podziału , które było wcześniej dostępne dla linii podziału, z nową dodatkową opcją 1/4.

  • Pierwszy uwzględniony do definiowania, który pręt jest pierwszym prętem do zmodyfikowania, zaczynając od pierwszego końca modyfikatora.

 • Symbol strzałkiw pobliżu punktu środkowego każdego modyfikatora zestawu prętów wskazuje kierunek modyfikatora i na przykład prawą i lewą stronę linii podziału. Strzałka wskazuje początek w kierunku końca modyfikatora.

  Główna i podrzędne linii prowadzące zestawu prętów również mają teraz strzałkę kierunku.

 • Po wybraniu pojedynczej linii zestawu prętów lub grupy prętów modyfikatory i linie podziału, które wpływają na wybrane pręty, są wyświetlane w modelu. Ponadto pozostałe pręty, które nie są wybrane w zestawie prętów, są przedstawione jako półprzezroczyste.

  Po wybraniu modyfikatora lub linii podziału pręty w zestawie, na które wpływa ten modyfikator, są wskazane w modelu. Pozostałe pręty, na które nie wpływa modyfikator, są wyświetlane jako półprzezroczyste.

  W przypadku wybrania opcji rendering Pokaż tylko wybrany element (Ctrl+5) pręty, na które wpływa modyfikator lub linia podziału, są widoczne po zaznaczeniu modyfikatora lub linii podziału.

 • Modyfikatory zestawów prętów są teraz wyraźniej widoczne w modelu dzięki użyciu grubszych i ciągłych linii na wierzchu innych obiektów.

 • Podczas tworzenia zestawów prętów dla elementów betonowych za pomocą poleceń Utwórz zbrojenie podłużne , Utwórz zbrojenie poprzeczne i Utwórz zbrojenie powierzchniowe Tekla Structures automatycznie przycina nowe zestawy prętów przy użyciu istniejących cięć w elementach betonowych. Oznacza to, że nie trzeba tworzyć oddzielnych cięć dla nowych zestawów prętów.

  Można jednak oddzielnie modyfikować i usuwać cięcia zestawów prętów i cięcia elementów betonowych. Również w przypadku dodania nowego cięcie do elementu betonowego z zestawem prętów te zestawy prętów nie są automatycznie przycinane.

 • Można teraz tworzyć zestawy prętów po wewnętrznych stronach cięć i pustych profili.

 • Obecnie możliwe jest badanie grup prętów zestawu prętów w modelu i w rysunkach.

 • Jeśli kolorowanie grupy zestawu prętów jest aktywne, wszystkie pręty zestawu prętów, których typ grupy jest nieznany, są teraz prezentowane różnymi kolorami.

 • Nowe atrybuty szablonu są dostępne dla zbrojenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej