Co to jest Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Co to jest Tekla Model Sharing

Usługa Tekla Model Sharing pozwala na wydajne modelowanie grupowe w ramach jednego modelu Tekla Structures. Dzięki usłudze Tekla Model Sharing użytkownicy mają możliwość swobodnej pracy na tym samym modelu w tym samym czasie, ale w różnych miejscach i strefach czasowych.

Dzięki usłudze Tekla Model Sharing można pracować lokalnie, a zmiany w modelu udostępniać globalnie. Na przykład jeden z zespołów w usłudze Tekla Model Sharing może pracować w Nowym Jorku, a jeden w Bangkoku. Oba zespoły pracują nad tym samym modelem z różnych zakątków świata w swoich godzinach pracy, przebywając w różnych strefach czasowych, podczas gdy model jest tworzony bezustannie.

W Tekla Model Sharing każdy użytkownik ma lokalną wersję modelu na swoim komputerze lub dysku sieciowym, a jego dane są udostępniane i synchronizowane przez Internet za pomocą usługi udostępniania danych w chmurze Microsoft Azure. Udostępniany model jest podłączany do usługi udostępniania opartej na chmurze. Stan usługi można sprawdzić w dowolnym momencie.

Aby w łatwy sposób udostępnić zmiany w modelu , wyślij je do usługi udostępniania. W przypadku aktualizacji modelu przy użyciu zmian wprowadzonych przez innych użytkowników należy wczytać zmiany z usługi udostępniania.

Pomimo że zmiany są udostępniane przez Internet, nie musisz mieć stałego połączenia z usługą udostępniania. Dostęp do sieci trzeba mieć w czasie wysyłania lub wczytywania zmian. Dzięki temu możliwa jest praca w trybie offline, jeśli połączenie internetowe nie zawsze jest dostępne.

Uwaga:

Tekla Model Sharing wymaga modelu jednego użytkownika.

W trybie wielu użytkowników nie można jednocześnie udostępniać i używać modelu. W przypadku chęci rozpoczęcia korzystania z trybu wielu użytkowników do udostępniania modelu zamiast usługi Tekla Model Sharing należy najpierw wykluczyć lokalną wersję modelu z usługi udostępniania, a następnie przekonwertować ją na model wielu użytkowników.

Wykluczony model nie ma połączenia z oryginalnym udostępnionym modelem w usłudze udostępniania. Oznacza to, że jeśli wykluczymy lokalną wersję modelu z usługi udostępniania i rozpoczniemy korzystanie z modelu w trybie multi-user, później nie będzie możliwości połączenia oryginalnego udostępnionego modelu i modelu multi-user.

Wymagania wstępne dotyczące Tekla Model Sharing

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Tekla Model Sharing i udostępniania modeli należy spełnić następujące wymagania wstępne:

 • Połączenie internetowe

  Aby wykonywać jakiekolwiek działania związane z modelem udostępnionym, konieczne jest ustanowienie połączenia z usługą Tekla Model Sharing.

  • Port wychodzący TCP 443 (domyślnie HTTPS) musi być otwarty.

   W przypadku korzystania z proxy HTTP musi być zapewniona obsługa HTTP 1.1.

 • Trimble Identity

  Wszystkie czynności związane z udostępnianiem wymagają uwierzytelniania, które odbywa się za pomocą nazwy użytkownika i hasła do konta Trimble Identity.

  Jeśli nie masz konta Trimble Identity , przejdź do Tekla Online services i kliknij Zaloguj się.

 • Licencja

  Wszystkie czynności związane z udostępnianiem wymagają ważnej licencji usługi Tekla Model Sharing. Licencje usługi Tekla Model Sharing są przypisane do kont Trimble Identities użytkowników. Administrator organizacji przypisuje licencje i zarządza nimi w narzędziu Tekla Online Admin Tool.

 • Tekla Structures

  Użytkownicy tego samego udostępnionego modelu muszą mieć identyczną wersję Tekla Structures i korzystać z tego samego dodatku service pack.

Licencje Tekla Model Sharing

Tekla Model Sharing wymaga ważnej licencji Tekla Model Sharing.

Licencje Tekla Model Sharing są przypisywane i zarządzane w Tekla Online Admin Tool. Aby uzyskać licencję Tekla Model Sharing , należy skontaktować się z administratorem organizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat licencji Model Sharing, zobacz Zarządzanie kontami Trimble Identities i licencjami Tekla Online.

Tekla Model Sharing wykorzystuje licencje dla przedsiębiorstw, które nabywa się w ramach rocznej subskrypcji. Korzystanie z licencji jest ograniczone do maksymalnej liczby jednoczesnych użytkowników. Licencja zostanie zajęta, gdy użytkownik zacznie wczytywać lub wysyłać model udostępniony. Stanowisko w ramach licencji jest zwalniane w ciągu trzech godzin od momentu wylogowania użytkownika z usługi Tekla Structures poprzez wyłączenie Tekla Structures.

Zauważ, że użytkownicy mogą pracować na modelu udostępnionym w trybie offline, nie zajmując licencji. Licencje można tymczasowo przypisać dowolnemu użytkownikowi spoza organizacji.

Konfiguracja, typ i stan licencji Tekla Structures nie ma żadnego wpływu na licencję na Tekla Model Sharing. Aby zapewnić ciągłość dostępu do usługi, należy monitorować liczbę licencji i użytkowników, a także daty ważności licencji.

W jaki sposób Tekla Model Sharing korzysta z usługi udostępniania

Po rozpoczęciu udostępniania modelu za pomocą usługi Tekla Model Sharing model jest podłączany do usługi udostępniania danych w chmurze.

 • Aby przekazać zmiany w modelu do usługi udostępniania, należy je wysłać.

 • Aby pobrać zmiany w modelu innych użytkowników z usługi udostępniania, należy je wczytać.

Po wczytaniu zmian innych użytkowników, użytkownik otrzymuje aktualizacje do wersji lokalnej udostępnianego modelu w postaci pakietów przyrostowych. Oznacza to, że po wykonaniu wczytania dane pobrane z usługi udostępniania są łączone z danymi na komputerze. Zanim możliwe będzie wysłanie własnych zmian do usługi udostępniania, trzeba wczytać wszystkie udostępnione zmiany.

Należy mieć na uwadze, że w usłudze udostępniania nie istnieje jako taki model centralny, a jedynie wystąpienie modelu, które składa się z planu bazowego modelu i aktualizacji przyrostowych. W usłudze udostępniania nie można otworzyć modelu ani uzyskać dostępu do jakichkolwiek plików.

Poniższy rysunek przedstawia sposób przechowywania danych modelu w usłudze udostępniania. Każdy użytkownik podczas wczytywania pobiera dane modelu z usługi udostępniania do lokalnej wersji modelu. Identyfikacja użytkownika odbywa się na podstawie konta Trimble Identity.

Note:

Można zainstalować oddzielną usługę pamięci podręcznej Tekla Model Sharing , która pobiera i przechowuje zmiany modelu w imieniu stacji roboczych klienta Tekla Structures. Usługa pamięci podręcznej przyspiesza proces pracy, ponieważ użytkownicy mogą pobrać zmiany do swojej lokalnej wersji modelu z sieci LAN zamiast z usługi udostępniania Tekla Model Sharing. Usługa pamięci podręcznej jest przydatna zwłaszcza wtedy, gdy w jednym biurze pracuje co najmniej dwóch użytkowników Tekla Model Sharing , oraz w regionach, w których prędkość pobierania może być ograniczona.

Poznawanie podstawowych metod pracy Tekla Model Sharing

Tekla Model Sharing jest dostępny we wszystkich konfiguracjach Tekla Structures. Można znaleźć wszystkie polecenia Tekla Model Sharing w Plik > Udostępnianie .

Aby rozpocząć korzystanie z Tekla Model Sharing , musisz mieć:

 • Zainstalowany program Tekla Structures
 • Osobiste konto Trimble Identity połączone z kontem firmowym
 • Połączenie z Internetem do udostępniania i pobierania zmian
 • Ważną licencję Tekla Model Sharing

  Tekla Model Sharing wykorzystuje licencje dla przedsiębiorstw, które nabywa się w ramach rocznej subskrypcji. Administrator firmy przypisuje licencje Tekla Model Sharing użytkownikom w narzędziu Admin Tool Tekla Online.

Jak działa Tekla Model Sharing?

Tekla Model Sharing wymaga modelu jednego użytkownika, który jest udostępniony. Gdy model jest udostępniony , wówczas jest połączony z usługą udostępniania w chmurze. Każdy użytkownik modelu ma lokalną wersję modelu na swoim komputerze lub dysku sieciowym.

Podczas pracy z modelem udostępnionym modelowanie i edycja odbywają się w trybie offline. Połączenie z Internetem jest konieczne, gdy chcesz udostępnić zmiany wprowadzone w modelu i gdy pobierasz zmiany wprowadzone przez innych użytkowników modelu. Zazwyczaj zmiany wysyłane są kilka razy na dobę, aby wszystkim dostarczyć aktualizację. Zmiany w modelu są gromadzone w pakietach, które można bardzo szybko pobierać i przesyłać.

Model udostępniony ma plan bazowy, który zawiera cały model. Model ma co najmniej jednego właściciela, który na ogół tworzy plan bazowy raz w tygodniu. Dołączanie do planu bazowego jest korzystne dla użytkowników, którzy dołączają do modelu, w którym wprowadzono już wiele zmian.

Jak dołączyć do modelu udostępnionego?

Można dołączyć do modelu , który ktoś udostępnił lub można rozpocząć udostępnianie własnego modelu. Właściciel modelu udostępnionego może zapraszać innych użytkowników do modelu. Właściciel może wysyłać pocztą e-mail powiadomienie do zaproszonych użytkowników.

Możesz również dołączyć do modelu, do którego Cię zaproszono bez powiadomienia pocztą e-mail. Jeśli dodano Cię do modelu jako użytkownika, wszystkie modele udostępnione, których jesteś użytkownikiem znajdziesz w Plik > Udostępnianie > Przeglądaj udostępnione modele . Wybierz model z listy i kliknij Dołącz. Model zostanie pobrany i możesz zacząć pracę w nim.

Jak mam aktualizować swój model?

Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymać wszystkie zmiany wprowadzone przez innych użytkowników modelu, Wczytaj zmiany z usługi udostępniania. Możesz przejść do menu Plik > Udostępnianie > Wczytaj lub kliknąć na pasku narzędzi szybkiego dostępu.

Ikona Wczytaj pokazuje liczbę pakietów dostępnych do wczytania. Wczytywane są jedynie zmienione dane. Każdy pakiety zawiera co najmniej jedną zmianę wprowadzoną przez innego użytkownika. Po wczytaniu wszystkich pakietów zmiany zostaną wymienione w tabeli u dołu ekranu.

Zmiany są oznaczane kolorami:

 • Czerwony dla usuniętych obiektów
 • Żółty dla zmienionych obiektów
 • Zielony dla nowych obiektów

Jak udostępnić zmiany wprowadzone przeze mnie?

Gdy wprowadzisz zmiany do swojego lokalnego modelu, możesz je udostępnić innym użytkownikom modelu, wysyłając je do usługi udostępniania. Przed wysłaniem musisz zawsze wykonać operację wczytania, jeśli inni użytkownicy wprowadzili zmiany w modelu. Robi się to w celu rozwiązania konfliktów między zmianami wprowadzonymi przez innych użytkowników.

Po wczytaniu pojawi się zielona strzałka na ikonie Wyślij . Teraz możesz wysłać zmiany.

Podczas wysyłania tylko zmiany wprowadzone przez Ciebie zostaną wysłane do usługi udostępniania. Te zmiany będą dostępne dla innych użytkowników do wczytania.

Jak mam udostępnić swój model?

Oprócz dołączania do modeli udostępnianych przez innych użytkowników można rozpocząć udostępnianie własnego modelu.

Otwórz model jednego użytkownika, który chcesz udostępnić lub utwórz nowy model jednego użytkownika. Przed rozpoczęciem udostępniania modeli w usłudze Tekla Model Sharing musisz zalogować się, używając konta Trimble Identity w Tekla Structures. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, otworzy się okno dialogowe logowania do konta Trimble Identity.

Przejdź do menu Plik > Udostępnianie > Rozpocznij udostępnianie , aby otworzyć okno dialogowe Rozpocznij udostępnianie. Możesz zaprosić innych użytkowników do dołączenia do modelu i wysłać do nich wiadomość e-mail z zaproszeniem. Możesz też dodać użytkowników w późniejszym czasie. Osoba, która rozpoczyna udostępnianie, to Właściciel modelu.

Po rozpoczęciu udostępniania modelu plan bazowy modelu zostanie przekazany do usługi udostępniania. Plan bazowy to obraz bieżącego stanu modelu.

Kto może używać udostępnionego modelu?

Za pomocą Tekla Model Sharing możesz dodawać nowych użytkowników modelu udostępnionego bez ograniczeń. Tekla Model Sharing ma cztery role określające, co użytkownik może robić w modelu udostępnionym.

 • Udostępniając swój model, automatycznie uzyskujesz rolę Właściciel. Można zapraszać więcej użytkowników i przypisywać im odpowiednie role. W typowej sytuacji możesz mieć jednego lub dwóch właścicieli, którzy mogą kontrolować wszystko w modelu udostępnionym. Listę użytkowników modelu i ich role można znaleźć w Plik > Udostępnianie > Użytkownicy . W razie potrzeby Właściciel może zmieniać role.
 • Edytor można wykonywać wszystkie zadania modelowania i rysunków.
 • Obserwator to rola przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą jedynie śledzić przebieg projektu.
 • Obserwator projektu to rola dla tych, którzy używają informacji o modelu i muszą na przykład aktualizować stan produkcji.

Uprawnienia każdej roli są podane w poniższej tabeli:

  Właściciel Edytor Obserwator Obserwator projektu
Wczytywanie Tak Tak Tak Tak
Wysyłanie Tak Tak Nie Tak
Modyfikowanie obiektów i rysunków Tak Tak Nie Nie
Modyfikowanie atrybutów użytkownika Tak Tak Nie Tak
Zapraszanie/usuwanie użytkowników, zmienianie ról, planu bazowego, wykluczenie z udostępniania Tak Nie Nie Nie

Właściciel ma wszystkie uprawnienia, Edytor ma wszystkie uprawnienia z wyjątkiem administrowania modelem, Obserwator może tylko wczytywać, a Obserwator projektu może wczytywać i wysyłać, ale nie może modyfikować obiektów ani rysunków, tylko atrybuty użytkownika, które nie wpływają na numerację.

Oprócz użytkownika, który ma rolę Właściciel , administrator firmy można wyświetlić wszystkie modele udostępnione organizacji oraz użytkowników i ich role w serwisie internetowym Management Console for Tekla Model Sharing. Administrator może zmienić role w Management Console bez otwierania Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej