Usprawnienia eksportu DWG

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Usprawnienia eksportu DWG

Wprowadzono ulepszenia w oknie dialogowym eksportu do pliku DWG. Na przykład podgląd jest teraz otwierany w osobnym oknie, a na zakładce Reguły warstw znajdują się nowe kody kolorów wskazujące, kiedy został wczytany nowy plik DWG oraz kiedy w pliku DWG nie ma żadnych warstw. Wprowadzono też kilka nowych komunikatów potwierdzających wyświetlanych podczas eksportowania pliku DWG. Wyeksportowane nazwy bloków zawierają teraz identyfikator rysunku ułatwiające identyfikację. Ponadto można teraz wprowadzić położenie względne w definicji folderu wyjściowego.

Zmiany w oknie dialogowym eksportu

Okno dialogowe Eksportuj rysunki do DWG/DXF ulepszono w następujący sposób:

  • Układ okna dialogowego eksportu jest teraz bardziej przyjazny i czytelny.

  • Podgląd rysunku jest teraz otwierany w innym oknie, w którym można również zmienić bieżący rysunek. Aby otworzyć podgląd, kliknij Otwórz podgląd , a następnie kliknij Odśwież podgląd.

  • Na zakładce Reguły warstw nazwa ustawienia Szablon DWG została zmieniona na Warstwa docelowa z DWG. Gdy z listy Warstwa docelowa z DWG zostanie wczytany nowy plik DWG, pola warstwy docelowej będą krótko zabarwione na żółto. Jeśli w pliku DWG nie ma żadnych dostępnych warstw, pola będą miały kolor czerwony.

  • Dopóki nie zostanie znaleziony i wczytany plik DWG lub DXF, obok przycisku Przeglądanie... będzie widoczny tekst Nie znaleziono pliku DWG.

  • Po kliknięciu przycisku Eksport przed rozpoczęciem eksportu Tekla Structures sprawdza, czy pliki można zapisywać, i wyświetla monit o zamknięcie niezbędnych aplikacji. Sprawdza także, czy pliki już istnieją i wyświetla monit, czy chcesz zastąpić istniejące pliki.

Inne ulepszenia eksportu DWG

  • W eksporcie pliku DWG nazwy wyeksportowanych bloków zawierają teraz identyfikator rysunku, co ułatwia identyfikację. Wcześniej nazwy bloków zawierały typ obiektu i numer porządkowy eksportu.

  • Obecnie eksport pliku DWG obsługuje położenie względne w definicji folderu wyjściowego. Zdefiniowany folder wyjściowy jest teraz zapisywany w ustawieniach eksportu. Aby użyć położenia względnego folderu, dodaj .\ z przodu nazwy folderu.

  • Wcześniej podczas eksportowania wielu rysunków DWG wyświetlało się okno dialogowe do każdego rysunku wymagającego aktualizacji przed wyeksportowaniem. Teraz wyświetlane jest tylko jedno okno dialogowe na końcu.

  • W przypadku eksportu DWG typu linii według wybranego obiektu i warstwy Tekla Structures eksportowany jest typ linii ciągłej według typu linii ciągłej. Wcześniej typ linii ciągłej był wyeksportowany według warstwy.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej