Tworzenie obrazu profilu

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Tworzenie obrazu profilu

Aby zilustrować kształt i wymiary utworzonego profilu, można utworzyć jego obraz. Tekla Structures wyświetla ten obraz podczas przeglądania profilów w katalogu profilów. Obraz musi mieć format mapy bitowej Windows ( .bmp ) i możne zostać utworzony za pomocą dowolnego edytora map bitowych, na przykład programu Paint firmy Microsoft.

  1. Wykonaj zrzut ekranu narysowanego lub naszkicowanego profilu.

    Na przykład naciśnij klawisz Print Screen ( Prt Scr ), aby wykonać zrzut ekranu całego pulpitu. Aby wykonać zrzut ekranu aktywnego okna, naciśnij klawisze Alt + Print Screen. Zrzut ekranu jest umieszczany w schowku.

  2. Otwórz zrzut ekranu w dowolnym edytorze map bitowych (na przykład w programie Paint firmy Microsoft) i w razie potrzeby zmodyfikuj obraz.
  3. Zapisz obraz w formacie .bmp w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Bitmaps.

    Nazwa pliku musi odpowiadać rzeczywistej nazwie profilu. Na przykład, jeśli profil nazywa się mysketch , obraz musi się nazywać mysketch.bmp.

  4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

    Obraz jest teraz wyświetlany w katalogu profilów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej