Trimble Connector

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Trimble Connector

Trimble Connector umożliwia połączenie między Tekla Structures a Trimble Connect for Desktop lub Trimble Connect for Web w celu udostępniania modeli referencyjnych.

Trimble Connector umożliwia

 • dołączenie modelu Tekla Structures do projektu i folderów projektu Trimble Connect ,
 • utworzenie nowego projektu Trimble Connect
 • pobranie modelu referencyjnego z projektu Trimble Connector do modelu Tekla Structures
 • przesłanie modelu referencyjnego Tekla Structures do projektu Trimble Connector
 • eksport obiektów modelu Trimble Connect jako modelu referencyjnego .ifc do projektu Trimble Connect
Uwaga:

Do rozpoczęcia korzystania z Trimble Identity potrzebne jest konto Trimble Connector.

Uwaga:

Metadane powiązane z Trimble Connect oraz wszystkie modele referencyjne znajdują się w folderze ..\TeklaStructuresModels\<model>\TConnect. Ustawienia eksportowanego modelu referencyjnego są zapisywane w folderze ..\TeklaStructuresModels\<model>\Links. W przypadku wprowadzenia ręcznych zmian w plikach w tych folderach Trimble Connector nie będzie działać prawidłowo.

Pobieranie modelu referencyjnego z i przesyłanie do Trimble Connect

 • Aby pobrać aktualizację modelu referencyjnego z projektu Trimble Connect do modelu Tekla Structures , kliknij Plik > Import > Trimble Connect.
 • Aby przesłać model referencyjny Tekla Structures do projektu Trimble Connect , kliknij Plik > Eksport > Trimble Connect.

Pojawi się okno dialogowe Trimble Connect. Zaloguj się za pomocą konta Trimble Identity , aby rozpocząć korzystanie z Trimble Connector.

Uruchamianie Trimble Connect i Trimble Connector z Wstążki lub z pola Szybkie uruchamianie

Zamiast otwierać Trimble Connector za pośrednictwem menu Plik , można to zrobić z wstążki lub z pola Szybkie uruchamianie. Aplikacje Trimble Connect for Desktop i Trimble Connect for Web również można uruchamiać z tych dwóch miejsc.

 • Do uruchamiania Trimble Connect for Desktop , Trimble Connect for Web i Trimble Connector można używać poleceń na karcie wstążki Trimble Connect :

 • Aplikacje te można też uruchamiać w polu Szybkie uruchamianie :

 • Musisz się zalogować w Trimble Connector za pomocą konta Trimble Identity.
 • Przy uruchamianiu Trimble Connect for Web :

 • Przy uruchamianiu Trimble Connect for Desktop :
  • Trimble Connect for Desktop otwiera projekt pulpitu dołączony do bieżącego modelu Tekla Structures.
  • Jeśli projekt nie został dołączony, pojawia się strona projektów Trimble Connect.
  • Jeśli nie zainstalowano Trimble Connect for Desktop , zostanie otwarta strona internetowa pobierania Trimble Connect for Desktop https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store.
 • Przy uruchamianiu Trimble Connector :

  • Uruchamia się Trimble Connector i można dołączyć projekt, jeśli nie zrobiono tego wcześniej. Możesz także utworzyć nowy projekt.

Łączenie modelu Tekla Structures z projektem Trimble Connect

 1. W Trimble Connector kliknij.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz projekt.

 2. Wybierz lokalizację geograficzną projektu w usłudze Trimble Connect.

  Wyświetlona zostanie lista dostępnych projektów.

 3. Wybierz projekt i kliknij OK.

  Możesz także utworzyć nowy projekt, wpisując nazwę projektu i klikając Create.

  Nazwa wybranego projektu pojawi się na górze okna dialogowego.

  Teraz można dołączyć foldery do projektu.

 4. Kliknij.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz foldery. Wyświetlony zostanie wcześniej wybrany projekt.

 5. Dwukrotnie kliknij projekt, aby wyświetlić zawarte w nim foldery.

 6. Kliknij dwukrotnie folder główny, aby wyświetlić podfoldery.

  Wyświetlona zostanie lista dostępnych folderów. Można wybrać kilka folderów, utworzyć nowe foldery i usunąć istniejące foldery z listy.

  Aby utworzyć nowy folder, wpisz nazwę folderu w polu i kliknij Utwórz.

 7. Wybierz folder, w którym chcesz połączyć model, i kliknij OK.

  Wybrane foldery zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Trimble Connect.

 8. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.
 9. KliknijEksportuj nowy model do Trimble Connect i określ szczegóły eksportu:
  • Wprowadź nazwę modelu.

   Nazwa modelu jest niepowtarzalna w obrębie projektu.

  • Określ, co chcesz połączyć: Filtr , Wszystko lub Wybrane.

  • W przypadku wybrania opcji Filtr wybierz odpowiedni filtr.

  • W przypadku wybrania filtru Wybrane wybierz obiekty w modelu Tekla Structures.

  • W razie potrzeby wskaż plik ustawień eksportu IFC.

   Pamiętaj, że jeśli nie wskażesz pliku ustawień, który określa, jakie typy obiektów chcesz wyeksportować, np. zbrojenie, wyeksportowana zostanie tylko geometria powierzchni.

  • Kliknij OK.

Pobieranie modelu referencyjnego z projektu Trimble Connect do modelu Tekla Structures

 1. Dwukrotnie kliknij wybrany folder.

  Wyświetlona zostanie lista modeli referencyjnych w tym folderze.

 2. Model referencyjny, który nie został jeszcze pobrany do modelu Tekla Structures , będzie oznaczony ikoną. Wybierz model referencyjny i kliknij.

  Model referencyjny zostanie pobrany do podfolderu modelu Tekla Structures oraz wstawiony do modelu Tekla Structures.

Aby wyświetlić listę wersji modelu referencyjnego, kliknij strzałkę przed jego nazwą. Można wybrać dowolną wcześniejszą wersję modelu i wstawić ją do modelu Tekla Structures , klikając.

Wersja modelu referencyjnego, która została wstawiona do modelu Tekla Structures , zostanie oznaczona ikoną.

Jeśli istnieje wersja modelu referencyjnego znajdująca się w podfolderze modelu Tekla Structures , która nie została jeszcze wstawiona do modelu Tekla Structures , wersja ta będzie oznaczona ikoną.

Jeśli wersja modelu referencyjnego jest taka sama w Tekla Structures i w Trimble Connect , model ten będzie oznaczony ikoną.

Pobieranie aktualizacji modelu referencyjnego z projektu Trimble Connect do modelu Tekla Structures

Jeśli folder projektu Trimble Connect zawiera aktualizację modelu referencyjnego, który został już pobrany do Tekla Structures , model ten będzie oznaczony ikoną. Kliknij tę ikonę, aby pobrać najnowszą wersję modelu.

Przesyłanie modelu referencyjnego Tekla Structures do projektu Trimble Connect

Jeśli do modelu Tekla Structures , wstawiona jest wersja modelu referencyjnego, która jeszcze nie została pobrana do projektu Trimble Connect , model ten będzie oznaczony ikoną.

Modele te są wyświetlane w dolnej części okna dialogowego Trimble Connect. Model referencyjny można pobrać do projektu Trimble Connect , klikając.

Przesyłanie aktualizacji modelu referencyjnego Tekla Structures do projektu Trimble Connect

Jeśli model Tekla Structures zawiera aktualizację wstawionego modelu referencyjnego, który został opublikowany w projekcie Trimble Connect , ten model referencyjny będzie oznaczony etykietą Nowa wersja.

Aktualizację modelu referencyjnego można pobrać do projektu Trimble Connect , klikając.

Eksportowanie obiektów modelu Tekla Structures w postaci modelu referencyjnego .ifc do projektu Trimble Connect

Można utworzyć plik .ifc widoku układu współrzędnych 2.0 z obiektów modelu Tekla Structures i wyeksportować go do projektu Trimble Connect. Taki plik można utworzyć z wybranych obiektów modelu lub ze wszystkich obiektów modelu.

 1. Kliknij, aby rozpocząć eksport.

  Pojawi się okno dialogowe Konfiguruj eksport IFC.

 2. Wprowadź nazwę eksportowanego modelu.

  Nazwa modelu jest niepowtarzalna w obrębie projektu.

 3. Określ, czy chcesz eksportować Wszystkie czy Wybrane , lub wybierz Filtr.

  • Jeśli wybrano Wybrane , wybierz obiekty.

  • Jeśli wybrano Filtr , wybierz filtr z listy poniżej.

 4. Wybierz plik ustawień eksportu IFC.

  Można utworzyć i zapisać ustawienia eksportu IFC w oknie dialogowym Eksport do IFC.

  Plik ustawień musi znajdować się w folderze \attributes modelu. Jeśli nie zostanie wybrany plik ustawień, model IFC jest tworzony wyłącznie z elementów, a nie z zespołów.

  Pamiętaj, że jeśli nie wskażesz pliku ustawień, który określa, jakie typy obiektów chcesz wyeksportować, np. zbrojenie, wyeksportowana zostanie tylko geometria powierzchni.

 5. Kliknij OK.

Można pobrać model referencyjny do modelu Tekla Structures. Wybierz model referencyjny w Trimble Connector i kliknij.

Po pomyślnym zakończeniu eksportu model zostanie oznaczony ikoną.

Jeśli model Tekla Structures zawiera zaktualizowaną wersję eksportowanego modelu referencyjnego, kliknij , aby wyeksportować zaktualizowaną wersję modelu referencyjnego.

Jeśli nie zostanie określony plik ustawień, plik .ifc zawiera tylko elementy i siatki. Plik .ifc nie obejmuje informacji o zespołach, a więc może służyć do eksportu jedynie elementów głównych. Można dodawać dodatkowe zestawy właściwości, zapisując zestaw za pomocą Plik > Eksport > IFC . Należy użyć nazwy pliku ifc.xml.

Używanie punktu bazowego zamiast odsunięcia dopasowania

Jeśli nazwa folderu projektu Trimble Connect jest identyczna z nazwą istniejącego już punktu bazowego albo jeśli nazwa folderu projektowego kończy się ciągiem będącym nazwą istniejącego już punktu bazowego , zamiast offsetu dopasowania używany jest punkt bazowy. Jeśli używany jest punkt bazowy, offsety są ignorowane. Przykładem nazwy folderu projektu kończącej się na (nazwa istniejącego punktu bazowego) może być nazwa folderu Architectural (EK840) , w przypadku której istnieje punkt bazowy o nazwie EK840, który reprezentuje nazwę układu współrzędnych.

Zadania

Na liścieZadania w Trimble Connector wyświetlane są komentarze do zadań dodane do projektu. Można dodawać komentarze do zadań lub odpowiadać na komentarze innych członków zespołu. Domyślnie komentarze do zadań są udostępniane wszystkim członkom zespołu, ale można wybrać użytkownika lub grupę użytkowników, którym zostanie przypisane Zadanie z terminem wykonania.

Otwieranie i wyświetlanie listy Zadania

 1. Otwórz projekt w Trimble Connector.

  Jeśli projekt nie jest otwarty, nie możesz wyświetlać ani tworzyć komentarzy do zadań.

 2. Kliknij przyciskZadania.
 3. Możesz:
  • sortować listę według kryteriów: Autor , Osoba przypisana , Termin , Stan i Priorytet ;
  • używać pola Wyszukaj do znajdowania określonych zadań;
  • grupować według kryteriów: Autor , Stan , Priorytet , Typ , Etykieta , Data utworzenia i Data ostatniej zmiany.
 4. Aby zamknąć listę Zadania, kliknij przyciskZamknij.

Tworzenie komentarzy do zadań

 1. W Trimble Connector kliknij przyciskZadania.
 2. Aby utworzyć zadanie z widokiem i zrzutem ekranu, wybierz natywne obiekty Tekla Structures.

  Wybierz tylko jeden widok. Podczas tworzenia widoku plik IFC wybranych obiektów natywnych jest tworzony i przekazywany do folderu projektu root\TeklaStructures-ToDos.

  Układ współrzędnych jest zgodny z tym, co ustawiono w płaszczyźnie roboczej.

  Nie twórz widoków wielu obiektów naraz, ponieważ może to wydłużyć czas tworzenia zadania.

  Aby utworzyć zadanie bez widoku i zrzutu ekranu, nie wybieraj żadnych obiektów.

 3. Kliknij przyciskUtwórz zadanie. Otworzy się nowe okienko, w którym można wprowadzić szczegóły zadania.

  • Uzupełnij pola Tytuł i Opis.

   Pole Opis jest obowiązkowe. Nie możesz zapisać zadania bez opisu.

  • Aby określić osobę przypisaną, kliknij Select obok pola Assignee i wybierz na liście członka projektu lub grupę użytkowników, albo zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy użytkowników, aby filtrować listę użytkowników.

   Zadania mogą być przypisane innemu użytkownikowi, gdy projekt zostanie udostępniony.

  • Wybierz termin z kalendarza i, w razie potrzeby, ustaw priorytet, typ, stan i procent wykonania.

  • Aby dodać załącznik, kliknijDodaj załącznik i wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Klikniji, aby wyszukać pliku na komputerze i dodać ten plik do wybranego folderu , a następnie kliknij OK.

   • Kliknij, aby poszukać pliku na komputerze, kliknij Dodaj z komputera i dołącz plik do aktualnego komentarza do Zadania , a następnie kliknij OK.

   • Dwukrotne kliknięcie załącznika powoduje otwarcie pliku, jeśli w systemie Windows istnieje skojarzenie z rozszerzeniem nazwy pliku. Pliki modelu nie są otwierane.

 4. Kliknij przycisk Zapisz , aby zapisać zadanie.

  Zapisane zadanie jest natychmiast synchronizowane z Trimble Connect. Po przekazaniu zadania do Trimble Connect nadawana mu jest unikalna nazwa składająca się ze skróconej nazwy projektu oraz numeru porządkowego.

  Utworzone zadanie można zobaczyć w Trimble Connect na kartach Zadania i Activity.

Wyświetlanie komentarzy do zadań

 1. W Trimble Connector kliknij przyciskZadania.

  Pojawi się lista Zadania.

 2. Kliknij dwukrotnie zadanie do wyświetlenia.

  Pojawi się okienko właściwości Zadania.

  Aby zamknąć okienko właściwości Zadania , kliknij przyciskZamknij.

Dodawanie komentarzy do zadań

Wszyscy użytkownicy w projekcie mogą komentować dowolne zadania.

 1. W Trimble Connector kliknij przyciskZadania.

  Pojawi się lista Zadania.

 2. Kliknij dwukrotnie komentarz do zadania, na który chcesz odpowiedzieć.
 3. W otwartym okienku właściwości dodaj swoje uwagi w polu Komentarze.
 4. Zapisz swoje komentarze, klikając Dodaj komentarz.

Administratorzy projektu i twórcy zadań mogą również usuwać komentarze, klikając przyciskUsuń obok pola komentarza.

Tworzenie znaczników w komentarzach do zadań

W Trimble Connector można tworzyć znaczniki zadań, aby je wyświetlać w Tekla Structures i w Trimble Connect.

 1. W Trimble Connector wybierz istniejący projekt lub utwórz nowy.

 2. Dodaj znacznik do bieżącego modelu za pomocą narzędzi do obsługi znaczników:

  • umożliwia usuwanie wszystkich płaszczyzn tnących ze wszystkich widoków modelu.

  • umożliwia usuwanie z modelu wszystkich znaczników.

  • umożliwia utworzenie znacznika wymiarem. W tym celu wybierz dwa punkty w modelu, a następnie wskaż punkt, w którym ma zostać umieszczone wymiarowanie. Można wskazywać punkty, krawędzie i płaszczyzny.

  • umożliwia utworzenie znacznika chmurką. Wskaż w modelu środek chmurki i położenie na jej krawędzi. Tekla Structures utworzy chmurkę prostopadle do płaszczyzny widoku wyznaczonej przez położenie wskazanego środka.

  • umożliwia utworzenie znacznika strzałką. Wskaż w modelu punkt początkowy i końcowy. Strzałka jest tworzona w punkcie początkowym.

  • umożliwia utworzenie znacznika tekstem składającego się z tekstu lub atrybutu UDA / Raport i linii odniesienia. Wpisz tekst lub przedrostek w polu tekstowym oznaczenia, wybierz na liście atrybut UDA lub Raport , wskaż punkt początkowy linii odniesienia, a następnie wyznacz położenie tekstu.

   W poniższym przykładzie wprowadzono tekst Zatwierdził , a na liście dostępnych atrybutów wybrano pozycję UDA: Zatwierdził.

   Aby dodać więcej atrybutów UDA lub Raport dostępnych na liście albo dodać do listy Opcje atrybutu znacznika tekstowego nowe atrybuty, aby stały się dostępne do wyboru, kliknij przycisk Zachowaj opcje atrybutów znacznika tekstem w prawym dolnym rogu. Pojawi się okno dialogowe Opcje atrybutu znacznika tekstowego.

   Można w nim:

   • wybierać atrybuty UDA i Raport , które mają zostać dodane do listy dostępnych atrybutów;
   • dodawać nowe atrybuty przy użyciu opcji na górze. Należy określić, czy chodzi o atrybut UDA , czy Raport , wybrać typ atrybutu ( Liczba całkowita , Podwójny lub Łańcuch ), a następnie wprowadzić nazwę atrybutu. Aby dodać atrybut zespołu, należy pamiętać o zaznaczeniu pola wyboru Zespół. Przycisk plusa (+) umożliwia dodanie zdefiniowanego atrybutu do listy.
  • umożliwia utworzenie znacznika ołówkiem lub rysowania odręcznego. Należy wskazać w modelu punkt początkowy, przesunąć wskaźnik myszy, aby utworzyć odpowiedni kształt (nie należy trzymać naciśniętego lewego przycisku myszy), a następnie wskazać punkt końcowy. Tekla Structures utworzy znacznik prostopadle do płaszczyzny widoku wyznaczonej przez wskazany punkt początkowy.

 3. W Trimble Connector kliknij przyciskZadania.

 4. Wybierz w modelu Tekla Structures niezbędne obiekty modelu.

 5. Kliknij przyciskUtwórz zadanie. Otworzy się nowe okienko, w którym można wprowadzić informacje o zadaniu. Wprowadź przynajmniej tytuł i opis. Patrz powyższy podrozdział Tworzenie komentarzy do zadań.

 6. Upewnij się, że zadanie jest zsynchronizowane z Trimble Connect.

Przypisywanie istniejących komentarzy do zadań

Po udostępnieniu projektu można przypisywać zadania innym użytkownikom. Możesz przypisać zadanie tylko wtedy, gdy jesteś administratorem projektu albo jeśli zostało ono przez Ciebie utworzone. Można przypisywać tylko zadania utworzone w Trimble Connector.

 1. W Trimble Connector kliknij przyciskZadania.

  Pojawi się lista Zadania.

 2. Kliknij dwukrotnie komentarz do zadania, które chcesz przypisać.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. W polu Osoba przypisana kliknij opcję Wybierz i wybierz z listy członka projektu lub grupę użytkowników albo zacznij pisać nazwę użytkownika lub grupy użytkowników w celu filtrowania listy.
 5. Wybierz termin z kalendarza.
 6. Ustaw priorytet, typ i stan zadania, jeśli to konieczne.
 7. Kliknij przycisk Zapisz , aby zapisać zmiany.

Synchronizacja komentarzy do zadań

Jeśli inny członek zespołu utworzył lub skomentował komentarze do zadań w Trimble Connector , następuje natychmiastowe automatyczne zsynchronizowanie zadań.

Ewentualnie można kliknąć przycisk synchronizacji, aby zsynchronizować zadania z Trimble Connect.

Dostosowywanie ustawień zadań

 1. W narzędziu Trimble Connector kliknij przyciskUstawienia.

 2. Wybierz ustawienia opcji Dwukrotne kliknięcie widoku Zadania , jakie mają być używane:

  • Te ustawienia mają wpływ na widok zrzutu ekranu w komentarzach zadań.

  • Dostosowuje kamerę i rzutowanie widoku : ta opcja jest potrzebna, jeśli nie chcesz, aby widok zrzutu ekranu zmieniał się z powodu różnic w układzie współrzędnych, np. aby bieżący widok pozostał niezmieniony. Jeśli wybierzesz tę opcję, rzutowanie widoku również zmieni się, jeśli rzutowanie widoku Tekla Structures będzie inne niż rzutowanie widoku zrzutu ekranu komentarza do zadania.

  • Usuwa i dodaje płaszczyzny tnące : płaszczyzny tnące w widoku Tekla Structures są usuwane, a płaszczyzny tnące w widoku zadania są dodawane do widoku Tekla Structures. Tej opcji można używać tylko po wybraniu opcji Dostosowuje kamerę i rzutowanie widoku.

  • Wybiera obiekty : ta opcja wybiera obiekt natywny Tekla Structures , jeśli w widoku zadania wybrano odpowiadający mu obiekt. Jeśli układy współrzędnych różnią się od siebie, można wybierać i przybliżać wybrane obiekty.

 3. Aby zamknąć okienko ustawień, kliknij przyciskZamknij.

Współpraca z Trimble Connect Desktop

Nowe narzędzie wymiany danych Tekla Structures - Trimble Connect for Desktop w Trimble Connector umożliwia współpracę między Trimble Connect for Desktop i Tekla Structures. Narzędzie umożliwia współpracę z Trimble Connect for Desktop , udostępniając wybór obiektu i położenie kamery. Wymaganiem wstępnym jest zainstalowanie Trimble Connect for Desktop , posiadanie ważnej licencji i Trimble Identity. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Współdziałanie Tekla Structures - Trimble Connect Desktop.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej