Przykład: Dodawanie atrybutu użytkownika do profilu i używanie go w regule

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Przykład: Dodawanie atrybutu użytkownika do profilu i używanie go w regule

Do profili można dodawać własne atrybuty oraz ich wartości. Atrybuty użytkownika można następnie wykorzystać na przykład do filtrowania profili.

W tym przykładzie zostanie dodany atrybut użytkownika do reguły profili I.

 1. W menu Plik kliknij kolejno Katalogi > Katalog profili , aby otworzyć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
 2. Na karcie Atrybuty użytkownika kliknij na Definicje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Modyfikuj właściwości profilu.

 3. Kliknij Dodaj , aby dodać nowy wiersz.
 4. Wybierz utworzony wiersz i zmodyfikuj właściwości w następujący sposób:
  • Ustaw Typ profilu na Profile I.

  • Ustaw Typ wielkości na Łańcuch.

  • Ustaw Nazwa właściwości na HISTORICAL_PROFILE.

  • Ustaw Symbol na Hist.

  • Ustaw Etykieta na Profil historyczny.

 5. Kliknij Aktualizuj , a następnie przycisk OK.
 6. W drzewie profili wybierz Profile I , a następnie HEA.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Dodaj następny poziom reguł.
 8. W oknie dialogowym Reguły administratora profilu ustaw właściwości reguły w następujący sposób:
  • Ustaw Nazwa reguły na Profil historyczny.

  • W obszarze Typ profilu usuń zaznaczenie pola wyboru Wszystkie profile i zaznacz pole wyboru Profile I.

  • Wprowadź wartość HEA* w polu Nazwa łańcucha filtrowania.

  • Ustaw Atrybut użytkownika na HISTORICAL_PROFILE i Równa się , a następnie wprowadź wartość Yes w polu obok dwóch innych pól.

 9. Kliknij OK.

  W drzewie profili zostaną wyświetlone Profile historyczne.

 10. Wybierz na drzewie profili wymagany profil historyczny, na przykład HEA120.
 11. Przejdź na kartę Atrybuty użytkownika i dla opcji Wartość opcji Profil historyczny wybierz ustawienie Yes.

 12. Kliknij Aktualizuj.
 13. Powtórz czynności 10 i 11 w odniesieniu do wszystkich innych wymaganych profili.
 14. Kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe Modyfikuj katalog profili.
 15. Kliknij OK w oknie dialogowym Potwierdzenie zapisu , aby zapisać zmiany.

Przy kolejnym otwarciu katalogu profili profile zostaną wyświetlone w drzewie profili pod kategorią Profile historyczne.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej