Zaimportuj model i rysunki Tekla Structures do innego modelu

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Zaimportuj model i rysunki Tekla Structures do innego modelu

Można użyć polecenia Importuj model , aby zaimportować model i rysunki Tekla Structures do innego modelu. Jeśli zaimportowany model zostanie później zaktualizowany, można ponownie zaimportować zaktualizowany model.

  • Nie można importować modelu lub jego części bezpośrednio do tego samego modelu (jeśli na przykład folder modelu został skopiowany w systemie plików, a następnie pracować osobno). Można to obejść, na przykład importując najpierw model do nowego pustego modelu lub używając polecenia Zapisz jako do utworzenia kopii modelu.

  • W przypadku importowania do istniejącego modelu, napraw możliwe konflikty numeracji, dodając przedrostki w serii numeracji.

  • Można użyć polecenia Importuj model jako zamiennika starego importu pamięci modelu. Zaimportuj model do pustego modelu Tekla Structures utworzonego bez szablonu modelu.

  1. Otwórz model Tekla Structures , do którego chcesz zaimportować inny modelu.
  2. Przejdź do Szybkie uruchamianie , rozpocznij wpisywanie ciągu znaków importuj model i wybierz polecenie Importuj model z listy, która się pojawi.
  3. Wybierz folder modelu do zaimportowania i kliknij OK.

    Obiekty i rysunki modelu są importowane, a zmiany są wyświetlane przy użyciu tej samej listy, która jest używana w Tekla Model Sharing.

Przy ustawieniach domyślnych atrybut Blokada otrzymuje wartość Tak w importowanych obiektach. Blokowanie jest kontrolowane przez opcję zaawansowaną XS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS w kategorii Import okna dialogowego Opcje zaawansowane.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej