Wykrywanie zmian i przeglądanie historii udostępniania w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Wykrywanie zmian i przeglądanie historii udostępniania w usłudze Tekla Model Sharing

Wykrywanie zmian udostępniania i historia udostępniania umożliwiają wyświetlenie rodzaju zmian modelu i osób udostępniających swoje zmiany modelu.

Wykrywanie zmian udostępniania

Po wczytaniu zmian modelu z usługi udostępniania możesz dokładniej sprawdzić zmiany znajdujące się w pakietach. Lista zmian w udostępnianiu jest wyświetlana u dołu ekranu. Zmiany wizualizowane są kolorami, zarówno na liście zmian, jak i w modelu.

Czynność Procedura

Otworzyć listę zmian

Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij ikonę Pokaż zmiany do wczytania .
  • Kliknij kolejno Plik > Udostępnianie > Pokaż zmiany do wczytania .
  • Aby automatycznie wyświetlić listę po każdym wczytaniu, zaznacz opcję Pokaż zmiany po wczytaniu w Plik > Udostępnianie > Ustawienia udostępniania .

Przeglądaj zmiany na liście

Klikaj poszczególne zakładki, aby zobaczyć zmiany w zależności od sposobu ich oddziaływania na model. Zmiany podzielono na następujące zakładki: Obiekty fizyczne , Inne obiekty , Rysunki , Opcje , Definicje atrybutów , Pliki folderu modelu oraz Zmiany UDA.

Zmiany na liście są przedstawiane z użyciem kolorów.

Usunięte obiekty znajdują się na liście zmian, ale nie ma o nich żadnych informacji dostępnych w kolumnie Nazwa.

W zakładce Zmiany UDA znajdują się atrybuty użytkownika, których definicja znajduje się w pliku environment.db. Jeśli występują zmiany fizyczne lub materiałów, wtedy obiekty referencyjne wykrywane są jako zmienione.

Jeśli w zakładce nie ma żadnych elementów, zakładka nie jest pokazywana. Jeśli zawartość zakładki staje się pusta na skutek filtrowania, nie jest ona wyświetlana.

Przeglądanie zmian w modelu

Zaznacz pole wyboru Wybierz obiekty w modelu oraz wiersz na liście, aby wyróżnić obiekty zmienione w modelu. Zmiany w modelu są wizualizowane za pomocą kolorów. Usunięte obiekty nie są wizualizowane w modelu.

  • Obiekty nowe = zielony
  • Obiekty zmienione = żółty
  • Obiekty w konflikcie = pomarańczowy
  • Istniejące obiekty, które nie zostały zmodyfikowane przez innego użytkownika = szary

Przeglądaj zmiany na rysunkach

Istnieje możliwość wyświetlenia listy różnych wersji tego samego rysunku w sytuacjach konfliktowych, wyświetlenia ich zrzutów ekranu oraz zmiany bieżącej wersji rysunku. Można również wyświetlić zmodyfikowany rysunek i jego zrzut ekranu.

Gdy użytkownicy modyfikują ten sam rysunek w lokalnej wersji modelu, a jeden użytkownik wykonuje wysłanie, Lista zmian wyświetli konflikt po wczytaniu lokalnej wersji modelu przez innych użytkowników.

Możesz otworzyć okno dialogowe Wersje rysunku z menu Lista zmian. Wybierz zmieniony rysunek, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz wersje , aby wyświetlić wersje rysunku i zmiany wprowadzone na rysunku.

W oknie dialogowym Wersje rysunku można wybrać wersję rysunku, kliknąć prawym przyciskiem myszy i otworzyć wybraną wersję. Wersję rysunku można zapisać i wysłać, aby stała się ona aktualną wersją dla wszystkich użytkowników.

Filtrowanie zmian na liście

Na każdej zakładce możesz filtrować zmiany w każdej kolumnie. Kliknij ikonę filtrai wybierz sposób filtrowania zmian.

Edycja filtra

Kliknij ikonę filtrai wybierz filtr z listy filtrów. Nazwa wybranego filtra jest widoczna w lewym dolnym rogu listy.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony filtramożna na przykład posortować kolumny.

Aby edytować filtr, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę filtra i wybierz Edytor filtrów. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytor filtrów , a użytkownik będzie mógł stosownie do potrzeb utworzyć lub edytować filtr.

Przybliżenie zmienionych obiektów w modelu

Zaznacz pole wyboru Zoom wybrane oraz wiersz na liście, aby przybliżyć obiekt zmieniony w modelu.

Wyszukanie konkretnych zmian

W polu wyszukiwania w dolnym prawym rogu listy wpisz wyszukiwane słowo.

Przesunięcie listy zmian w inne miejsce na ekranie

Możesz
  • przesuwać listę po ekranie
  • przeciągnąć listę na drugi ekran
  • zadokować listę do panelu bocznego lub u dołu ekranu.

Lista ma przycisk,, w panelu bocznym. Jeśli przeciągniesz listę na drugi ekran, kliknij ten przycisk, aby umieścić listę z powrotem na ekranie głównym.

Historia udostępniania

Po wczytaniu i wysłaniu zmian modelu możesz sprawdzić historię udostępniania danego modelu. W oknie dialogowym Historia udostępniania widoczne są wszystkie zdarzenia dotyczące wczytywania i wysyłania oraz pakiety przypisane do każdego zdarzenia. Możesz sprawdzić historię udostępniania zdarzenie po zdarzeniu i zobaczyć, jak model ewoluował na skutek zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

Czynność Procedura

Otworzenie historii udostępniania

W menu Plik kliknij kolejno Udostępnianie > Historia udostępniania .

Sprawdzenie zdarzeń dotyczących wczytywania i wysyłania

Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia dotyczące wczytywania i wysyłania wraz z ich datami i godzinami, kliknij przycisk Zwiń wszystkie.

Sprawdzenie informacji o pakietach

Aby wyświetlić wszystkie pakiety w zdarzeniach dotyczących wczytywania i wysłania, kliknij przycisk Rozwiń wszystkie.

Przedstawiane są następujące dane: numer pakietu, osoba, która wysłała pakiet oraz data i godzina przekazania pakietu.

Pokazanie zmian modelu znajdujących się w pojedynczym zdarzeniu

Wybierz zdarzenie i kliknij przycisk Pokaż zmiany.

Lista zmian modelu wyświetla się na panelu dolnym Tekla Structures.

Okno dialogowe Cofnij - historia zawiera listę wszystkich uruchomionych poleceń oraz modyfikacje wprowadzone w lokalnej wersji modelu. Lista Cofnij - historia jest czyszczona po operacjach wczytania i wysłania.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej