Udostępnianie modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Udostępnianie modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Przed rozpoczęciem udostępniania modelu w usłudze Tekla Model Sharing musisz się zalogować, używając konta Trimble Identity w Tekla Structures. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, otworzy się okno dialogowe logowania do konta Trimble Identity. Do modeli, które udostępniasz, możesz zapraszać innych użytkowników.

Rozpoczynanie udostępniania modelu

 1. Otwórz model jednego użytkownika, który chcesz udostępnić.
 2. W menu Plik kliknij: Udostępnianie > Rozpocznij udostępnianie .

  Pojawi się okno dialogowe Rozpocznij udostępnianie.

 3. Wybierz usługę na liście Usługa.

  Jeśli po raz pierwszy korzystasz z usługi Tekla Model Sharing i włączona jest lokalna usługa udostępniania , musisz ją wybrać na liście Usługa. Możesz skonfigurować połączenie z usługą lokalną i go używać lub korzystać z usługi Tekla. Serwer lokalny usługi Tekla Model Sharing wymaga osobnej licencji i instalacji.

 4. W razie potrzeby wprowadź Kod i Opis modelu.
  • W polu Kod można wpisać np. numer lokalizacji, numer projektu czy numer księgowy.
  • Dodaj Opis zgodnie z konwencją przyjętą w firmie.
 5. Zaproś innych użytkowników, aby udostępnić model. W tym celu podaj ich adresy e-mail w polu Zaproś użytkowników i przydziel im role użytkowników: Edytor , Właściciel , Obserwator projektu lub Obserwator.

  Możesz dodać kilku użytkowników naraz. Rozdzielaj ich adresy e-mail znakiem średnika. Jeśli dodasz kilku użytkowników naraz, wszyscy oni będą mieć tę samą rolę użytkownika. Rolę można później zmienić.

 6. Aby dodać użytkowników do modelu, kliknij przycisk Dodaj.
 7. Zaznacz pole wyboru Wyślij e-mail z powiadomieniem do użytkownika. , aby wysłać zapraszanym użytkownikom wiadomość e-mail z powiadomieniem, i wpisz jej treść.
 8. Aby rozpocząć udostępnianie modelu, kliknij przycisk Uruchom.

  Model zostaje zapisany, a następnie wysłany do usługi udostępniania ms_what_is_model_sharing.html#ms_what_is_model_sharing.

Po kolejnym otwarciu modelu dostępne są dwie możliwości:

 • Na ekranie startowym Tekla Structures podczas otwierania Tekla Structures :
  1. Przejdź do karty Modele udostępnione i zaloguj się za pomocą konta Trimble Identity.
  2. Kliknij Kontynuuj , aby otworzyć okno dialogowe Modele udostępnione.
  3. Zaznacz pole wyboru Pokaż modele udostępnione na tym komputerze , aby wyświetlić listę modeli.
  4. Kliknij Dołącz.

  Można również otworzyć modele udostępnione na karcie Ostatnie lub Wszystkie modele. Zaloguj się, używając konta Trimble Identity do wczytywania i wysyłania.

 • W Plik > Otwórz > Przeglądaj udostępnione modele .

Role użytkownika w usłudze Tekla Model Sharing

Role użytkownika określają poziom uprawnień użytkownika do modelu. W usłudze Tekla Model Sharing występują cztery role użytkownika: Właściciel , Edytor , Obserwator projektu i Obserwator. Osoba, która rozpoczyna udostępnianie modelu w usłudze Tekla Model Sharing , to Właściciel modelu. Właściciel może zapraszać innych użytkowników i przypisywać im jedną z czterech ról.

W poniższej tabeli opisano cztery poziomy uprawnień różnych ról użytkownika:

Rola Poziom uprawnień

Właściciel

 • Wczytywanie zmian innych użytkowników i wysyłanie własnych zmian do usługi udostępniania

 • Zapraszanie nowych użytkowników

 • Wyświetlanie listy innych użytkowników i modyfikowanie ich ról

 • Usuwanie użytkowników z modelu

 • Usuwanie z usługi udostępniania wystąpień modelu i wszystkich powiązanych z nim danych

 • Modyfikowanie kodu i opisu modelu

Jako Właściciel możesz wybierać role podczas zapraszania użytkowników do udostępnionego modelu lub w dowolnym czasie trwania projektu. Jeśli zmienisz rolę użytkownika w Plik > Udostępnianie > Użytkownicy , możesz wysłać do niego wiadomość e-mail z powiadomieniem. Jeśli w wiadomości e-mail załączysz krótką informację, wszyscy zaproszeni użytkownicy oraz użytkownicy, których role zmieniono, otrzymają tę samą wiadomość.

Kilku użytkowników może mieć rolę Właściciel w ramach jednego modelu. Właściciel , który rozpoczął udostępnianie modelu, może nadać innemu wybranemu użytkownikowi rolę Właściciel.

Edytor

 • Wczytywanie zmian innych użytkowników i wysyłanie własnych zmian do usługi udostępniania

 • Edytowanie modelu

 • Wyświetlanie listy innych użytkowników

Obserwator projektu

 • Wczytywanie zmian innych użytkowników i wysyłanie własnych zmian do usługi udostępniania

 • Wyświetlanie modelu, ale bez możliwości modyfikowania jego obiektów

 • Wyświetlanie listy innych użytkowników

Mając rolę Obserwator projektu , nie możesz

 • zmieniać atrybutów definiowanych przez użytkownika, które mają wpływ na numerację;

 • wstawiać ani zmieniać siatek;

 • importować ani aktualizować modeli tworzących np. belki i inne obiekty.

Pamiętaj, że w przypadku otwarcia modelu w roli Obserwator projektu wymagane jest ponowne uruchomienie Tekla Structures.

Poziom uprawnień roli Obserwator projektu w modelu udostępnionym odpowiada zestawowi funkcji, które są dostępne w konfiguracji Podgląd projektu.

Obserwator

 • Wczytywanie zmian innych użytkowników, ale bez możliwości wysyłania żadnych zmian do usługi udostępniania

 • Wyświetlanie modelu, ale bez możliwości modyfikowania obiektów modelu i bez możliwości używania poleceń eksportu

Pamiętaj, że w przypadku otwarcia modelu w roli Obserwator wymagane jest ponowne uruchomienie Tekla Structures.

Uwaga: uprawnienia do udostępnionego modelu są usuwane po wykluczeniu modelu z udostępniania jedną z następujących metod:

 • wykluczenie modelu z udostępniania za pomocą polecenia Wyklucz z udostępniania ,

 • aktualizacja do kolejnej wersji Tekla Structures ,

 • za pomocą polecenia Zapisz jako w celu zapisania modelu.

Informacje dotyczące użytkowników i czynności udostępniania w usłudze Tekla Model Sharing

Jeśli chcesz sprawdzić użytkowników usługi Tekla Model Sharing i podstawowe czynności dotyczące udostępniania lub zaprosić do udostępnionego modelu nowych użytkowników, otwórz okno dialogowe Użytkownicy w Plik > Udostępnianie > Użytkownicy .

Opcja Opis

Nazwa

Nazwa użytkownika.

E-mail

Adres e-mail użytkownika.

Rola

Rola użytkownika: Właściciel , Edytor , Obserwator projektu lub Obserwator.

Gdy zaczynasz udostępniać model, otrzymujesz rolę Właściciel i możesz wyznaczać role innych użytkowników. Role te można później zmieniać w razie potrzeby.

Używaj różnych ról, aby sterować poziomami dostępu do modelu.

Pamiętaj, że jeden model może mieć przypisanych wielu użytkowników o roli Właściciel.

Dołączono

Sygnalizuje, czy zaproszony użytkownik dołączył do modelu.

Data

Data dołączenia przez użytkownika do modelu.

Autor

Osoba, która zaprosiła użytkownika lub zmieniła jego rolę jako ostatnia.

Ostatnio wczytano

Data ostatniego wczytywania przez użytkownika.

Liczba ze strzałką w dół wskazuje całkowitą liczbę pakietów aktualizacji dostępną w usłudze udostępniania.

Liczba obok strzałki wskazuje, ile pakietów użytkownik wczytał.

Ostatnie wysłanie

Data ostatniego wysłania przez użytkownika.

Liczba ze strzałką w górę wskazuje całkowitą liczbę pakietów aktualizacji dostępną w usłudze udostępniania.

Numer obok strzałki wskazuje numer ostatniego pakietu wysłanego przez użytkownika.

Usuwanie wybranych uprawnień użytkownika do modelu.

Tylko Właściciel może usuwać innych użytkowników z usługi udostępniania.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej