Blokady obiektów, blokady rysunków i uprawnienia w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Blokady obiektów, blokady rysunków i uprawnienia w usłudze Tekla Model Sharing

Blokad i rysunków oraz uprawnień można używać do sterowania dostępem użytkowników do obiektów udostępnionego modelu oraz udostępnionych rysunków i ich prawami edycji.

Blokady obiektu

Zespoły, zespoły betonowe i obiekty modelu można zablokować, aby zapobiec przypadkowym zmianom i numerowaniu obiektów. Ta funkcja jest przydatna gdy na tym samym udostępnionym modelem pracuje wiele organizacji i chcą one zapobiec zmianom utworzonych zespołów, zespołów betonowych i obiektów modelu.

Blokada organizacji oznacza, że zespoły, zespoły betonowe i obiekty modelu są zablokowane, aby nie mogli ich modyfikować użytkownicy, którzy nie są pracowników konkretnej organizacji. Zespoły, zespoły betonowe i obiekty modelu są oznaczone jako zablokowane Dla innych w oknie dialogowym Blokady obiektów ( Zarządzaj > Blokady ). Do blokowania zaleca się użycie opcji Zespoły , ponieważ zapobiega również edytowaniu obiektów w zespole.

Note:

Informacje o organizacji są ustalane na podstawie konta użytkownika systemu Windows, a nie na podstawie Trimble Identity.

Do określania domyślnego stanu blokady zaleca się użycie opcji zaawansowanej XS_OBJECTLOCK_DEFAULT z wartością ORGANIZATION , aby zespoły, zespoły betonowe i obiekty modelu były automatycznie blokowane Dla innych podczas ich tworzenia.

Ustawianie domyślnego stanu blokady organizacji

Można automatycznie ustawić domyślny stan blokady dla wszystkich nowych zespołów i zespołów betonowych podczas ich tworzenia. Użyj opcji zaawansowanej XS_​OBJECTLOCK_​DEFAULT do ustawienia domyślnego stanu blokady. Domyślnym stanem blokady może być ORGANIZATION lub NO. Przy rozpoczęciu udostępniania modelu dla wszystkich zespołów i zespołów betonowych, które nie mają jeszcze stanu zablokowanego, taki stan zostanie ustawiony domyślnie.

Aby ustawić domyślny stanu blokady organizacji:

 1. W menu Plik kliknij: Ustawienia > Opcje zaawansowane > Właściwości modelowania .

 2. Nadaj opcji zaawansowanej XS_​OBJECTLOCK_​DEFAULT wartość ORGANIZATION.

 3. Kliknij OK.

  Wszystkie nowe zespoły i zespoły betonowe zostaną zablokowane dla organizacji użytkownika, a ich stanem blokady w oknie dialogowym Blokady obiektów będzie Dla innych. Użytkownicy w organizacji mogą zmieniać obiekty w zespołach i zespołach betonowych. Należy pamiętać, że użytkownicy, którzy nie należą do Twojej organizacji, będą widzieli stan blokady Dla nas.

Zmienianie stanów blokady

Aby zmienić stany blokady:

 1. Na zakładce Zarządzaj kliknij: Blokady.

  Pojawi się okno dialogowe Blokady obiektów.

 2. Wybierz obiekty w modelu.

  Można wybrać obiekty na poziomie zespołu i zespołu betonowego lub na poziomie obiektu modelu. Opcje Zespoły i Wszystkie typy obiektów oraz pole wyboru Obiekty podrzędne pozwalają określić poziom wyboru.

 3. Kliknij przycisk Dodaj obiekty , aby dodać do listy zespoły, zespoły betonowe lub obiekty.

  Gdy obiekty znajdą się na liście, można sprawdzić ich parametry Typ obiektu i Nazwa , oraz jaki stan ma Blokada.

 4. Aby zmienić stan blokad, wybierz na liście lub w modelu zespoły lub obiekty oraz nową wartość blokady na liście na dole okna dialogowego i kliknij Ustaw.

  Stan blokady ulegnie zmianie.

  Ustawianie blokad obiektów Co jest zablokowane

  Dla zespołu wybierane jest ustawienie Organizacja ( Blokada ma stan Dla innych ), a dla obiektów w zespole jest wybrane stawienie Nie.

  Zespół i obiekty w zespole są zablokowane dla Twojej organizacji, a należący do niej użytkownicy mogą zmieniać zespół lub znajdujące się w nim obiekty.

  Użytkownicy należący do innych organizacji nie mogą zmieniać zespołu ani znajdujących się w nim obiektów. Zespół i znajdujące się w nim obiekty są wyświetlone w modelu w kolorze zielonym.

  Dla zespołu wybrane jest ustawienie Tak , a dla obiektów znajdujących się w zespole wybrane jest ustawienie Nie.

  Zespół i znajdujące się w nim obiekty są zablokowane dla wszystkich użytkowników i nikt nie może zmieniać obiektów.

  Zespół i znajdujące się w nim obiekty są wyświetlone w modelu w kolorze czerwonym. Nie można usuwać, zmieniać ani numerować zespołu lub obiektów.

  Dla zespołu wybrane jest ustawienie Nie , a dla obiektów znajdujących się w zespole wybrane jest ustawienie Nie.

  Zespół i znajdujące się w nim obiekty nie są w żaden sposób zablokowany i mogą je zmieniać wszyscy.

  Zespół i znajdujące się w nim obiekty są wyświetlone w modelu w kolorze zielonym.

Aby wyczyścić listę, kliknij przycisk Resetuj dane .

Do raportowania stanów blokad można użyć następujących pól szablonu w szablonach raportów: ASSEMBLY.OBJECT_​LOCKED , ASSEMBLY.OWNER_​ORGANIZATION i ASSEMBLY.LOCK_​PERMISSION.

Można ponadto użyć przedstawienia obiektu w celu wizualizacji blokad. Po udostępnieniu przedstawień obiektu inni uczestnicy projektu mogą wizualnie sprawdzić stany blokad.

Blokady rysunku

Rysunki można zablokować, aby zapobiec przypadkowym zmianom i zarezerwować rysunki do edycji. Jeśli rysunek jest zablokowany, a blokada jest udostępniona, inni użytkownicy nie mogą wprowadzać zmian w rysunku.

 1. Wczytaj wszystkie zmiany modelu.

 2. Otwórz Menedżer dokumentów , włącz edycję bezpośredniej i kliknij kolumnę Zablokuj obok rysunku.

  W kolumnie Zablokowane przez w oknie Menedżer dokumentów wyświetlona jest nazwa użytkownika, który zablokował rysunek.

 3. Wyślij , aby udostępnić informację o blokadzie rysunku.

 4. Aby edytować rysunek, otwórz blokady rysunku.

 5. Edytuj rysunek stosownie do potrzeb.

 6. Wykonaj wysyłanie, aby udostępnić zaktualizowane rysunki.

Uprawnienia

Użytkownik, który utworzył model lub ktokolwiek inny z tej samej organizacji, może kontrolować pewne prawa dostępu do modelu za pomocą uprawnień. W praktyce uprawnienia modelu są kontrolowane za pośrednictwem pliku privileges.inp. Wszyscy użytkownicy mogą zmieniać stan blokad, chyba że prawa dostępu są ograniczone w pliku privileges.inp.

Przez modyfikację pliku privileges.inp można kontrolować dostęp do

Aby zmienić prawa dostępu:

 1. Zamknij model.

 2. Otwórz plik privileges.inp w dowolnym edytorze tekstu.

 3. Zmień pożądane ustawienia i zapisz plik privileges.inp w folderze modelu.

 4. Ponownie otwórz model.

 5. Wyślij , aby udostępnić informację o uprawnieniach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej