Klonowanie wybranych na rysunkach

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Klonowanie wybranych na rysunkach

Podczas edytowania rysunków zestawczych jest często konieczne jest wielokrotne dodawanie oznaczeń, wymiarowania i stylów do obiektów budowlanych. Nowa opcja Klonuj wybrane klonuje istniejące istniejące obiekty oznaczenia, prezentację obiektu rysunków i style z wybranych obiektów źródłowych do wybranych obiektów docelowych w rysunkach zestawczych. Funkcja ta znacznie zmniejsza ilość powtarzalnych czynności wykonywanych ręcznie.

Polecenie Klonuj wybrane umożliwia klonowanie obiektów oznaczenia i prezentacji obiektu rysunku między zespołami lub zespołami betonowymi tego samego typu i podobnego kształtu.

Istnieje możliwość klonowania obiektów oznaczenia i prezentacji obiektu rysunku wewnątrz jednego widoku rysunku lub między różnymi widokami rysunku.

Opcja Klonuj wybrane rozpoznaje następujące typy zawartości rysunku:

 • Powiązane i niezależne obiekty oznaczeń: wymiary, znaki, teksty, symbole, pliki tekstowe i pliki DWG/DXF

 • Obiekty szkicu, jak okręgi, prostokąty i wieloboki

 • Prezentacje obiektu i style: kolory linii, typy linii, kreskowania

Polecenia związane z opcją Klonuj wybrane znajdują się na karcie Rysunek w trybie rysowania. Te polecenia są aktywne tylko wtedy, gdy jest otwarty rysunek zestawczy.

 • Przed klonowaniem można określić, co i jak będzie klonowane. Aby to zrobić, wybierz Ustawienia klonowania :

  • Scal : Zastępuje wszystkie obiekty oznaczenia i właściwości obiektu budowlanego w obiekcie docelowym klonowania poprzez klonowanie stosownej zawartości ze źródła klonowania. Jest to tryb domyślny.

  • Zachowaj wszystko : Zachowuje istniejące obiekty oznaczenia i właściwości obiektu budowlanego w obiekcie docelowym klonowania oraz klonuje ze źródła klonowania tylko te, których brakuje.

  • Odrzuć wszystko : Odrzuca wszystkie istniejące obiekty oznaczenia i właściwości obiektu budowlanego znajdujące się w obiekcie docelowym klonowania oraz klonuje ze źródła klonowania całą wybraną zawartość.

  • Klonuj właściwości i style obiektu budynku : Klonuje właściwości obiektu budowlanego, jak kolory i typy linii, style kreskowania i inne właściwości prezentacji w oknie dialogowym właściwości obiektu budowlanego elementów, zbrojenia, śrub i spoin. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

  • Umieść znaki i uwagi powiązane według ustawień ochrony : Automatycznie uruchamia polecenie Rozmieść obiekty rysunku w pobliżu bieżącego położenia dla wszystkich obiektów oznaczenia powiązanego z wyjątkiem znaków poziomu, znaków spoiny, wymiarów i obiektów oznaczenia niezależnego. Ta opcja powoduje umieszczenie obiektów oznaczenia w obiekcie docelowym tak, aby nie pokrywały się z innymi obiektami. Obiekty o dowolnym położeniu nie są przesuwane, a nakładające się obiekty są przesuwane jak najbliżej bieżącego położenia.

 • Przed klonowaniem najpierw zmień obiekt źródłowy tak, aby zawierał wymagane wymiary i oznaczenia, i dostosuj właściwości obiektu źródłowego.
 • Aby sklonować, kliknij Klonuj wybrane na karcie Rysunek. Następnie wybierz obiekty źródłowe, klikając obiekty lub korzystając z funkcji wyboru obszaru. Naciśnij środkowy przycisk myszy, aby zakończyć wybieranie. Następnie wybierz obiekty docelowe, klikając obiekty lub korzystając z funkcji wyboru obszaru. Naciśnij Esc , aby zatrzymać klonowanie.

  • Możesz także wybrać obiekty przy użyciu funkcji Menedżer zawartości rysunku i filtrów wyboru. Zaznaczenie obiektów można usunąć, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl i klikając wybrany obiekt.

  • Jako obiektu źródłowego klonowania można także użyć ostatnio wybranego obiektu. W tym na celu kliknij Klonuj z ostatniego wybranego źródła na karcie Rysunek.

  • Podczas klonowania wymiarów należy pamiętać o ustawieniu reguł powiązania wymiaru przed klonowaniem, aby uniknąć niejasności dotyczących tego, z którym obiektem jest powiązany punkt wymiaru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie powiązania wymiaru.

Poniżej po lewej stronie szczegółowy widok stopy, a po prawej podobna stopa, która będzie obiektem docelowym klonowania:

Poniższy szczegółowy widok stopy po lewej stronie został użyty jako obiekt źródłowy obiektu docelowego po prawej stronie. Detale zostały sklonowane do obiektu docelowego.

Ograniczenia

 • Niektórych obiektów rysunku nie można użyć jako obiektów źródłowych. Są to m.in. linie siatki, symbole widoku przekroju, nazwy widoku rysunku, elementy sąsiednie i zbrojenie sąsiednie. Obiekty tego typu nie będą podświetlane podczas i po wybraniu pojedynczego obiektu lub wielu obiektów obszarem. Komunikaty na pasku stanu informują o tym, że obiekt nie może zostać wybrany.

 • Polecenie Klonuj wybrane nie może być używane z jednostkami sekcji wylewania.

 • W celu osiągnięcia dokładnych rezultatów klonowania wszystkie wymiary powinny być powiązane z punktami przecięcia linii siatki lub przecięciami obiektów budowlanych i linii siatki.

  Punkt wymiaru powiązany z przecięciem dwóch linii siatki prostopadłej:

  Punkt wymiaru powiązany z przecięciem boku elementu i linii siatki:

  Zauważ, że wszystkie punkty wymiaru znajdujące się w dowolnej pozycji wzdłuż linii siatki w wybranym obiekcie źródłowym zostaną sklonowane do błędnych współrzędnych w obiekcie docelowym.

 • Polecenie Klonuj wybrane nie może służyć do klonowania wymiarów radialnych ani zakrzywionych.

 • Wyniki klonowania oznaczeń do odbić lustrzanych obiektów utworzonych za pomocą polecenia Lustro nie są dokładne.

 • Tryby klonowania nie wpływają na klonowanie niezależnych obiektów oznaczenia lub obiektów szkicu. Typy obiektów wyszczególnione na liście będą kopiowane do obiektu docelowego tyle razy, ile polecenie Klonuj wybrane zostanie zastosowane do obiektów docelowych.

 • Wymiary nie będą klonowane, jeśli kierunki widoków źródłowych i docelowych rysunku nie będą pasowały. W takim przypadku na pasku stanu zostanie wyświetlony komunikat.

Aby uzyskać więcej informacji o klonowaniu wybranych oznaczeń i prezentacji obiektów, zobacz Klonowanie wybranych na rysunkach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej