Inne ulepszenia rysunków

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Inne ulepszenia rysunków

Wprowadzono wiele innych usprawnień funkcji rysunkowych. Na przykład możliwe jest organizowanie dokumentów w kategorie ręczne w Menedżer dokumentów. Przeciąganie na rysunkach zostało znacznie uproszczone, a narzędzia do rysowania prętów zostały również zaktualizowane. Ponadto etykiety widoku rysunku mają nowe opcje wyrównania.

Usprawnienia w Menedżerze dokumentów

Zmieniono nazwę przycisku listy rysunków na Menedżer dokumentów

 • Na karcie Rysunki i raporty na wstążce nazwa przycisku polecenia została zmieniona na Menedżer dokumentów.

 • W narzędziu Szybkie uruchamianie można wprowadzić wyrażenie menedżer dokumentów lub lista rysunków. Rzeczywista nazwa polecenia to Menedżer dokumentów (lista rysunków).

Okno dialogowe kategorii menedżera dokumentów o zmiennej wielkości

 • Okno dialogowe kategorii Menedżer dokumentów zostało ulepszone i teraz można zmieniać jego wielkość, by ciągi wyszukiwania i inne właściwości były lepiej widoczne. Szerokość okna dialogowego kategorii jest zapisywana i przywracana z danych zapisanych w modelu po zamknięciu i ponownym uruchomieniu okna dialogowego.

Usprawnienia wydajności

 • Ulepszono działanie niektórych operacji narzędzia Menedżer dokumentów na rysunkach.

Organizowanie dokumentów w kategorie ręczne

Czasami w narzędziu Menedżer dokumentów mogą być potrzebne kategorie dokumentu dla dokumentów, które trudno byłoby sklasyfikować przy użyciu wyszukiwania. Teraz można po prostu wybrać dokumenty, utworzyć kategorię ręczną i dodać do niej dokumenty. Możesz także dodawać dokumenty do istniejących kategorii utworzonych ręcznie oraz usuwać je z nich, a także łączyć kategorie zarówno ręczne, jak i oparte na wyszukiwaniu. Kategoria ręczna może zawierać zarówno rysunki, jak i pliki dokumentów.

Tworzenie kategorii ręcznej może być przydatne, jeśli np. została włączona funkcja Pokaż zmiany od czasu włączenia punktu kontrolnego w narzędziu Menedżer dokumentów , a następnie, gdy niektóre dokumenty zostaną zmienione i będą wyświetlane na liście, można dodać zmienione dokumenty do kategorii ręcznej.
Do Procedura

Tworzenie nowej kategorii ręcznej i dodawanie do niej dokumentów

 • Wybierz dokumenty z listy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kategoria ręczna > Dodaj do nowej. Następnie wpisz nazwę kategorii i ewentualnie podpowiedź oraz zdefiniuj inne wymagane ustawienia. Następnie kliknij Zapisz.

Opcje są takie same jak w przypadku kategorii opartych na wyszukiwaniu poza brakiem funkcji związanych z łańcuchami wyszukiwania oraz przyciskiem Test , jeśli są powiązane dokumenty. Jeśli nie są powiązane żadne dokumenty, elementy sterujące wyszukiwania są widoczne i kategoria może stać się kategorią opartą na wyszukiwaniu lub kategorią ręczną.

Nowo utworzone lub ręcznie zmienione kategorie są zapisywane w pliku DocumentManagerCategories_<user>.xml w folderze bieżącego modelu.

Dodawanie dokumentów do istniejącej kategorii ręcznej

 • Wybierz dokumenty z listy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kategoria ręczna > Dodaj do istniejącej , a następnie wybierz żądaną kategorię.

Zostaną wyszczególnione wszystkie kompatybilne kategorie ręczne. Możesz dodać wybrane dokumenty do różnych kategorii.

Zapisywanie ostatnio zmienionych dokumentów w nowej kategorii ręcznej

 • Po włączeniu przełącznika Pokaż zmiany od czasu włączenia punktu kontrolnego w narzędziu Menedżer dokumentów , a następnie wyłączeniu tego przełącznika zostanie wyświetlony następujący komunikat: Wyłączenie opcji 'Pokaż zmiany' spowoduje zresetowanie punktu kontrolnego zmian i utratę historii dokumentów, które zmieniły się od czasu ustawienia punktu kontrolnego. Czy na pewno chcesz kontynuować?. Wybierz Utwórz nową kategorię.

Możesz także wyłączyć przełącznik, tracąc przez to historię.

Edytowanie kategorii ręcznej

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię na liście kategorii i wybierz Edytuj.

Usuwanie dokumentów z kategorii ręcznej

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Wybierz dokumenty z listy, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Kategoria ręczna > Usuń z , a następnie wybierz kategorię, z której mają zostać usunięte dokumenty.

 • Wybierz kategorie ręczne, aby zostały wyszczególnione wszystkie dokumenty z tych kategorii, kliknij listę prawym przyciskiem myszy i wybierz Kategoria ręczna > Usuń z wybranej.

Usuwanie kategorii ręcznej

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię na liście kategorii i wybierz Usuń.

Usprawnienia wyszukiwania w Menedżerze dokumentów

 • W narzędziu Menedżer dokumentów w przypadku wyszukiwania ogólnego, czyli bez definiowania określonych właściwości do wyszukiwania w ciągu wyszukiwania, wartości, które wyszukujesz, są sprawdzane tylko pod względem widocznych właściwości, a ukryte kolumny właściwości są wtedy ignorowane.

Nowe opcje wyrównywania etykiet widoku

Wcześniej można było tylko wyśrodkować etykiety widoku w poziomie według ramki widoku lub pola ograniczającego widok w oknie właściwości etykiety widoku rysunku. Teraz dostępne są dodatkowe opcje:

 • Wyrównanie w lewo do ramki widoku

 • Wyśrodkowanie do ramki widoku

 • Wyrównanie w prawo do ramki widoku

 • Wyrównanie w lewo do ramki ograniczającej widoku

 • Wyśrodkowanie do ramki ograniczającej

 • Wyrównanie w prawo do ramki ograniczającej widoku

Przeciąganie na rysunkach

 • Sekcja Ustawienia w menu Plik w trybie rysunku zawiera teraz nowy przełącznik Przeciągnij i upuść rysunek. Można teraz przesuwać obiekty rysunku takie jak oznaczenia, obiekty szkicu oraz linie siatki bez uprzedniego zaznaczania obiektów.

 • Można też użyć punktów uchwytów obiektów szkicu bez zaznaczania uchwytów, jeśli został aktywowany przełącznik Przeciągnij i upuść rysunek : Ustaw wskaźnik myszy w pobliżu punktu uchwytu, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij punkt uchwytu w nowe położenie.

  Należy pamiętać, że w celu przeciągnięcia punktów uchwytów etykiet siatki, należy najpierw wybrać linię siatki.

 • Funkcja Inteligentny wybór została usunięta z trybu rysunku. Jest ona teraz elementem nowej funkcji przeciągania i upuszczania. Nowa funkcja przeciągania i upuszczenie rysunku nie wymaga już odznaczania poprzedniego obiektu przed rozpoczęciem przeciągania nowego.

Funkcja „Zoom wybrane” działa teraz w rysunkach

 • Teraz po wybraniu obiektu rysunku lub okna rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zoom > Zoom wybrane ; Tekla Structures przybliży wybrany obiekt lub widok. Wcześniej funkcja Zoom wybrane działała tylko w trybie modelowania. Przybliżanie wybranego widoku jest szczególnie przydatne w bardzo dużych rysunkach zestawczych zawierających wiele widoków.

Zmiany w tworzeniu zrzutu ekranu

 • Funkcja opcji zaawansowanej XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION zmieniła się. Po zapisaniu rysunku nie będzie już pojawiał się monit o utworzenie zrzut ekranu. Gdy ta opcja zaawansowana ma wartość TRUE (domyślnie), zrzut ekranu jest zawsze tworzony podczas zapisywania rysunku i nie jest tworzony nigdy, kiedy opcja ma wartość FALSE.

Tworzenie rysunku

 • Podczas tworzenia kilku rysunków naraz Tekla Structures wyświetla okno dialogowe postępu z przyciskiem Anuluj. Kliknięcie przycisku Anuluj nie przerywa jednak tworzenia nowych rysunków, ale powoduje ich utworzenie bez szablonów. Ten problem został naprawiony. Oprócz tego teraz w oknie dialogowym wyświetlane są również dwa paski postępu: pierwszy wskazuje czynności dotyczące poszczególnych rysunków i porusza się do tyłu i do przodu. Drugi pasek zapełnia się w miarę przetwarzania kolejnych rysunków.

Usprawnienia narzędzi rysunkowych dla zbrojenia

Oznaczenie grupy prętów

 • Na zakładce Znak 3 można teraz określić, jak obrócić tekst znaku przy użyciu nowego ustawienia Obrót znaku. Możesz obrócić tekst znaku poziomo i pionowo lub w kierunku linii znaku (domyślnie).

 • Zmieniono nazwę metody przedstawiania długości pręta Suma wartości A B C na Suma dokładnych długości na zakładkach Znak 1Znak 3.

Wymiarowanie grupy prętów

 • Rozmieszczenie tekstu zostało poprawione i teraz teksty nie zachodzą na siebie ani na pręty.

 • Linia wymiarowa jest teraz tworzona prawidłowo również w przypadku, gdy pręty grupy prętów są widoczne tylko częściowo w widoku rysunku.

 • Wcześniej brakowało pierwszej i ostatniej linii prętów. Ten problem został naprawiony.

 • Teraz można również grupować ze sobą regularnie reprezentowane grupy.

 • Możliwe jest już ponadto wymiarowanie grup prętów okrągłych.

 • Wymiarowanie stopy fundamentowej o typie belka znowu działa.

 • Kolejność elementów zawartości znaczników jest teraz poprawna we wszystkich przypadkach użycia. Ta poprawka dotyczy również dodatkowych znaków.

 • Zmieniono nazwę metody przedstawiania długości pręta Suma wartości A B C na Suma dokładnych długości.

 • Dodatkowe znaki są teraz umieszczane prawidłowo.

 • Narzędzie wstawia teraz prawidłową liczbę linii wymiarowych, a linie są prawidłowo wyrównane.

 • W grupach jednoprętowych wartość CC (rozstawu) wynosi teraz 0,0.

 • Statyczna zawartość znaku umieszczonego w kierunku linii wymiarowej może być dostosowana. Dodatkowe znaki z przodu lub Dodatkowe znaki z tyłu.

 • Zmieniono pierwszy typ na liście Typ oznaczenia na zakładce Parametry. Znaki za linią wymiarową nie są już tam widoczne. Obraz również jest nowy.

 • Zmieniono grupowanie prętów w taki sposób, że w przypadku zmiany rozstawu pręt graniczny przechodzi do grupy mniejszych rozstawów.

 • Można teraz zdefiniować odstęp między znakiem 1 i znakiem 2 przy użyciu nowego ustawienia Rozstaw między znakiem1 i znakiem2 na zakładce Ustawienia zaawansowane. Na tej samej zakładce opcja Odległość następnego znaku została przesunięta do nowego obszaru Grupowanie i zmieniono jej nazwę na Rozstaw znaku grupy. Tolerancja grupy prętów została również przeniesiona do obszaru Grupowanie i zmieniono jej nazwę na Tolerancja grupowania.

 • Dodano więcej przestrzeni między polami, aby zapobiec nakładaniu się na ekranach 4K. Wtyczka oznaczenia grupy prętów została również dostosowana do ekranów 4K.

 • Naprawiono nieprawidłowo zwymiarowane grupy prętów w niektórych kombinacjach typu rozkładu prętów z wykluczonymi prętami początkowymi/końcowymi. Poprawka dotyczy sytuacji, w których wybrano opcję Wyklucz pierwszy , Wyklucz ostatni ;lub Wyklucz pierwszy i ostatni i połączono ją z jednym z następujących typów rozkładu: Równy rozkład wg docelowego rozstawu , Rozstaw dokładny ze zmiennym pierwszym rozstawem , Rozstaw dokładny ze zmiennym ostatnim rozstawem lub Rozstaw dokładny ze zmiennym pierwszym i ostatnim rozstawem.

 • Strzałki wymiarów były niepoprawnie umieszczane podczas korzystania z ustawienia Visibility of reinforcing bars in group z opcją two bars in the middle of group. Ten problem został naprawiony.

Szkic i oznaczenie pręta

 • Ulepszono umieszczanie i dokładność długości segmentów prętów.

 • Dostępnych jest teraz więcej kolorów dla linii.

 • Pręty są teraz wybierane tylko z wybranego elementu.

 • Rysunek nie jest teraz zapisywany, kiedy narzędzie jest wywoływane w otwartym aktywnym rysunku

 • Program nie ulega już awarii, kiedy rozmiar pręta zawiera znaki inne niż numeryczne, np. „HA20”.

 • Ustawienie jednostki „cm m” na zakładce Wymiary działa teraz prawidłowo.

 • Tworzenie szkicu pręta zbrojenia okrągłego i spiralnego działa teraz poprawnie. Poprzednio powodowało zawieszenie się Tekla Structures.

 • Rozmieszczenie tekstu zostało poprawione i teraz teksty nie zachodzą na siebie ani na pręty.

 • Umieszczanie tekstu wymiaru zostało poprawione, aby zajmował on mniej miejsca, gdy używane są obramowania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej