Usprawnienia wymiarowania

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Usprawnienia wymiarowania

Wprowadzono pewne istotne ulepszenia wymiarów rysunku. Na przykład można przeciągać punkty wymiarów z uchwytów, a także wyświetlać i zmieniać powiązania punktów wymiaru.

Przeciąganie punktów wymiaru

 • Proste (liniowe) wymiary na rysunkach można teraz modyfikować, przeciągając punkty wymiaru z uchwytów punktu wymiaru.

 • Przeciąganie w pojedynczych liniach wymiarowych: Próba przeciągnięcia punktu wymiaru do nowej pozycji, znajdującego się za istniejącym punktem wymiaru, spowoduje usunięcie wybranego punktu wymiaru z poprzedniej pozycji i utworzenie go w nowej, preferowanej pozycji. Próba przeciągnięcia punktu do współrzędnych istniejącego już punktu spowoduje automatyczne upuszczenie przeciąganego punktu wymiaru z powrotem w początkowej pozycji.

 • Przeciąganie w zestawach wymiarów: Próba przeciągnięcia punktu wymiaru do obszaru między dwoma punktami sąsiedniej linii wymiarowej spowoduje usunięcie wybranego punktu wymiaru z poprzedniej pozycji i utworzenie go w nowej, preferowanej pozycji. Próba przeciągnięcia punktu do współrzędnych istniejącego już punktu spowoduje usuniecie przeciąganego punktu wymiaru z poprzedniego położenia i scalenie go z istniejącym, po upuszczeniu w nowym położeniu.

 • Przeciąganie punktu wymiaru ze współrzędnymi zerowymi w wymiarach bezwzględnych umożliwia zmianę współrzędnych punktu początkowego wymiaru bez uruchamiania polecenia Ustaw punkt początkowy wymiaru.

 • Zauważ, że jeżeli jest aktywny przełącznik Przeciągnij i upuść rysunek w sekcji Ustawienia w menu Plik , uchwyt punktu wymiaru można przeciągnąć bez uprzedniego wybierania uchwytu.

Wyświetlanie powiązania wymiaru

Punkty wymiaru utworzone w Tekla Structures zostają powiązane z obiektami, dla których dodano punkty wymiaru. Umożliwia to automatyczne aktualizowanie wymiarów podczas zmieniania obiektów w trakcie modelowania.

Czasami położenia punktu wymiaru mogą być niejasne z powodu rzutowania prostopadłego. Punkt wymiaru może nie być powiązany z wymaganym obiektem ze względu na obecność różnych innych obiektów w tym samym położeniu, w którym znajduje się punkt. Podczas aktualizowania lub klonowania rysunku może to prowadzić do uzyskania niepożądanych wartości wymiarowania lub powiązania.

Aby uniknąć nieprawidłowego powiązania lub aby po prostu wyróżnić wybór powiązania, dostępna jest nowa funkcja pozwalająca sprawdzić i zmienić reguły powiązania wymiarów we wszystkich typach rysunków. Ta funkcja działa tylko w przypadku wymiarów prostych.

 • Aby zmienić regułę powiązania punktu wymiaru, wybierz żądany wymiar lub zestaw wymiarów. Następnie kliknij symbol powiązania punktu wymiaru. Spowoduje to wyświetlenie listy reguł powiązania wymiaru z wyszczególnionymi obiektami, z którymi może zostać powiązany punkt wymiaru. Reguła powiązania Domyślnie jest automatycznie wybierana przez Tekla Structures. Kliknij regułę na liście, aby ją wybrać i powiązać punkt wymiaru z nowym obiektem. Po kliknięciu reguły odpowiedni obiekt zostanie podświetlony na rysunku. Odpowiednie linie siatki są również podświetlone. Kliknij tło rysunku, aby zamknąć listę reguł.

 • Można otworzyć kilka różnych list reguł powiązania wymiaru równocześnie, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl lub Shift i klikając symbole powiązania punktu wymiaru lub przytrzymując wciśnięty klawisz Alt i korzystając z wyboru obszarem.

 • Aby otworzyć wszystkie reguły powiązania związane z wybranym zestawem wymiarów, kliknij zestaw i wybierz ustawienie Pokaż reguły powiązania wymiarów z menu kontekstowego.

 • Reguły powiązania można zmieniać, kręcąc kółkiem myszy w czasie, gdy kursor myszy wskazuje listę reguł.

 • Aby wybrać reguły powiązania związane z obiektami tych samych typów co w otwartych listach reguł, klikając dwukrotnie wymaganą regułę. Wybrane reguły zostaną wyróżnione kolorem żółtym na wszystkich otwartych listach reguł.

 • Maksymalną liczbę reguł wyświetlanych na liście reguł można określić za pomocą opcji zaawansowanej XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT. Jeśli wymaganej opcji powiązania brakuje na liście reguł, zwiększ liczbę wyświetlanych reguł, zmieniając wartość XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT.

 • Następujące atrybuty są wyświetlane na liście reguł dla następujących obiektów budowlanych:

  • Elementy stalowe: „NAME”, „PART_POS”, „PROFILE”

  • Obiekty betonowe: „NAME”, „PROFILE”

  • Cięcia wieloboczne: „NAME”, „PROFILE”

  • Zbrojenie: „NAME”, „REBAR_POS”

  • Śruby: „NAME”

  • Siatka: Siatka „NAME”

  • Punkt przecięcia linii siatki i boku obiektu budowlanego: Siatka „NAME” lub etykieta obiektu budowlanego:

  • Punkt przecięcia linii siatki: „NAME”/Siatka „NAME”:

  • Jednostki sekcji wylewania: Obiekt wylewany „POUR_TYPE”, # „POUR_NUMBER”

  • Jeśli jest wybrana opcja Domyślnie , punkt wymiaru będzie na podstawie nowej pozycji obiektów wybierał automatycznie obiekt, za którym będzie podążał podczas aktualizacji wymiaru. Lista reguł może jednak nie zawierać reguły odpowiadającej zachowaniu opcji Domyślnie. Wybranie innej opcji niż opcja Domyślnie umożliwia kontrolowanie podążania za wybranym obiektem podczas aktualizacji wymiaru.

 • Wyświetlanie powiązania wymiaru za pomocą poleceń Klonuj i Klonuj wybrane :

  • Zmiana reguły powiązania w wybranych punktach wymiaru umożliwia osiągnięcie dokładniejszych wyników podczas klonowania wymiarów w rysunkach. Opcja powiązania wybrana na liście reguł zostanie przeniesiona do sklonowanego wymiaru, jeśli wybrana reguła pasuje do podobnego obiektu w sklonowanym rysunku lub w obiekcie docelowym w rysunku zestawczym. Obiekty nie są uznawane za podobne, jeśli były modelowane za pomocą różnych poleceń, takich jak belka stalowa, blacha stalowa, zbrojenie lub śruba. Gdy w sklonowanym rysunku lub docelowym obiekcie w rysunku zestawczym nie ma pasującego obiektu, punkt wymiaru zostanie powiązany z obiektem mającym te same współrzędne punktu. W takim przypadku zostanie przywrócona opcja Domyślnie dla reguły powiązania w danym punkcie.

  • Gdy rysunek jest klonowany automatycznie wskutek zmiany numeracji, reguły powiązania obliczane są od początku i reguły ustawione przez użytkownika jako preferowane nie są zachowywane.

Inne usprawnienia wymiarowania

Nowa opcja umieszczania wymiarów wewnątrz zespołu betonowego, zespołu lub elementu

 • W wymiarach opartych na widokach w oknie dialogowym Właściwości zasady wymiarowania jest dostępne nowe ustawienie Umieść wymiary wewnątrz związane z typem wymiarowania Wymiary filtra. Po wybraniu tego ustawienia wymiary można umieścić wewnątrz zespołu betonowego, zespołu lub elementu.

  Przykład ustawienia Umieść wymiary wewnątrz :

Symbol powiązania punktu środkowego wymiaru promieniowego

 • Dla punktów środkowych wymiaru promienia narysowana jest teraz kotew powiązania. Punkt środkowy zawsze był połączony, ale wcześniej nie było narysowanej kotwy powiązania.

Zakrzywione linie wymiarowe działają w połączeniu z grupami zestawów prętów radialnych

 • Zakrzywione linie wymiarowe działają teraz również z grupami zestawów prętów radialnych, podobnie jak w przypadku grup prętów radialnych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej