Usprawnienia modelowania i detalowania

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Usprawnienia modelowania i detalowania

Tekla Structures 2019 zawiera wiele ulepszeń funkcji modelowania i detalowania.

Ulepszenia przyciągania ortogonalnego

 • W Tekla Structures 2019 poprawiono funkcję przyciągania, aby lepiej działała z narzędziem Ortho.

  Wcześniej, gdy włączony był tryb Ortho , Tekla Structures zapamiętywała ostatnią płaszczyznę i przyjmowała ostatni wskazany punkt jako punkt referencyjny, czyli nadal przyciągała do płaszczyzny, na której ostatnio wskazano punkt. Skutkowało to niepożądanymi efektami przyciągania, na przykład elementy były tworzone w innej płaszczyźnie niż oczekiwano.

  Teraz, gdy przerwiesz polecenie, informacja o punkcie referencyjnym zostanie wyczyszczona. Oznacza to, że nie ma informacji o punkcie referencyjnym, czyli ostatnim wskazanym punkcie, którego mogłoby użyć przyciąganie ortogonalne. Powoduje to dokładniejsze przyciąganie.

  Gdy musisz użyć punktów referencyjnych, ustaw punkt referencyjny ręcznie, naciskając klawisz Ctrl i wskazując punkt podczas wykonywania polecenia.

 • Wcześniej, gdy tryb Ortho był aktywny, odległości przyciągania były nieprawidłowo zaokrąglone. Ten problem został naprawiony.
 • Podczas korzystania z przyciągania ortogonalnego punkty przyciągania są teraz wyświetlane z symbolami przyciągania prostopadłego.

Usprawnienia otworów na śruby

Dostępna jest teraz nowa opcja w właściwościach Śruba Właściwości śrub , za pomocą której można określić, które łączone elementy nie powinny mieć otworów.

W tym celu:

 1. Przejdź do sekcji Otwory w panelu właściwości Śruba.
 2. Obok opcji Otwory podłużne zaznacz odpowiednie pola wyboru Otwór specjalny.
 3. Na liście Typ otworu specjalnego wybierz opcję Brak otworu.
 4. Kliknij Zmień.

Opcja Brak otworu jest również dostępna dla śrub w komponentach systemowych i użytkownika.

Usprawnienia spoin

Jeśli korzystasz z normy ISO (2553) dla spoin, a opcja zaawansowana XS_AISC_WELD_MARK ma wartość FALSE , można teraz określić, czy rozmiar spoiny decyduje o szerokości czy o grubości.

Ustaw nową opcję zaawansowaną XS_​​ISO_​LEG_​​LENGTH_​​AS_​​WELDSIZE na:

 • TRUE , aby zastosować rozmiar spoiny jako długość ramienia (z) spoin pachwinowych.
 • FALSE , aby zastosować rozmiar spoiny jako grubość pokrycia (a) spoin pachwinowych.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji. Ta opcja zaawansowana dotyczy również spoin pachwinowych w spoinach złożonych.

Należy pamiętać, że ustawienie przedrostka spoiny, który wpływa na rozmiar spoiny, zastępuje wartość ustawioną w opcji XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE.

Dodawanie i usuwanie zawartości jednostek sekcji wylewania

Polecenia Sekcja wylewania > Dodaj do sekcji wylewania i Sekcja wylewania > Usuń z sekcji wylewania są teraz widoczne w menu kontekstowym dla większej liczby kombinacji wybranych obiektów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Następujące polecenia są dostępne również w narzędziu Szybkie uruchamianie i można im przypisywać skróty klawiaturowe:

 • Dodaj do sekcji wylewania
 • Dodaj wybrane obiekty do sekcji wylewania
 • Usuń z sekcji wylewania
 • Usuń wybrane obiekty z jednostki sekcji wylewania

Polecenia te ułatwiają dodawanie dozwolonych obiektów do jednostek sekcji wylewania lub usuwanie ich, nawet jeśli istnieje zestaw wybranych obiektów, które również zawierają obiekty, których nie można dodać do jednostki sekcji wylewania.

Jeśli trzeba zresetować zawartość jednostki sekcji wylewania i określić relacje zdefiniowane za pomocą polecenia Przelicz sekcje wylewania lub Dodaj do sekcji wylewania , można użyć następujących poleceń w narzędziu Szybkie uruchamianie :

 • Resetuj wszystkie relacje jednostek sekcji wylewania
 • Resetuj wszystkie ręcznie przypisane relacje jednostek sekcji wylewania
 • Resetuj wszystkie relacje jednostek sekcji wylewania z wyjątkiem ręcznych przypisań

Ulepszone metody umieszczania elementów w modelu

Łatwiej jest teraz dodawać i przenosić elementy specjalne w modelu tak samo jak elementy użytkownika oraz dostosowywać lokalizację i obrót elementu za pomocą uchwytów osi i obrotu.

Narzędzie do czyszczenia kształtów

Jeśli niektóre wcześniej zaimportowane kształty powodują brak powierzchni lub krawędzi w elementach lub rysunkach, można użyć nowej aplikacji Shape cleaner do czyszczenia geometrii kształtu w modelach Tekla Structures. Czyszczenie oznacza, że Tekla Structures bada i koryguje geometrię kształtu oraz próbuje tworzyć obiekty bryłowe. Jest to przydatne w przypadku kształtów zaimportowanych do modeli Tekla Structures w wersji starszej niż 2018i które są migrowane do wersji 2018i lub nowszej. Shape cleaner pozwala tworzyć kopie zapasowe plików geometrii kształtów i przywracać oryginalne pliki, jeśli efekt czyszczenia jest niezadowalający.

Aplikacja Shape cleaner jest dostępne w katalogu Aplikacje i komponenty.

Usprawnienia numeracji

W oknie dialogowym Ustawienie numeracji zmieniono Faza na Faza zespołu. Teraz ustawienie Faza zespołu wpływa tylko na numeracje zespołów, a nie elementów. Oznacza to, że w ramach numeracji porównywana jest tylko faza zespołu zespołów, a nie faza elementu ani faza zespołu elementów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej