Co jest udostępniane w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Co jest udostępniane w usłudze Tekla Model Sharing

Domyślnie, udostępniając model w usłudze Tekla Model Sharing , udostępniasz wszystkie dane modelu.

To, jak dane są udostępniane w usłudze Tekla Model Sharing , zależy od typu udostępnianych danych.

 • Niektóre dane są udostępniane przyrostowo.

  Oznacza to, że tylko nowe i zmienione dane są udostępniane. Po wykonaniu wczytywania dane pobrane z usługi udostępniania są łączone z danymi na komputerze.

  Uwaga:

  Baz danych udostępnianych przyrostowo nie można usuwać ani zastępować. Zgodność baz danych udostępnianych przyrostowo jest sprawdzana przy otwieraniu modelu.

 • Niektóre dane są udostępniane, ale nie można ich aktualizować przyrostowo.

  Po wykonaniu wczytywania dane na komputerze są nadpisywane danymi pobranymi z usługi udostępniania.

 • Niektóre dane nie są udostępniane.

  Puste foldery w folderze modelu nie są udostępniane.

  Domyślnie dane narzędzia Organizator nie są udostępniane.

  Można jednak używać importu i eksportu narzędzia Organizator poprzez usługę Tekla Model Sharing , aby udostępniać zmiany narzędzia Organizator.

Uwaga:

Niektóre pliki katalogu, które znajdują się w folderach środowiska rebar_database.inp , assdb.db , screwdb.db , matdb.bin , profdb.bin ) są kopiowane do folderu modelu przy rozpoczynaniu udostępniania.

Jak dane są udostępniane

Jeśli chcesz sprawdzić pliki, które zostały nadpisane podczas wczytywania, kliknij Plik > Udostępnianie > Otwórz folder pliku kopii zapasowej , aby otworzyć folder \ModelSharing\BackUpEnv w folderze modelu. Folder zawiera nadpisane pliki z trzech ostatnich wczytań. Możesz następnie np. skopiować pliki z powrotem do modelu lub sprawdzić je pod kątem detekcji zmian.

Note:

Zaleca się, aby nie usuwać ani nie zamieniać żadnych baz danych. W przypadku usunięcia lub zastąpienia bazy danych należy utworzyć nowy plan bazowy modelu. Wszyscy pozostali użytkownicy muszą następnie dołączyć do tego nowego planu bazowego, a następnie kontynuować wczytywanie pakietów.

Bazy danych

  Opis

Baza danych modelu

Baza danych modelu .db1 jest udostępniana przyrostowo.

Baza danych numeracji

Baza danych numeracji .db2 jest udostępniana, ale nie można jej aktualizować przyrostowo.

Jeśli inny użytkownik zmienił ustawienia numeracji rodziny i dokonał wysłania, modyfikacja ustawień numeracji rodziny i wykonanie wczytywania spowodują utratę zmian.

Note:

Zalecamy, aby jeden użytkownik aktualizował ustawienia numeracji i udostępniał je innym użytkownikom przez ich wysłanie. Jeśli użytkownik musi wykonać wczytywanie przez wysłaniem aktualizacji numeracji, ważne jest, aby sprawdzić, czy ustawienia są takie, jakie były przed rozpoczęciem ich udostępniania.

Do numerowania zalecamy używanie polecenia Numeruj serie wybranych obiektów na karcie Rysunki i raporty.

Po udanym wysłaniu utwórz elementy docelowe modelu, np. rysunki, raporty, pliki NC i pliki IFC.

Baza danych historii modelu

Baza danych historii modelu history.db jest udostępniana przyrostowo.

Baza danych planu

Bazy danych planu .db3 są udostępniane, ale nie można ich aktualizować przyrostowo.

Po zaimportowaniu modelu CIS/2 lub SDNF i wykonaniu wczytania utracisz zmiany w bazie danych planu, jeśli inny użytkownik zaimportował ten sam model CIS/2 lub SDNF i go wysłał.

Baza danych modelu analizy

Baza danych modelu analizy .db6 i baza danych modelu wyników analizy .db5 są udostępniane, ale nie można ich aktualizować przyrostowo.

Jeśli inny użytkownik zmienił model analizy i wysłał go, modyfikacja tego samego modelu analizy i wykonanie wczytania spowoduje utratę zmian tego modelu analizy.

Komponenty użytkownika i profile naszkicowane

Baza danych komponentów użytkownika i profili naszkicowanych xslib.db1 jest udostępniana przyrostowo.

Baza danych modelu elementów standardowych

Baza danych Modelu standardowych elementów .db1 jest udostępniana po zapisaniu modelu standardowych elementów w osobnym folderze znajdującym się w folderze bieżącego modelu.

Upewnij się, że zmienna XS_STD_PART_MODEL jest ustawiona względem folderu modelu i wskazuje prawidłowy model standardowych elementów, np. XS_STD_PART_MODEL=.\StandardParts\.

Katalogi

  Opis

Katalog profili

W udostępnionym modelu znajduje się plik katalogu profili profdb.bin.

Po dodaniu i użyciu nowej definicji profilu w udostępnionym modelu definicja zostanie udostępniona przy następnym wysłaniu. Jeśli inny użytkownik wczyta tę nową definicję, plik profdb.bin w folderze modelu użytkownika zostanie zaktualizowany z uwzględnieniem dodanej definicji.

Można również zaktualizować katalog profili o nowe definicje profili bez tworzenia nowych obiektów ani zmieniania istniejących definicji profilu, który jest już używany w modelu.

Katalog prętów zbrojeniowych

Model udostępniany zawiera bazę danych prętów zbrojeniowych rebar_database.inp.

Po dodaniu i użyciu nowej definicji prętów zbrojeniowych w udostępnionym modelu definicja jest udostępniana przy następnym wysłaniu. Jeśli inny użytkownik wczyta tę nową definicję, plik rebar_database.inp w folderze modelu użytkownika zostanie zaktualizowany z uwzględnieniem dodanej definicji.

Katalog prętów zbrojeniowych można też zaktualizować nowymi definicjami prętów zbrojeniowych bez tworzenia żadnych nowych obiektów.

Katalog śrub

Katalog zespołów śrub

W modelu udostępnianym znajduje się plik katalogu śrub screwdb.db oraz plik katalogu zespołów śrub assdb.db.

Po dodaniu i użyciu nowej definicji śrub lub zespołów śrub w udostępnionym modelu definicja będzie udostępniona przy następnym wysłaniu. Jeśli inny użytkownik wczyta tę nową definicję, pliki screwdb.db i assdb.db w folderze modelu użytkownika zostaną zaktualizowane z uwzględnieniem dodanej definicji.

Katalog śrub i zespołów śrub można też zaktualizować nowymi definicjami śrub i zespołów śrub bez tworzenia żadnych nowych obiektów.

Katalog materiałów

W modelu udostępnionym znajduje się plik katalogu materiałów matdb.bin.

Po dodaniu i użyciu nowej definicji materiału w udostępnionym modelu definicja będzie udostępniona przy następnym wysłaniu. Jeśli inny użytkownik wczyta tę nową definicję, plik matdb.bin w folderze modelu użytkownika zostanie zaktualizowany z uwzględnieniem dodanej definicji.

Katalog materiałów można też zaktualizować nowymi definicjami materiałów bez tworzenia żadnych nowych obiektów.

Atrybuty użytkownika (UDA), opcje, widoki i jednostki sekcji wylewania

  Opis

Definicje atrybutów użytkownika (UDA)

Po utworzeniu modelu definicje atrybutów użytkownika są wczytywane z pliku objects.inp i zapisywane w bazie danych environment.db. Zmodyfikowane i nowo dodane definicje atrybutów są udostępniane przyrostowo.

Nowe definicje atrybutów są dodawane do bazy danych automatycznie po otwarciu modelu. Jeśli bieżący plik objects.inp zawiera inną definicję niż baza danych environment.db , można skorzystać ze zmian po kliknięciu Plik > Diagnozuj i napraw > Diagnozuj i zmień definicje atrybutów .

Jeśli plik objects.inp znajduje się w folderze modelu, jest udostępniany jako plik i powoduje nadpisanie lokalnego pliku objects.inp podczas wczytywania.

Opcje

Po utworzeniu modelu opcje są wczytywane z pliku options.ini , a opcje specyficzne dla modelu są przechowywane w bazach danych options_model.db i options_drawings.db.

Opcje specyficzne dla modelu modyfikuje się w oknach dialogowych Opcje i Opcje zaawansowane. Modyfikacje opcji specyficznych dla modelu są udostępniane przyrostowo.

 • Niektóre opcje mają typ SYSTEM(ROLE). Są one wczytywane z plików .ini i nie są udostępniane. Istnieje możliwość zmiany opcji modelu SYSTEM(ROLE) na opcję MODEL(ROLE) oraz opcji rysunku na opcję DRAWINGS(ROLE). Opcje są następnie przechowywane w bazach danych options_model.db lub options_drawings.db w folderze modelu, a wartość jest udostępniana przyrostowo.

 • Niektóre opcje są typu USER. Te opcje są specyficzne dla użytkownika i nie są udostępniane.

 • Niektóre opcje są typu SYSTEM. Te opcje są specyficzne dla użytkownika i nie są udostępniane. Istnieje możliwość zmiany opcji SYSTEM na opcję MODEL(SYSTEM). Jeśli zmienisz opcję SYSTEM na opcję MODEL(SYSTEM) , zmieniona wartość będzie działać tylko w przypadku bieżącego modelu. Te opcje nie są udostępniane.

Pozostałe ważne pliki w folderze modelu

Plik odwzorowujący zakres identyfikatorów (ID) bazy danych db.idrm i plik odwzorowujący zakres identyfikatorów (ID) bazy danych bibliotek xslib.idrm są związane z obsługą identyfikatorów (ID). Pliki te są potrzebne np. do otwierania rysunków, które utworzono w trybie jednego użytkownika lub w trybie wielu użytkowników.

Plik plotdev.bin zawiera definicje urządzeń drukowania utworzone w Katalog Drukarki ( stara metoda drukowania ). Plik jest udostępniany, gdy znajduje się w folderze modelu.

Udostępnianie widoku

Domyślnie widoki nie są udostępniane. Widoki są udostępniane, jeśli mają nazwę, a dla opcji Dostępność w oknie dialogowym Właściwości widoku wybrano ustawienie Udostępniony.

Pamiętaj, że kiedy użytkownik dołącza do modelu, uzyskuje wszystkie widoki modelu, ale zmiany tych widoków nie są udostępniane, jeśli dla opcji Dostępność wybrano ustawienie Nieudostępniony.

Informacje o jednostce sekcji wylewania

Automatyczne przypisania obiektów do jednostek sekcji wylewania nie są udostępniane. Aby zaktualizować jednostki sekcji wylewania, należy uruchomić polecenie Przelicz sekcje wylewania w lokalnej wersji modelu udostępnionego.

Jeśli dla opcji XS_​CALCULATE_​POUR_​UNITS_​ON_​SHARING wybrane jest ustawienie TRUE (czyli domyślne), Tekla Structures automatycznie oblicza i aktualizuje jednostki sekcji wylewania podczas wysyłania i wczytywania.

Jeśli dla opcji XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING wybrane jest ustawienie FALSE , aby zaktualizować jednostki sekcji wylewania, każdy użytkownik musi uruchomić polecenie Przelicz sekcje wylewania w swojej lokalnej wersji udostępnionego modelu.

Ręczne przypisania utworzone za pomocą poleceń Dodaj do sekcji wylewania i Usuń z sekcji wylewania są udostępniane.

Wykluczanie plików i folderów z usługi Tekla Model Sharing

Domyślnie pliki i foldery w folderze modelu są udostępniane wraz z udostępnieniem modelu w usłudze Tekla Model Sharing. Jeśli nie chcesz udostępniać wszystkich plików i folderów w folderze modelu, możesz wykluczyć niektóre z nich z udostępniania.

Note:

Tekla Model Sharing działa, tylko jeśli model jest taki sam dla wszystkich użytkowników. Tekla Structures dba o udostępnianie danych specyficznych dla modelu. Możesz wykluczyć tylko pliki, które nie mają wpływu na model. Nie możesz wykluczyć żadnej bazy danych znajdującej się w folderze modelu, np. xslib.db1.

Puste foldery w folderze modelu i niektóre pliki są wykluczane automatycznie.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Ustawienia udostępniania .

  Pojawi się okno dialogowe Ustawienia udostępniania.

 2. Aby zobaczyć, które pliki i foldery w folderze modelu są wykluczone z udostępniania, i wykluczyć więcej plików lub folderów, kliknij przycisk Wyklucz.

  Niektóre pliki i foldery są automatycznie wykluczane z udostępniania. Te pliki i foldery pojawiają się na liście Wykluczone pliki i katalogi folderu modelu i nie można ich usunąć z listy.

  1. Jeśli chcesz wykluczyć więcej folderów lub plików, kliknij przycisk Katalog lub Plik.
  2. Zaznacz folder lub plik do wykluczenia.

   Wykluczone foldery i pliki są dodawane do listy Wykluczone pliki i katalogi folderu modelu.

   Jeśli wykluczysz folder, z usługi Tekla Model Sharing wykluczone zostaną także wszystkie jego foldery podrzędne i pliki podrzędne.

   Pliki można wykluczać na kilka sposobów. Przykładowo, jeśli plik nosi nazwę TeklaStructures.bbb i używasz poniższych ustawień do wykluczania plików:
   Opcja Opis
   (x.x) TeklaStructures.bbb jest wykluczony z udostępniania.
   (x.*) Wszystkie pliki z TeklaStructures. są wykluczone z udostępniania.
   (*.x) Wszystkie pliki z .bbb są wykluczone z udostępniania.
   (*.*) Wszystkie pliki z tego folderu, ale nie z jego folderów podrzędnych, są wykluczone z udostępnienia.
  3. Jeśli chcesz usunąć dodane foldery lub pliki z listy plików wykluczonych, kliknij Usuń.

   Nie można usunąć folderu ani pliku, który został wykluczony automatycznie.

 3. Po zakończeniu wybierania wykluczonych plików kliknij OK.

Jak udostępnić aktualizacje katalogu

Czasami konieczne może być zaktualizowanie katalogów z użyciem nowych definicji, np. nowych profili, a następnie udostępnienie zmian bez tworzenia obiektów za pomocą nowych definicji.

 1. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy w udostępnionym modelu wysłali swoje zmiany.
 2. Wczytaj wszystkie zmiany modelu.
 3. Zaktualizuj niezbędne katalogi.
 4. Utwórz nową linię bazową.
 5. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy dołączyli do utworzonej linii bazowej.

  Po dołączeniu użytkowników do linii bazowej:

  1. Upewnij się, że użytkownicy sprawdzili w menu Plik > Udostępnianie > Ustawienia udostępniania > Wyklucz , czy ich ustawienia wykluczonych plików i folderów są aktualne, lub że skopiowali plik FileSharing.ini z poprzedniej lokalnej wersji modelu znajdującej się w folderze ..\TeklaStructuresModels\<model>\ModelSharing\Settings.
  2. Upewnij się, że użytkownicy usunęli swoje poprzednie wersje lokalne modelu.

Udostępnianie danych Organizatora

Domyślnie dane narzędzia Organizator nie są udostępniane. Można jednak używać importu i eksportu narzędzia Organizator poprzez usługę Tekla Model Sharing , aby udostępniać zmiany narzędzia Organizator.

 1. Wybierz użytkownika, który będzie odpowiedzialny za dane narzędzia Organizator. To jest Użytkownik A.
 2. Użytkownik A tworzy dane narzędzia Organizator i eksportuje je do folderu podrzędnego modelu.

  Pamiętaj, że wybrany folder nie może być domyślnym folderem ProjectOrganizer.

 3. Użytkownik A wykonuje wysłanie.
 4. Użytkownik B wczytuje dane i obserwuje dostępność nowych danych.
 5. Użytkownik B otwiera narzędzie Organizator i importuje dane wyeksportowane przez Użytkownika A.
 6. Użytkownik B usuwa stare dane narzędzia Organizator i zapisuje model.
 7. Użytkownik A aktualizuje dane narzędzia Organizator , eksportuje aktualizację i wykonuje wysyłanie.
 8. Użytkownik B wczytuje i importuje zaktualizowane dane do narzędzia Organizator.

  Dane w narzędziu Organizator pojawiają się jako nowe. Użytkownik B usuwa stare dane.

Działanie różnych typów obiektów w modelach udostępnionych

Jeśli dany model modyfikuje kilku użytkowników w tym samym czasie, w usłudze Tekla Model Sharing mogą wystąpić konflikty.

Ogólnie wszystkie typy obiektów działają w usłudze Tekla Model Sharing podobnie. Po wczytaniu, zmiany w przychodzącym pakiecie zastępują lokalne zmiany w tym samym obiekcie. Innymi słowy, jeśli kilku użytkowników modyfikuje ten sam obiekt, podczas konfliktu wygrywa użytkownik, który pierwszy wyśle zmiany do usługi udostępniania.

Przed rozpoczęciem udostępniania modeli należy uzgodnić wspólne sposoby pracy. Możesz np. wyrazić zgodę na to, aby użytkownicy pracowali na różnych obszarach modelu.

Obiekt/właściwość Opis
Obiekty modelu

Udostępniona modyfikacja właściwości obiektu zastępuje inną modyfikację właściwości obiektu.

Na przykład jeden użytkownik modyfikuje profil belki i dokonuje wysłania. Inny użytkownik zmodyfikował materiał tej samej belki i dokonał wczytania. Użytkownik, który modyfikował materiał belki utraci zmiany, gdyż udostępnione zmiany zastąpią zmiany lokalne w tym samym obiekcie.

Numeracja rodziny

Sprawdzaj ustawienia numeracji rodziny.

Ustawienia numeracji rodziny są udostępniane, ale nie można ich aktualizować przyrostowo. Zalecamy, aby jeden użytkownik najpierw wczytał wszystkie pakiety, wykonał aktualizacje, a następnie udostępnił ustawienia, wysyłając je. Jeśli użytkownik musi dokonać wczytywania przed wysłaniem ważne jest, aby sprawdzić, czy ustawienia są takie, jakie były przed rozpoczęciem ich udostępniania.

Numery początkowe należy nadawać z dużym zapasem, aby nie zabrakło później wolnych numerów w ramach danej serii numeracji i żadne serie nie nakładały się na siebie.

Do numerowania zalecamy używanie polecenia Numeruj serie wybranych obiektów na karcie Rysunki i raporty.

Siatki

Jeśli w udostępnianych siatkach wystąpi konflikt, siatki zostaną odtworzone za pomocą początkowych wartości ustawionych we właściwościach siatek. Wszystkie ręcznie dodawane linie siatek zostaną utracone.

Jeśli np. dwóch użytkowników modyfikuje siatkę, dodając dodatkowe linie i dokonując wysłania, dodane linie siatek znikną z modelu po dokonaniu wczytania.

Katalogi

Sprawdzaj katalogi, aby zawierały wszystkie potrzebne definicje.

Począwszy od wersji Tekla Structures 2018 pliki geometrii kształtów , które są w formacie .xml są automatycznie konwertowane na format .tez w modelach udostępnionych.

Atrybuty użytkownika (UDA)

Udostępniona zmiana w atrybucie użytkownika (UDA) zastępuje zmiany tylko w tym samym UDA.

Na przykład zmiana w UDA Komentarz zastępuje zmianę w UDA Komentarz , ale nie w UDA Skrócenie.

Udostępniona zmiana elementu nie zastępuje zmian UDA i odwrotnie

Element i powiązane komponenty

Udostępniona zmiana elementu nie zastępuje zmiany komponentu i odwrotnie.

Komponenty użytkownika

Jeśli użytkownik usunie komponent użytkownika z katalogu Aplikacje i komponenty w lokalnej wersji udostępnionego modelu, wczytanie powoduje wyświetlenie instancji komponentu użytkownika w modelu, nawet jeśli komponent nie był używany w modelu.

Nie można edytować instancji komponentu w modelu. Jeśli trzeba edytować komponent, należy go najpierw rozbić.

Rysunki

Dla tego samego elementu może być utworzonych wiele rysunków.

Na przykład dwóch użytkowników tworzy rysunek z tego samego elementu, pracując na swoich wersjach lokalnych udostępnionego modelu. Jeśli obaj użytkownicy wyślą zmiany, w narzędziu Menedżer dokumentów pojawią się dwa rysunki. Tekla Structures nie spowoduje usunięcia żadnego z nich ani też nie połączy zmian z tych rysunków. Należy wzrokowo sprawdzać rysunki i określać, które mają zostać usunięte, lub używać blokad rysunków , aby zapobiegać dokonywaniu zmian w rysunkach przez innych użytkowników.

Sekcje wylewania

Ustal, czy w modelu używane będzie zarządzanie sekcjami wylewania, i wybierz odpowiednie ustawienie opcji XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT.

Czasami, zarządzanie sekcjami wylewania wywołuje konflikty podczas wczytywania, nawet jeśli jednostki sekcji wylewania nie zostały zmodyfikowane. Te konflikty mogą spowodować usunięcie obiektów z jednostek sekcji wylewania.

Jeśli zarządzanie sekcjami wylewania jest włączone w modelu, nie należy go wyłączać za pomocą opcji XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT , zwłaszcza w trakcie projektu. Może to spowodować wystąpienie problemów w przypadku rysunków zawierających obiekty wylewane lub w przypadku współużytkowania modelu. Obiekty wylewane oraz przerwy robocze w modelu i na rysunkach mogą stać się nieprawidłowe, co może doprowadzić do utraty dotychczasowego modelowania związanego z sekcjami wylewania.

Automatyczne przypisania obiektów do jednostek sekcji wylewania nie są udostępniane. Musi być uruchomione polecenie Przelicz sekcje wylewania , aby zaktualizować jednostki sekcji wylewania.

 • Jeśli opcja XS_​CALCULATE_​POUR_​UNITS_​ON_​SHARING ma wartość TRUE (która jest wartością domyślną), Tekla Structures automatycznie oblicza i aktualizuje jednostki sekcji wylewania podczas wysyłania i wczytywania.

 • Jeśli opcja XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING ma wartość FALSE , każdy użytkownik musi uruchomić polecenie Przelicz sekcje wylewania w swojej lokalnej wersji modelu udostępnionego, jeśli potrzebują aktualnych informacji dotyczących jednostek sekcji wylewania.

  Na przykład użytkownik 1 przesuwa pręt zbrojeniowy w taki sposób, że styka się on z obiektem wylewanym, uruchamia polecenie Przelicz sekcje wylewania , aby dodać pręt do jednostki sekcji wylewania i wykonuje wysłanie. Gdy użytkownik 2 wykonuje wczytanie, zauważa, że pręt zbrojeniowy został przesunięty, ale nie jest dodany do jednostki sekcji wylewania.

Ręczne przypisania i inne modyfikacje obiektów wylewanych oraz dołączonych do nich obiektów (np. zmiany geometrii lub położenia), są udostępniane. Udostępniona zmiana ręczna w przypisaniu jednostki sekcji wylewania zastępuje zmianę lokalną.

Na przykład użytkownik 1 dodaje element osadzony do jednostki sekcji wylewania za pomocą polecenia Dodaj do sekcji wylewania i wykonuje wysyłanie. Użytkownik 2 dodał ten sam element osadzony do innej jednostki sekcji wylewania za pomocą polecenia Dodaj do sekcji wylewania. Gdy użytkownik 2 wykonuje wczytanie, zauważa, że element osadzony został dodany do jednostki sekcji wylewania dodanej przez użytkownika 1.

Pliki standardowe ustawień numeracji

Pliki standardowe ustawień numeracji nie są automatycznie ładowane podczas wczytywania. Aby ich używać, należy załadować je ponownie po wczytaniu.

Warning:

Jeśli usunięcie obiektu zostało wysłane do usługi udostępniania, obiekt ten zostanie usunięty z Twojego modelu po wczytaniu. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy obiekt zmodyfikowano przed wczytaniem. Jeśli usunięcie udostępniono, usunięte obiekty pozostają usunięte.

Usunięte obiekty nie są wizualizowane podczas wczytywania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej