Usprawnienia w Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Usprawnienia w Tekla Model Sharing

W Tekla Structures 2019 wprowadzono kilka ulepszeń Tekla Model Sharing.

Kontrola wersji rysunków

W modelach Tekla Model Sharing można teraz wyświetlać listę różnych wersji rysunku w sytuacjach konfliktowych oraz wyświetlać zrzuty ekranu. Można teraz lepiej kontrolować niezamierzone zmiany wprowadzone na rysunkach i przywrócić wersję z prawidłową zawartością.

Gdy użytkownicy modyfikują ten sam rysunek w lokalnej wersji modelu, a jeden użytkownik wykonuje wysłanie, Lista zmian wyświetli konflikt po wczytaniu lokalnej wersji modelu przez innych użytkowników.

Aby otworzyć okno dialogowe Wersje rysunku i zrzut ekranu rysunku, zaznacz zmieniony rysunek w widoku Lista zmian , kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz wersje.

W oknie dialogowym Wersje rysunku można wybrać wersję rysunku, kliknąć prawym przyciskiem myszy i otworzyć wybraną wersję. Wersję rysunku można zapisać i wysłać, aby stała się ona aktualną wersją dla wszystkich użytkowników.

Sprawdzanie ustawień regionalnych

Podczas dołączania do udostępnionego modelu Tekla Model Sharing sprawdza teraz, czy bieżące ustawienia regionalne systemu Windows są zgodne z ustawieniami regionalnymi systemu, które zostały użyte podczas udostępniania modelu. Jeśli bieżące ustawienia regionalne systemu nie są zgodne, Tekla Structures wyświetli monit o zmianę ustawień regionalnych systemu. Jest to szczególnie przydatne dla nowych użytkowników Tekla Model Sharing ponieważ znacznie ułatwia i skraca proces dołączania do udostępnianego modelu.

Kontrola pomaga uniknąć problemów podczas pracy nad modelem w rozproszonych zespołach. Tekla Structures może działać nieprawidłowo w przypadku otwarcia udostępnionego modelu z ustawieniami regionalnymi systemu niezgodnymi z tymi, które były użyte w chwili rozpoczęcia udostępniania modelu.

Udostępniane ustawienia urządzenia drukującego (plotdev.bin)

Plik plotdev.bin jest teraz udostępniany, gdy znajduje się w folderze modelu. W ten sposób wszyscy członkowie zespołu mogą tworzyć wydruki z tymi samymi ustawieniami, które są zarządzane przez jednego użytkownika.

Plik plotdev.bin zawiera definicje urządzeń drukujących utworzone w Katalog Drukarki (stara metoda drukowania) i których można używać do drukowania w formacie PDF, do drukowania do pliku lub do różnych drukarek oraz do drukowania w różnych rozmiarach.

Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat drukowania rysunków, zobacz Drukowanie rysunków.

Ulepszona wydajność operacji udostępniania dla obiektów modeli referencyjnych

Zapytania obiektów modelu referencyjnego podczas wczytywania i wysyłania zostały zoptymalizowane tak, aby były szybsze niż wcześniej. Spowoduje to przyspieszenie operacji wczytywania i wysyłania w szczególności w sytuacji, gdy w modelu udostępnionym jest duża liczba obiektów modelu referencyjnego.

W widoku Lista zmian nazwy nowych obiektów modelu referencyjnego nie są już wyświetlane.

Ulepszona obsługa profili parametrycznych

Profile parametryczne ( .clb ) są teraz prawidłowo wyświetlane w modelach udostępnionych.

Wcześniej elementy z profilami parametrycznymi były pokazywane jako pręty i były wyświetlane prawidłowo dopiero po ponownym uruchomieniu Tekla Structures. W niektórych przypadkach problemy występowały również, gdy użytkownicy mieli ręcznie zaimportowane profile parametryczne.

Ulepszona obsługa zmian powodujących konflikt

Powodujące konflikty zmiany cięć elementu, śrub montowanych na budowie, dodanych elementów, fazowań krawędzi, spoin na budowie, spoin w warsztacie, spoin wielobocznych i podzespołów są teraz usuwane podczas wczytywania.

Przykładowo użytkownik usuwa cięcie elementu i wysyła zmiany. Inny użytkownik zmienił to samo cięcie, ale musi wczytać zmiany przed udostępnieniem swoich modyfikacji. Wynikiem wczytania jest teraz element z zachowaną prawidłową numeracją i usuniętym cięciem elementu.

Stan rysunku jest pokazany prawidłowo

Flaga stanu rysunku w Menedżer dokumentów jest teraz wyświetlana prawidłowo w sytuacji, w której dwóch użytkowników wykonuje numerację lokalnie. Po wykonaniu numeracji jeden użytkownik wykonuje wysłanie zmian. Drugi użytkownik nadal modyfikuje element i wczytuje zmiany. Numeracja w modelu lokalnym drugiego użytkownika zostanie zastąpiona. Wcześniej stan rysunku był wyświetlany drugiemu użytkownikowi jako nieaktualny, mimo że rysunek był aktualny. Teraz ta flaga stanu jest usuwana i stan rysunku jest wyświetlany prawidłowo zgodnie z oczekiwaniem.

Zwiększona skalowalność dzięki usłudze udostępniania nowej generacji

Tekla Structures 2019 jest pierwszą wersją, w której używana jest usługa udostępniania nowej generacji (v.2.0) zapewniająca stabilną ścieżkę wzrostu dla rozszerzającego się zastosowania udostępniania modelu.

Architektura nowej wersji usługi została zaktualizowana. Wszystkie klasyczne usługi Azure zostały zastąpione przez nowsze wersje usług Azure. Starsze wersje Tekla Structures używają klasycznej usługi udostępniania korzystającej z klasycznych usług Azure.

Uproszczona łączność z usługą udostępniania

W nowej usłudze udostępniania niezbędne ustawienia sieciowe są teraz prostsze.

Od wersji Tekla Structures 2019 otwarty musi być tylko port wychodzący TCP 443 (domyślnie HTTPS). Zazwyczaj jest on otwarty domyślnie.

W przypadku wcześniejszych wersji Tekla Structures , aby uzyskać najlepszą wydajność, należy skonfigurować porty TCP 9350-9354 jako otwarte dla połączeń wychodzących (zalecane przez firmę Microsoft).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej