Usprawnienia w narzędziu Menedżer zawartości rysunku, znakach i uwagach

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Usprawnienia w narzędziu Menedżer zawartości rysunku, znakach i uwagach

Wprowadzono kilka ulepszeń związanych z znakami i uwagami. W oknie Menedżer zawartości rysunku można teraz dodawać nowe kolumny właściwości do listy, a także modyfikować, przenosić i ukrywać istniejące kolumny właściwości. Dodano kilka nowych kategorii obiektów budowlanych. Dostępne jest również nowe polecenie na wstążce, które wyrównuje wybrane znaki wokół punktu.

Usprawnienia w Menedżerze zawartości rysunku

Dodawanie i modyfikowanie kolumn właściwości

Można teraz dodawać nowe kolumny właściwości do listy Menedżer zawartości rysunku i modyfikować istniejące kolumny właściwości. Wcześniej nie można było edytować kolumn właściwości, a liczba kolumn była stała. Można również usuwać kolumny i zmieniać ich kolejność. Ponadto zmiany kategorii menedżera zawartości są teraz zapisywane w określonym pliku XML. Wygenerowany plik może być lokalizowany i używany jako konfiguracja zdefiniowana przez użytkownika.

 • Aby dodać nową kolumnę właściwości w oknie Menedżer zawartości rysunku , kliknij przycisk strzałki obok kategorii, aby rozwinąć kategorię, a następnie kliknij przycisk + w wierszu tytułu kolumny właściwości.

 • W nowym oknie dialogowym Dodaj/edytuj właściwości wybierz wymaganą właściwość z listy po lewej stronie i przeciągnij ją na listę po prawej stronie. Użyj pola Szukaj do wyszukiwania właściwości. Można dodać kilka właściwości do tej samej kolumny. Następnie wprowadź nazwę kolumny właściwości i kliknij OK.

 • Aby dodać tekst użytkownika w komórce kolumny, wybierz Tekst użytkownika i wpisz odpowiedni tekst w wyświetlonym polu Tekst. Naciśnij Enter , aby dodać tekst użytkownika do listy z prawej strony.

 • Aby dodać żądaną właściwość, której nie ma na liście dostępnych właściwości, lub aby dodać atrybut zdefiniowany przez użytkownika zdefiniowany w pliku object.inp , wybierz Właściwość niestandardowa i wpisz wymaganą właściwość lub atrybut użytkownika w wyświetlonym polu Właściwość. Następnie naciśnij Enter , aby dodać właściwość do listy z prawej strony.

 • Aby wyświetlić właściwości komórki, nawet jeśli nie ma żadnych wartości, zaznacz opcję Pokaż puste pola kolumny.

 • Aby zmienić kolumnę właściwości, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kolumny i wybierz Edytuj.

 • Aby usunąć kolumnę właściwości, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kolumny i wybierz Usuń.

 • Kolejność istniejących kolumn można zmienić, przeciągając kolumny w nowe położenie słupy w narzędziu Menedżer zawartości rysunku.

 • Można ukryć typy kategorii na liście widocznych kategorii, klikając panel Menedżer zawartości rysunku prawym przyciskiem myszy, kiedy żadna z opcji nie jest wybrana, a następnie klikając kategorie na wyświetlonej liście.

 • W Tekla Structures 2019 i przyszłych wersjach wszystkie właściwości ogólne są zapisane w pliku DrawingContentManagerCategories.xml zapisanym domyślnie w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system . Wszystkie zmiany właściwość kolumny (nowe kolumny, edytowane kolumny, kolejność kolumn) są zapisywane w pliku DrawingContentManagerCategories_<user>.xml w folderze \attributes w folderze bieżącego modelu.

  Tekla Structures najpierw próbuje znaleźć plik ustawień specyficznych dla użytkownika DrawingContentManagerCategories_ <user>.xml. Jeśli nie można go znaleźć, Tekla Structures następnie wyszuka plik DrawingContentManagerCategories.xml.

  Plik specyficzny dla użytkownika można skonwertować na ogólny, usuwając z nazwy pliku _<user>.

  Kolejność przeszukiwania folderów w poszukiwaniu pliku ustawień ogólnych jest następująca:

  • Folder \attributes w folderze modelu
  • Folder projektu ( XS_PROJECT )
  • Folder firmowy ( XS_FIRM )
  • Folder systemu ( XS_SYSTEM )
  • Folder określony przez opcję zaawansowaną XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY

Nowe kategorie obiektów budowlanych

 • Typy kategorii Połączenia i Zbrojenie sąsiednie są teraz dostępne w narzędziu Menedżer zawartości rysunku. Można teraz sprawdzić i edytować zawartość rysunku dla połączeń i sąsiednich obiektów zbrojenia, takich jak znaki i uwagi powiązane, na bieżącym rysunku.

 • Wszystkie polecenia związane z sąsiednimi obiektami zbrojenia i sąsiednimi znakami zbrojenia są dostępne w menu kontekstowym. Można szybko i łatwo:

  • Dodawać pojedyncze znaki prętów lub uwagi powiązane do wybranych prętów pojedynczych lub grupy prętów

  • Dodawać znaki wymiaru, znaki wymiaru z etykietą lub linii wymiarowe do wybranej grupy prętów

  • Dostosowywać położenie prętów w grupach prętów

  • Ukrywać/wyświetlać obiekty zbrojenia na rysunkach

  • Dodawać, modyfikować lub usuwać znaki zbrojenia

 • Obiekty połączenia mają teraz prezentację symboli na rysunkach. Domyślnie, symbolem prezentacji połączenia jest symbol numer 142 w pliku xsteel.sym w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols\. Symbol prezentacji połączenia można zmienić w edytorze symboli. Aby uzyskać więcej informacji na temat Edytora symboli, zobacz Symbol Editor User's Guide.

 • Obiekty połączeń zostaną podświetlone na rysunku tylko po zaznaczeniu obiektów na liście Menedżer zawartości rysunku. W przeciwnym razie symbole połączeń są ukryte.

 • Po wybraniu obiektu połączenia z listy Menedżer zawartości rysunku można dodawać, modyfikować lub usuwać znaki połączeń.

 • Należy pamiętać, że w kategorii Połączenia wyświetlane są tylko komponenty typu połączenia.

Wyrównywanie wybranych znaków do punktu

 • Karta Oznaczenia w trybie rysunku zawiera nowe polecenie Wyrównaj do punktu służące do wyrównywania wybranych znaków wokół punktu. To nowe polecenie próbuje uniknąć przecinania się linii odniesienia.

  Jeśli opcja Orto jest włączona, linie są umieszczone pod kątem 0, 90, 180 lub 270 stopni.

  Aby zmienić kąt oznaczeń, można przytrzymać środkowy przycisk myszy w trakcie polecenia.

  Aby użyć polecenia, wybierz znaki, które chcesz wyrównać, a następnie wybierz polecenie i wskaż punkt.

 • Polecenia wyrównania znaków znajdują się teraz w nowym menu Wyrównaj znaki.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej