Najlepsze praktyki dotyczące usługi Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Najlepsze praktyki dotyczące usługi Tekla Model Sharing

Aby utrzymać prawidłowy stan udostępnionych modeli i z powodzeniem udostępniać wprowadzone zmiany, należy przestrzegać poniższych sprawdzonych metod dotyczących usługi Tekla Model Sharing.

Uwaga:

Użytkownicy tego samego udostępnionego modelu muszą mieć identyczną wersję Tekla Structures i korzystać z tego samego dodatku service pack.

Czasami, zarządzanie wylewaniem wywołuje konflikty podczas wczytywania, nawet jeśli jednostki sekcji wylewania nie zostały zmodyfikowane. Te konflikty mogą spowodować usunięcie obiektów z jednostek sekcji wylewania.

Ogólne instrukcje rozwiązywania problemów w usłudze Tekla Model Sharing można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów w usłudze Tekla Model Sharing.

Gromadzenie historii modelu w usłudze Tekla Model Sharing

W usłudze Tekla Model Sharing gromadzona jest historia modelu zawierająca informację o czynnościach wykonywanych w udostępnionym modelu. Historia modelu ilustruje, kiedy i w jaki sposób był zmieniany oraz kto dokonał zmian.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane > Prędkość i dokładność .
 2. Upewnij się, że dla opcji XS_​COLLECT_​MODEL_​HISTORY wybrane jest ustawienie TRUE.

  Tekla Structures automatycznie wybiera dla opcji XS_​COLLECT_​MODEL_​HISTORY ustawienie TRUE , gdy model jest udostępniony.

 3. Wybierz dla opcji XS_​CLEAR_​MODEL_​HISTORY ustawienie FALSE.
 4. Kliknij OK.
 5. Aby wyświetlić historię modelu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Na wstążce klikniji zaznacz obiekt w modelu.

   Historia modelu jest wyświetlana w oknie dialogowym Zbadaj obiekt.

   Jeśli w oknie dialogowym Włącz komentarze rewizji przy wysyłaniu włączono opcję Ustawienia udostępniania , wyświetlane są także komentarze wersji.

  • Utwórz raport o historii modelu.

   1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Raporty.

   2. Wybierz szablon raportu, który przedstawia historię modelu.

    Nazwa szablonu raportu może być różna w różnych środowiskach. W środowisku domyślnym (Default) szablon raportu nosi nazwę Q_Model_History_Report.

   3. Aby utworzyć raport o wszystkich obiektach w modelu, kliknij Utwórz ze wszystkich , lub w celu utworzenia raportu na podstawie zaznaczonych obiektów zaznacz co najmniej jeden obiekt w modelu i kliknij Utwórz z wybranych.

Historia użycia w trybie offline jest przechowywana zgodnie z kontem użytkownika domeny Windows. Należy pamiętać, że w modelach Tekla Model Sharing podczas wysłania zmian do usługi udostępniania zmiany są przechowywane przy użyciu konta Trimble Identity.

Działanie różnych ID obiektów w modelach udostępnionych

Obiekty Tekla Structures mają identyfikator pokazywany jako GUID obiektu, który jest również używany w narzędziu Tekla Model Sharing.

Oznacza to, że funkcje, które wymagają użycia identyfikatorów GUID, muszą zostać zmienione w taki sposób, aby ich używały:

 • Działania wymiany danych - import/eksport:

  • FabTrol XML

  • ASCII

 • Wszystkie pozostałe aplikacje, makra i procesy raportów, które polegają na ID statycznych.

Tworzenie kopii zapasowej modeli udostępnianych

Zalecamy, aby tworzyć kopie zapasowe modeli używanych w usłudze Tekla Model Sharing. W przypadku problemów z modelem udostępnionym możliwe jest wybranie lokalnej wersji modelu dowolnego użytkownika lub modelu, dla którego wykonano kopię zapasową i dalsza praca, z użyciem tego modelu. Upewnij się, że tworzenie kopii zapasowej używanego modelu zostało ukończone oraz że w folderze modelu znajdują się na przykład rysunki i różne bazy danych. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że model działa prawidłowo i nie utracisz danych. Jeśli kopia zapasowa wersji modelu jest stara, wczytywanie wszystkich zmian może potrwać jakiś czas.

Wykonuj kopie zapasowe modeli zgodnie z konwencją przyjętą w firmie, na przykład używając Windows Backup. Można również użyć polecenia Plik > Zapisz jako > Zapisz i utwórz kopię zapasową , aby utworzyć kopię zapasową modelu. Kopia zapasowa będzie zawierała takie same identyfikatory GUID co oryginalny model.

Należy pamiętać, że do wykonywania kopii zapasowej modelu nie można używać polecenia Zapisz jako. W przypadku skorzystania z niego model otrzyma nowe numery ID i nie będzie mieć powiązania z oryginalnym modelem. Zapisz jako

W przypadku używania polecenia Zapisz jako historia modelu nie jest kopiowana wraz z zapisanym modelem.

Przywracanie udostępnionych modeli

Jeśli w udostępnianym modelu występują jakieś problemy mogące spowodować opóźnienia w pracy, administrator firmy może usunąć wadliwe wersje modelu za pomocą aplikacji Management Console for Tekla Model Sharing. Może się również zdarzyć, że użytkownik udostępnionego modelu przywróci jego poprzednią wersję w Tekla Structures , a model ten jest używany w Tekla Model Sharing.

Management Console for Tekla Model Sharing umożliwia administratorom zarządzanie za pośrednictwem Internetu wszystkimi udostępnionymi modelami organizacji. Administrator może zablokować model i wyznaczyć jednego użytkownika na właściciela blokady, który może badać model w Tekla Structures. Gdy właściciel blokady wykryje problem, administrator może usunąć wadliwe wersje modelu, a następnie odblokować model, aby przywrócić zwykłe korzystanie z niego.

Gdy model jest zablokowany, polecenia udostępniania w Tekla Structures są dostępne w następujący sposób:

 • Ikony Wczytaj i Wyślij mają żółte strzałki. Tych poleceń może używać tylko właściciel blokady.
 • W menu Plik polecenia Wczytaj , Wyślij , Utwórz linię bazową i Użytkownicy są dostępne dla właściciela blokady.
 • W oknie dialogowym Modele udostępnione polecenia Edytuj model , Zarządzaj użytkownikami i Usuń model z chmury oraz możliwość dołączania do danego modelu są dostępne dla właściciela blokady.

Inni użytkownicy nie mogą korzystać z poleceń udostępniania.

Jeśli jakiś użytkownik udostępnionego modelu przeprowadził już odczyt lub zapis którejś z wersji usuniętych przez administratora, Tekla Structures wyświetla temu użytkownikowi ikony Wyślij i Wczytaj z czerwonymi strzałkami. Polecenia udostępniania w menu Plik są wtedy niedostępne. Użytkownik musi ponownie dołączyć do modelu.

Jeśli dany użytkownik nie skorzystał z żadnej z usuniętych wersji, nie musi ponownie dołączać do modelu.

Należy pamiętać, że możliwe jest również przywrócenie wcześniejszej wersji modelu bez jego dalszego badania. Administrator może zablokować model w usłudze Management Console for Tekla Model Sharing , usunąć wersje, które są zbędne lub zawierają błędy, a następnie odblokować model. Po tych czynnościach użytkownicy muszą ponownie dołączyć do prawidłowej wersji modelu.

Należy pamiętać, że po usunięciu wersji modelu wprowadzone w nich zmiany zostaną utracone. Zmiany, które powinny zostać uwzględnione w modelu, należy ponownie wprowadzić i wczytać.

Inną możliwością skorzystania z poprzedniej wersji udostępnionego modelu jest wykonanie przez jego użytkownika następujących czynności:

 1. Dołącz do modelu ponownie.
 2. Wczytuj pakiety, dopóki nie osiągniesz preferowanego poziomu w historii modelu.
 3. Wyklucz model z udostępniania.
 4. Rozpocznij udostępnianie i ponownie zaproś innych użytkowników do modelu.

  Upewnij się, że wszyscy użytkownicy w modelu zaczęli używać jego przywróconej wersji.

Usługa pamięci podręcznej do usługi Tekla Model Sharing

Usługa pamięci podręcznej Tekla Model Sharing umożliwia pobieranie danych modelu z usługi Tekla Model Sharing i przechowywanie ich w systemie plików w sieci LAN. Dzięki usłudze pamięci podręcznej można ograniczyć korzystanie z Internetu, co skutkuje krótszymi czasami pobierania, gdy kilka razy żądane są te same dane. Należy mieć na uwadze, że pamięć podręczna nie jest używana do wysyłanych pakietów.

Usługa pamięci podręcznej wymaga połączenia z Internetem do pobierania danych modelu z usługi udostępniania. Gdy użytkownik po raz pierwszy pobiera pakiet, jest on wczytywany do usługi pamięci podręcznej. Wszelkie późniejsze żądania tego samego pakietu są szybko obsługiwane z pamięci podręcznej w sieci LAN.

Usługa pamięci podręcznej jest przydatna, nawet jeśli w biurze jest tylko jeden użytkownik Tekla Model Sharing. Na przykład ponowne połączenie z modelem przebiega szybciej, ponieważ dane modelu są dostępne w ramach usługi pamięci podręcznej. Ponadto dane modelu są zawsze wczytywane jako małe bloki danych. Jest to przydatne, gdy pobieranie zostanie przerwane z dowolnego powodu, ponieważ usługa pamięci podręcznej może później pobrać brakujące bloki.

Jeśli w jednym biurze pracuje kilku użytkowników Tekla Model Sharing , zaleca się zainstalowanie usługi Tekla Model Sharing pamięci podręcznej. Usługa pamięci podręcznej jest zalecana szczególnie w regionach, w których prędkość pobierania może być ograniczona.

Poniższy rysunek przedstawia sposób przechowywania danych w usłudze udostępniania oraz ich używania za pomocą usługi pamięci podręcznej Tekla Model Sharing.

Wymagania programowe i systemowe do instalacji usługi pamięci podręcznej:

 • System operacyjny Windows Server 2008 R2 lub nowszy
 • .NET Framework 4.5.1

Usługę pamięci podręcznej należy zainstalować w następujący sposób:

 1. Upewnij się, że dostępny jest aktywny komputer lub serwer z systemem Windows z wystarczającą ilością wolnej przestrzeni dyskowej na zapisanie pamięci podręcznej danych modelu.
 2. Pobierz plik instalacyjny usługi Tekla Model Sharing pamięci podręcznej ze strony Tekla Downloads.
 3. Aby dokończyć instalację, uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
  • Domyślnym folderem pamięci podręcznej jest C:\TeklaModelSharingCache. W razie potrzeby można zmienić folder docelowy.

   Należy upewnić się, że w folderze docelowym jest wystarczająco dużo przestrzeni dyskowej na szacowane użycie usługi. Wymagana ilość przestrzeni dyskowej może wahać się pomiędzy kilkoma gigabajtami a terabajtami zależnie od liczby użytkowników i rozmiaru modeli Tekla Model Sharing.

  • Domyślny numer portu TCP/IP do usługi pamięci podręcznej to 9998.

   Tego numeru portu należy używać podczas konfiguracji stacji roboczych klientów Tekla Structures pod kątem korzystania z pamięci podręcznej. Ten port stanowi główny kanał komunikacyjny i kanał sterowania usługi pamięci podręcznej.

  • Domyślny numer portu TCP/IP do komunikacji wewnętrznej to 9001.

   Ten port jest automatycznie pobierany z usługi pamięci podręcznej i używa się go do rzeczywistego transferu danych.

  Dostęp do sieci

  Należy umożliwić ruch przychodzący na portach TCP/IP (domyślnie 9001 i 9998) dla hosta usługi pamięci podręcznej.

  Jeśli porty są przyczyną konfliktów lub innych problemów związanych z innymi usługami lub zaporą, można je zmienić na inne.

  Usługa pamięci podręcznej wymaga połączenia z Internetem do pobierania zmian modelu z usługi udostępniania.

  Note:

  Jeśli będzie w późniejszym czasie potrzebna modyfikacji instalacji, należy ponownie uruchomić plik instalacyjny TeklaModelSharingCacheService.exe i wybrać opcję Napraw. Można wtedy będzie zmienić wcześniej ustawiony folder pamięci podręcznej i numery portów. Aby korzystać z zawartości z poprzedniego folderu pamięci podręcznej, skopiuj lub przenieś wymaganą zawartość do nowego folderu.

 4. Sprawdź, czy usługa pamięci podręcznej Tekla Model Sharing została uruchomiona.
  • Odszukaj usługę pamięci podręcznej do usługi Tekla Model Sharing wśród usług Windows, korzystając np. z konsoli zarządzania komputerem compmgmt.msc lub z konsoli zarządzania usługami services.msc.

  • Użyj programu Podgląd zdarzeń systemu Windows, aby sprawdzić, czy usługa nie generuje błędów oraz czy pojawiły się komunikaty informujące o uruchomieniu usługi.

 5. Aby używać pamięci podręcznej, skonfiguruj stację roboczą klienta Tekla Structures.

  W menu Plik w Tekla Structures kliknij Udostępnianie > Ustawienia udostępniania .

  W oknie dialogowym Ustawienia udostępniania :

  • Nazwa to nazwa komputera, na którym zainstalowano pamięć podręczną. Aby sprawdzić nazwę komputera, kliknij Panel sterowania systemu Windows > System i zabezpieczenia > System .

  • Port to numer portu usługi pamięci podręcznej określany podczas instalacji usługi pamięci podręcznej. Wartość domyślna to 9998.

Rozwiązywanie problemów z instalacją usługi pamięci podręcznej

Jeśli z poziomu Tekla Structures nie możesz połączyć się z usługą:

 • Upewnij się, że uruchomiono usługę Windows o nazwie Tekla Model Sharing.

 • Upewnij się, że zapory nie blokują portów TCP/IP skonfigurowanych na potrzeby Tekla Structures , np. 9001 lub 9998 , jeśli używasz portów domyślnych.

Jeśli usługa się nie uruchamia:

 • Sprawdź Dziennik aplikacji Podglądu zdarzeń systemu Windows pod kątem występowania ewentualnych błędów.

Ponowne dołączanie do modelu, jeśli model nie jest zapisywany po wysłaniu

Jeśli wystąpią błędy przy wysyłaniu do usługi udostępniania, może być ponowne dołączenie do modelu. Tekla Structures wyświetli komunikat o błędzie, jeśli błędy przy wysyłaniu mogły spowodować niespójności bazy danych i uszkodzić dane modelu.

Podczas wysłania Tekla Model Sharing wykonuje następujące czynności:

 1. Zapis modelu.
 2. Przygotowanie pakietu przyrostowego. Dane w folderze modelu nie są jeszcze zmienione.
 3. Przekazanie pakietu przyrostowego do usługi udostępniania.
 4. Ponowny zapis modelu, jeśli pakiet przyrostowy został przekazany pomyślnie. Dane modelu lokalnego są aktualizowane wymaganymi informacjami.

Tekla Structures nie wyświetli komunikatu o błędzie, jeśli występują błędy w dowolnym kroku przed krokiem 4. Usługa udostępniania nie otrzymała jeszcze aktualizacji modelu. Możesz podjąć próbę ponownego wysłania, gdyż folder modelu nie zawiera żadnych danych, które uniemożliwiają wysyłania. Jeśli nowe aktualizacje są dostępne dla modelu, najpierw wczytaj aktualizacje, a następnie ponownie spróbuj wykonać wysyłania.

Jeśli występują błędy w kroku 4, Tekla Structures wyświetli komunikat o błędzie, radząc ponowne dołączenie do modelu. Po dołączeniu możesz sprawdzić w historii udostępniania , czy wysyłania zostało przekazane do usługi udostępniania.

Błędy w kroku 4 oznaczają, że modelu mógł nie zostać zapisany prawidłowo i dane modelu mogą być uszkodzone lub utracone. Model ma kilka baz danych Tekla Structures , a każda z nich własny plan bazowy. Jeśli występują błędy, model Tekla Structures nie ma wszystkich niezbędnych informacji, co zostało udostępnione.

Uzyskiwanie pomocy technicznej dotyczącej problemów z udostępnianiem

W celu rozwiązania problemów z usługą Tekla Structures można skontaktować się z pomocą techniczną Tekla Model Sharing.

Przy dostarczaniu modelu do lokalnego biura pomocy technicznej w celu zbadania problemu należy przekazać następujące materiały:

 • Model. Należy skompresować model, ale nie zapisywać już w nim żadnych zmian przed dostarczeniem.
 • Nadaj pomocy technicznej Tekla Structures uprawnienia Obserwator poprzez zaproszenie tms-support-no-reply@tekla.com do modelu użytkownika.

  Należy pamiętać, aby po zbadaniu modelu usunąć pomoc techniczną Tekla Structures z grupy jego użytkowników.

 • Szczegółowy opis problemu.

  O ile to możliwe, należy podać kolejne czynności pozwalające na odtworzenie problemu.

 • Obrazy i zrzuty ekranu.
 • Numer używanej wersji Tekla Structures.
 • Środowisko i rola, z których się korzysta.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej